Baza je ažurirana 19.10.2017. zaključno sa NN 101/17

Povezani zakoni

Banke, financije i investicije
Pomorski zakonik Stečajni zakon Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o arbitraži Zakon o deviznom poslovanju Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o državnim potporama Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o elektroničkom novcu Zakon o faktoringu Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o financijskom osiguranju Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o igrama na sreću Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o inspekcijama u gospodarstvu Zakon o investicijskim fondovima Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o kamatama Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o kreditnim institucijama Zakon o kreditnim unijama Zakon o leasingu Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o mjenici Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o obrtu Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o obveznim odnosima Zakon o osiguranju Zakon o osiguranju depozita Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o platnom prometu Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o poticanju ulaganja Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala Zakon o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o računovodstvu Zakon o reviziji Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o sudskom registru Zakon o tajnosti podataka Zakon o trgovačkim društvima Zakon o trgovini Zakon o tržištu kapitala Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o zaštiti potrošača Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o čeku More i brodovi
Pomorski zakonik Zakon o Hrvatskom registru brodova Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o lučkim kapetanijama Zakon o morskom ribarstvu Zakon o morskom ribarstvu 2013-2017 Zakon o obalnoj straži Republike Hrvatske Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu 2009-2013 Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja Zakon o zaštiti okoliša Zakon o zaštiti prirode Promet
Pomorski zakonik Prekršajni zakon Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o cestama Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prometu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o zračnim lukama Zakon o željeznici Zakon o žičarama za prijevoz osoba

Copyright © Ante Borić