Baza je ažurirana 26.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Unutarnji poslovi
Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o policiji Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o osobnom imenu Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o kaznenom postupku Zakon o javnom okupljanju Ustav Republike Hrvatske Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o prebivalištu Zakon o azilu Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o nadzoru državne granice Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o državnim službenicima Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o tajnosti podataka Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o privatnim detektivima Prekršajni zakon Zakon o strancima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o državnim potporama Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o državnim službenicima Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o upravnim sporovima Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o konvalidaciji Zakon o proračunu Zakon o vanjskim poslovima Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o upravnim pristojbama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o strateškim robnim zalihama (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o sustavu državne uprave Zakon o državnim maticama Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o koncesijama Zakon o javnoj nabavi Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o općem upravnom postupku Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o matičnom broju Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o potpomognutim područjima Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o obnovi Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o Središnjem registru državne imovine Ustav Republike Hrvatske Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o komasaciji Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o političkim strankama Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Intelektualno vlasništvo
Zakon o industrijskom dizajnu Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva Zakon o žigu Zakon o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva Zakon o patentu Zakon o tajnosti podataka Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije) Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva

Copyright © Ante Borić