Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Povezani zakoni

Intelektualno vlasništvo
Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o tajnosti podataka Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva Zakon o žigu Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva Zakon o industrijskom dizajnu Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva Zakon o patentu Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije) Zakon o zaštiti biljnih sorti Mediji, telekomunikacije i elektronske stvari
Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji Zakon o informatičkoj djelatnosti Zakon o elektroničkim medijima Zakon o medijima Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o poštanskim uslugama Zakon o elektroničkim komunikacijama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/784 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2021. o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu Zakon o audiovizualnim djelatnostima Zakon o elektroničkom novcu Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o prestanku važenja Zakona o nadležnosti organa uprave u poslovima unošenja, raspačavanja i širenja inozemnih sredstava masovnog komuniciranja Zakon o elektroničkoj ispravi Banke, financije i investicije
Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o tržištu kapitala Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o trgovačkim društvima Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju Zakon o poticanju ulaganja Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o mjenici Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o elektroničkom novcu Zakon o financijskom osiguranju Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o čeku Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o trgovini Zakon o obrtu Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Pomorski zakonik Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o kamatama Zakon o deviznom poslovanju Zakon o osiguranju Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o državnim potporama Zakon o leasingu Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o tajnosti podataka Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o kreditnim unijama Zakon o informacijskoj sigurnosti Stečajni zakon Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o zaštiti potrošača Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o računovodstvu Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o platnom prometu Zakon o arbitraži Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i vijeća od 14. ožujka 2012 godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza Zakon o sudskom registru Zakon o kreditnim institucijama Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o sustavu osiguranja depozita Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o igrama na sreću Zakon o faktoringu Zakon o reviziji Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija

Copyright © Ante Borić