Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o trošarinama Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o porezu na dobit Zakon o minimalnom globalnom porezu na dobit Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o financijskoj policiji Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o računovodstvu Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Carinski zakonik EU Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o dodatnom porezu na dobit Carinski zakon 1999-2013 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o doprinosima Zakon o carinskoj tarifi Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Opći porezni zakon Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o porezu na dohodak Zakon o proračunu Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o poreznoj upravi Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o carinskoj službi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o igrama na sreću Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o lokalnim porezima

Copyright © Ante Borić