Baza je ažurirana 04.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Povezani zakoni

Obrazovanje
Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o ustanovama Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Copyright © Ante Borić