Baza je ažurirana 30.01.2023. 

zaključno sa NN 09/23

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o državnim maticama Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o upravnim pristojbama Zakon o obnovi Zakon o konvalidaciji Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o općem upravnom postupku Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o procjeni učinaka propisa Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o sanaciji javnih ustanova Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o javnoj nabavi Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o komasaciji Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o političkim strankama Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o potpomognutim područjima Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o državnim potporama Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o koncesijama Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o proračunu Zakon o zaštiti i spašavanju Ustav Republike Hrvatske Zakon o državnim službenicima Zakon o matičnom broju Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o upravnim sporovima Zakon o vanjskim poslovima Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o sustavu državne uprave Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Kazneno i prekršajno
Zakon o strancima Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o oružju Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Kazneni zakon Zakon o probaciji Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Prekršajni zakon Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o sudovima za mladež Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o kaznenom postupku Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o policiji Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o privatnim detektivima Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o pomilovanju Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o općem oprostu Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Oružane snage i branitelji
Zakon o Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o Zakladi vojne solidarnosti Zakon o Hrvatskom domovinskom fondu Zakon o grobljima boraca Zakon o općem upravnom postupku Zakon o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata 2006-2018 Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o eksplozivnim tvarima 2004-2017 Zakon o civilnoj službi Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama Zakon o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 2014-2017 Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njihovu uništenju Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu Zakon o obrani Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od strane pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga za vrijeme domovinskog rata Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme Zakon o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti Zakon o upravnim sporovima Pravosudna tijela
Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika Zakon o odvjetništvu Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o sudovima 2011-2013 Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o sudovima za mladež Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o sprječavanju sukoba interesa Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zakon o policiji Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o područjima i sjedištima sudova Zakon o sudovima Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o javnom bilježništvu Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o sudskim pristojbama

Copyright © Ante Borić