Baza je ažurirana 05.12.2022. 

zaključno sa NN 139/22

Povezani zakoni

Kazneno i prekršajno
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o privatnim detektivima Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o pomilovanju Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o općem oprostu Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Prekršajni zakon Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o probaciji Zakon o sudovima za mladež Zakon o oružju Kazneni zakon Zakon o kaznenom postupku Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o policiji Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o strancima Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Pravosudna tijela
Zakon o javnom bilježništvu Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika Zakon o Državnom sudbenom vijeću Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o sudskim pristojbama Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o sudovima za mladež Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o područjima i sjedištima sudova Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o sudovima Zakon o policiji Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o odvjetništvu Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Unutarnji poslovi
Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o azilu Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o privatnim detektivima Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o osobnom imenu Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o javnom okupljanju Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o državnim službenicima Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o pravu na pristup informacijama Prekršajni zakon Ustav Republike Hrvatske Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o kaznenom postupku Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o nadzoru državne granice Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o policiji Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o prebivalištu Zakon o tajnosti podataka Zakon o strancima Zakon o hrvatskom državljanstvu

Copyright © Ante Borić