Baza je ažurirana 05.12.2022. 

zaključno sa NN 139/22

Povezani zakoni

Banke, financije i investicije
Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o računovodstvu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o trgovini Zakon o zaštiti potrošača Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o tajnosti podataka Zakon o financijskom osiguranju Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju Zakon o elektroničkom novcu Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o faktoringu Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o obrtu Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o mjenici Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija Pomorski zakonik Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o tržištu kapitala Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o osiguranju depozita Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o osiguranju Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o državnim potporama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o reviziji Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 Stečajni zakon Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o poticanju ulaganja Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o trgovačkim društvima Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o leasingu Zakon o arbitraži Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o čeku Zakon o sudskom registru Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o deviznom poslovanju Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o igrama na sreću Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o sustavu osiguranja depozita Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o platnom prometu Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o kamatama Zakon o kreditnim institucijama Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o kreditnim unijama Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Poduzetništvo
Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o leasingu Zakon o arbitraži Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o trgovini Zakon o zaštiti potrošača Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o sudskom registru Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o obrtu Zakon o deviznom poslovanju Ovršni zakon Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o radu Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o osiguranju Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o strancima Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o zadrugama Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o obveznim odnosima Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o platnom prometu Zakon o slobodnim zonama Zakon o javnoj nabavi Zakon o reviziji Zakon o mirovinskom osiguranju Opći porezni zakon Zakon o zaštiti na radu Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o poticanju ulaganja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o trgovačkim društvima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o najvišoj mirovini Zakon o tržištu rada Zakon o volonterstvu Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o obrtu Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o udomiteljstvu Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o minimalnoj plaći Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o doprinosima Zakon o osnovici plaće u javnim službama Zakon o osobnom imenu Zakon o radu Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o strancima Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o azilu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o zaštiti na radu Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o doplatku za djecu Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o stečaju potrošača

Copyright © Ante Borić