Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Povezani zakoni

Porezi i carine
Zakon o računovodstvu Zakon o porezu na dobit Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o poreznoj upravi Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o carinskoj službi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o minimalnom globalnom porezu na dobit Zakon o carinskoj tarifi Zakon o doprinosima Zakon o lokalnim porezima Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o igrama na sreću Opći porezni zakon Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o financijskoj policiji Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o dodatnom porezu na dobit Zakon o proračunu Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Carinski zakon 1999-2013 Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP) Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela Zakon o porezu na dohodak Carinski zakonik EU Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o trošarinama Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Banke, financije i investicije
Zakon o računovodstvu Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o poticanju ulaganja Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o osiguranju Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o elektroničkom novcu Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju Stečajni zakon Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o igrama na sreću Zakon o obrtu Zakon o trgovačkim društvima Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o reviziji Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o trgovini Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o kreditnim institucijama Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Pomorski zakonik Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija Zakon o kreditnim unijama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o arbitraži Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o sudskom registru Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o zaštiti potrošača Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o leasingu Zakon o financijskom osiguranju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o čeku Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o faktoringu Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o mjenici Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o deviznom poslovanju Zakon o tajnosti podataka Zakon o kamatama Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o državnim potporama Zakon o platnom prometu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o sustavu osiguranja depozita Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i vijeća od 14. ožujka 2012 godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Zakon o tržištu kapitala

Copyright © Ante Borić