Baza je ažurirana 29.09.2023. 

zaključno sa NN 112/23

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o građevnim proizvodima Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o najmu stanova Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o igralištima za golf Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o komasaciji Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o gradnji Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o prostornom uređenju

Copyright © Ante Borić