Baza je ažurirana 29.09.2023. 

zaključno sa NN 112/23

Povezani zakoni

Građansko pravo
Zakon o parničnom postupku Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Obiteljski zakon Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o mjenici Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o izvanparničnom postupku Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o leasingu Zakon o kamatama Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o osiguranju Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o koncesijama Zakon o zakladama Zakon o obveznim odnosima Zakon o nasljeđivanju Zakon o poljoprivrednom zemljištu Ovršni zakon Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o mirnom rješavanju sporova Stečajni zakon Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o najmu stanova Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Banke, financije i investicije
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o trgovačkim društvima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o reviziji Zakon o leasingu Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o trgovini Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o arbitraži Pomorski zakonik Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o poticanju ulaganja Zakon o platnom prometu Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Stečajni zakon Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Zakon o sudskom registru Zakon o igrama na sreću Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o čeku Zakon o zaštiti potrošača Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o osiguranju Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o tajnosti podataka Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o kreditnim institucijama Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o državnim potporama Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Zakon o elektroničkom novcu Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o sustavu osiguranja depozita Zakon o kreditnim unijama Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o financijskom osiguranju Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o deviznom poslovanju Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o mjenici Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 Zakon o kamatama Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o faktoringu Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o računovodstvu Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o tržištu kapitala Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o obrtu Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja

Copyright © Ante Borić