Baza je ažurirana 27.03.2023. 

zaključno sa NN 32/23

Povezani zakoni

Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o vodnim uslugama Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o općem upravnom postupku Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o otocima Zakon o vatrogastvu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o savjetima mladih Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o ustanovama Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o potpomognutim područjima Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o naseljima Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o proračunu Zakon o zaštiti od požara Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o lokalnim porezima Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o grobljima Zakon o sustavu državne uprave Zakon o upravnim sporovima Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o vanjskim poslovima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o matičnom broju Zakon o obnovi Zakon o državnim potporama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Ustav Republike Hrvatske Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o upravnim sporovima Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o koncesijama Zakon o potpomognutim područjima Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o upravnim pristojbama Zakon o političkim strankama Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o proračunu Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o državnim službenicima 2015-2017 (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o komasaciji Zakon o državnim službenicima Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o općem upravnom postupku Zakon o javnoj nabavi Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o konvalidaciji Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o službenoj iskaznici Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o sustavu državne uprave Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o državnim maticama Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

Copyright © Ante Borić