Baza je ažurirana 04.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o financijskoj policiji Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Carinski zakonik EU Zakon o igrama na sreću Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Carinski zakon 1999-2013 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o carinskoj tarifi Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o porezu na dobit Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o lokalnim porezima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o poreznoj upravi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o carinskoj službi Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o dodatnom porezu na dobit Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o trošarinama Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o računovodstvu Zakon o porezu na dohodak Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o doprinosima Opći porezni zakon Zakon o proračunu Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o političkim strankama Zakon o konvalidaciji Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o vanjskim poslovima Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o komasaciji Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o matičnom broju Zakon o državnim službenicima Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o obnovi Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o potpomognutim područjima Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o koncesijama Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o sustavu državne uprave Zakon o državnim maticama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o službenoj iskaznici Zakon o proračunu Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o javnoj nabavi Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o sanaciji javnih ustanova Ustav Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o upravnim sporovima Zakon o državnim potporama Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o općem upravnom postupku Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o upravnim pristojbama Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o državnim službenicima 2013-2015

Copyright © Ante Borić