Baza je ažurirana 04.076.2022. 

zaključno sa NN 75/22

Povezani zakoni

Intelektualno vlasništvo
Zakon o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva Zakon o žigu Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o patentu Zakon o tajnosti podataka Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije) Zakon o industrijskom dizajnu Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o političkim strankama Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o državnim potporama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o koncesijama Zakon o matičnom broju Zakon o obnovi Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o upravnim pristojbama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o komasaciji Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o upravnim sporovima Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o općem upravnom postupku Ustav Republike Hrvatske Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o proračunu Zakon o vanjskim poslovima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o državnim službenicima Zakon o konvalidaciji Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o potpomognutim područjima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o sustavu državne uprave Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o javnoj nabavi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o državnim maticama Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Unutarnji poslovi
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o nadzoru državne granice Zakon o prebivalištu Zakon o osobnom imenu Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o strancima Zakon o azilu Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o javnom okupljanju Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o policiji Zakon o tajnosti podataka Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o sigurnosti prometa na cestama Prekršajni zakon Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o privatnim detektivima Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o državnim službenicima Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Ustav Republike Hrvatske Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o kaznenom postupku Zakon o sigurnosnim provjerama

Copyright © Ante Borić