Baza je ažurirana 25.03.2023. 

zaključno sa NN 31/23

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
(Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o državnim potporama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o koncesijama Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o matičnom broju Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o konvalidaciji Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o sustavu državne uprave Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o obnovi Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o upravnim sporovima Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o vanjskim poslovima Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o proračunu Ustav Republike Hrvatske Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o državnim maticama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o političkim strankama Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o službenoj iskaznici Zakon o općem upravnom postupku Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o javnoj nabavi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o potpomognutim područjima Zakon o državnim službenicima Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o upravnim pristojbama Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o komasaciji Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Porezi i carine
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o dodatnom porezu na dobit Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o računovodstvu Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o brdsko-planinskim područjima Carinski zakonik EU Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Opći porezni zakon Zakon o doprinosima Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o trošarinama Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Zakon o porezu na dohodak Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o računovodstvu 2016 Pravilnik o porezu na dohodak – pročišćeni tekst Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o financijskoj policiji Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o proračunu Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o poreznoj upravi Zakon o carinskoj službi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o igrama na sreću Zakon o carinskoj tarifi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o porezu na dobit Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o lokalnim porezima Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Carinski zakon 1999-2013 Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela

Copyright © Ante Borić