Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o trošarinama Opći porezni zakon Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o igrama na sreću Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o porezu na promet nekretnina Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o carinskoj službi Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o porezu na dohodak Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o financijskoj policiji Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o proračunu Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Carinski zakon 1999-2013 Carinski zakonik EU Zakon o poreznoj upravi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o doprinosima Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o carinskoj tarifi Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o lokalnim porezima Zakon o porezu na dobit Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o računovodstvu Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Pravilnik o porezu na dohodak – pročišćeni tekst

Copyright © Ante Borić