Baza je ažurirana 25.03.2023. 

zaključno sa NN 31/23

Povezani zakoni

Promet
Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o prijevozu opasnih tvari Prekršajni zakon Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o zračnim lukama Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Pomorski zakonik Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o cestama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o žičarama Zakon o željeznici Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Banke, financije i investicije
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o igrama na sreću Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Zakon o kreditnim unijama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o leasingu Zakon o računovodstvu Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o tajnosti podataka Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o osiguranju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o obrtu Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o osiguranju depozita Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o elektroničkom novcu Zakon o financijskom osiguranju Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o faktoringu Zakon o platnom prometu Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o kreditnim institucijama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o arbitraži Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o čeku Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja Pomorski zakonik Zakon o sustavu osiguranja depozita Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o deviznom poslovanju Zakon o mjenici Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Stečajni zakon Zakon o državnim potporama Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o kamatama Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija Zakon o sudskom registru Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o reviziji Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o zaštiti potrošača Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o poticanju ulaganja Zakon o trgovačkim društvima Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o trgovini Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o tržištu kapitala Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 More i brodovi
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka Pomorski zakonik 2011-2013 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka Zakon o Hrvatskom registru brodova Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o morskom ribarstvu Zakon o zaštiti prirode Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o slatkovodnom ribarstvu Zakon o Zajedničkom fondu rizika pomorskih brodarskih poduzeća prekomorske plovidbe Zakon o hidrografskoj djelatnosti Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja Zakon o akvakulturi Zakon o Plovputu, Split Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske Pomorski zakonik Pomorski zakonik 2013-2015 Zakon o zaštiti okoliša Zakon o lučkim kapetanijama

Copyright © Ante Borić