Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Pravosudna tijela
Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o sudovima za mladež Zakon o policiji Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o odvjetništvu Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Zakon o sudovima 2013-2018 Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika Zakon o javnom bilježništvu Zakon o sudovima Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o sudskim pristojbama Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o područjima i sjedištima sudova Obiteljsko pravo
Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201.2003 o području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi Zakon o privremenom uzdržavanju Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece Zakon o zakladi 'Hrvatska za djecu' Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4.2009 o području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja Zakon o Centru za posebno skrbništvo Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o doplatku za djecu Zakon o udomiteljstvu Zakon o dadiljama Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola Obiteljski zakon Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Copyright © Ante Borić