Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Povezani zakoni

Intelektualno vlasništvo
Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda Zakon o žigu Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva Zakon o tajnosti podataka Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o patentu Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga Zakon o industrijskom dizajnu Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije) Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva Unutarnji poslovi
Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o strancima Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o osobnom imenu Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o prebivalištu Zakon o kaznenom postupku Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o policiji Ustav Republike Hrvatske Zakon o privatnim detektivima Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Prekršajni zakon Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o javnom okupljanju Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o tajnosti podataka Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o državnim službenicima Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o nadzoru državne granice Zakon o azilu Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o upravnim sporovima Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o potpomognutim područjima Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o matičnom broju Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o konvalidaciji Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o obnovi Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o državnim potporama Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o sustavu državne uprave Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o javnoj nabavi Zakon o instrumentima politike boljih propisa Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o službenoj iskaznici Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o sanaciji javnih ustanova Ustav Republike Hrvatske Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o proračunu Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o političkim strankama Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakona o potvrđivanju ugovora između svete stolice i republike hrvatske o pravnim pitanjima Zakon o državnim maticama Zakon o vanjskim poslovima Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu Zakon o koncesijama Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o državnim službenicima Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o komasaciji Zakon o upravnim pristojbama Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o državnim potporama 2005-2013 Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o općem upravnom postupku Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Copyright © Ante Borić