Baza je ažurirana 20.09.2023. 

zaključno sa NN 107/23

Povezani zakoni

Banke, financije i investicije
Zakon o tržištu kapitala Zakon o igrama na sreću Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Stečajni zakon Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o kamatama Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o arbitraži Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o faktoringu Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o sustavu osiguranja depozita Zakon o deviznom poslovanju Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Pomorski zakonik Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o tajnosti podataka Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o sudskom registru Zakon o mjenici Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Zakon o trgovini Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana Zakon o kreditnim institucijama Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o elektroničkom novcu Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o čeku Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o trgovačkim društvima Zakon o reviziji Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja Zakon o računovodstvu Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o financijskom osiguranju Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o leasingu Zakon o zaštiti potrošača Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o poticanju ulaganja Zakon o osiguranju Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Zakon o platnom prometu Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o državnim potporama Zakon o kreditnim unijama Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o obrtu

Copyright © Ante Borić