Baza je ažurirana 02.02.2023. 

zaključno sa NN 09/23

Povezani zakoni

Mediji, telekomunikacije i elektronske stvari
Zakon o medijima Zakon o poštanskim uslugama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/784 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2021. o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu Zakon o elektroničkim komunikacijama Zakon o elektroničkim medijima Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o audiovizualnim djelatnostima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o elektroničkoj ispravi Zakon o informatičkoj djelatnosti Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji Zakon o prestanku važenja Zakona o nadležnosti organa uprave u poslovima unošenja, raspačavanja i širenja inozemnih sredstava masovnog komuniciranja Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina Zakon o elektroničkom novcu Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji Razno
Zakon o poštanskim uslugama Zakon o Spomen-području Jasenovac Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika Zakon o osobnom imenu Zakon o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o udrugama Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o zračnom prometu Zakon o zakladama i fundacijama Zakon o privatnim detektivima Zakon o računanju vremena Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o zaštiti od buke Zakon o vodama Zakon o općoj sigurnosti proizvoda Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva Zakon o akreditaciji

Copyright © Ante Borić