Baza je ažurirana 25.09.2023. 

zaključno sa NN 109/23

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o komasaciji Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o proračunu Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o državnim službenicima Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o općem upravnom postupku Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o državnim maticama Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o obnovi Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o vanjskim poslovima Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o upravnim pristojbama Zakon o matičnom broju Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o javnoj nabavi Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o službenoj iskaznici Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o potpomognutim područjima Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o sustavu državne uprave Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o konvalidaciji Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o političkim strankama Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o državnim potporama Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o upravnim sporovima Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Ustav Republike Hrvatske Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o koncesijama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o Tjednu solidarnosti Porezi i carine
Zakon o igrama na sreću Zakon o porezu na dobit Zakon o proračunu Opći porezni zakon Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o financijskoj policiji Zakon o doprinosima Zakon o dodatnom porezu na dobit Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o porezu na dohodak Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o poreznoj upravi Zakon o trošarinama Zakon o carinskoj tarifi Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o carinskoj službi Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o lokalnim porezima Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Carinski zakonik EU Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Carinski zakon 1999-2013 Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o računovodstvu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o fiskalnoj odgovornosti Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst

Copyright © Ante Borić