Baza je ažurirana 20.09.2023. 

zaključno sa NN 107/23

Povezani zakoni

Promet
Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o žičarama Prekršajni zakon Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o zračnim lukama Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Pomorski zakonik Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o cestama Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o Jadroliniji, Rijeka Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o željeznici Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Geodezija
Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o cestama Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o općem upravnom postupku Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o naseljima Zakon o vodama Zakon o šumama Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o željeznici Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o prostornom uređenju Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o gradnji

Copyright © Ante Borić