Baza je ažurirana 04.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Povezani zakoni

Unutarnji poslovi
Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o obradi biometrijskih podataka Prekršajni zakon Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o prebivalištu Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Ustav Republike Hrvatske Zakon o tajnosti podataka Zakon o policiji Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o strancima Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o azilu Zakon o javnom okupljanju Zakon o osobnom imenu Zakon o kaznenom postupku Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o privatnim detektivima Zakon o nadzoru državne granice Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o državnim službenicima Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Pravosudna tijela
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o javnom bilježništvu Zakon o pučkom pravobranitelju Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o područjima i sjedištima sudova Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o policiji Zakon o plaći i drugim​ materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o sudovima Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o odvjetništvu Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zakon o sudovima za mladež Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o sudskim pristojbama Kazneno i prekršajno
Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Prekršajni zakon Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o pomilovanju Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o policiji Zakon o strancima Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o probaciji Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o oružju Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Kazneni zakon Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o mjerama ograničavanja Zakon o sudovima za mladež Zakon o kaznenom postupku Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o privatnim detektivima Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o općem oprostu Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka

Copyright © Ante Borić