Baza je ažurirana 30.01.2023. 

zaključno sa NN 09/23

Povezani zakoni

Intelektualno vlasništvo
Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o zaštiti tajnosti podataka Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga Zakon o industrijskom dizajnu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije) Zakon o zaštiti biljnih sorti Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga Zakon o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva Zakon o žigu Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva Zakon o patentu Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Unutarnji poslovi
Zakon o prebivalištu Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o nadzoru državne granice Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o osobnom imenu Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o policiji Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o državnim službenicima Zakon o kaznenom postupku Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o privatnim detektivima Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Prekršajni zakon Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o azilu Zakon o tajnosti podataka Zakon o javnom okupljanju Zakon o hrvatskom državljanstvu Ustav Republike Hrvatske Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o strancima Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Banke, financije i investicije
Zakon o trgovini Zakon o kreditnim institucijama Zakon o elektroničkom novcu Zakon o platnom prometu Zakon o reviziji Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o državnim potporama Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Stečajni zakon Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o zaštiti potrošača Zakon o računovodstvu Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Zakon o čeku Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o osiguranju Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju Zakon o osiguranju depozita Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o deviznom poslovanju Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o trgovačkim društvima Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o financijskom osiguranju Zakon o poticanju ulaganja Zakon o tržištu kapitala Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana Zakon o kamatama Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o igrama na sreću Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o leasingu Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja Zakon o sudskom registru Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o sustavu osiguranja depozita Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o kreditnim unijama Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o obrtu Zakon o faktoringu Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o arbitraži Zakon o mjenici Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o tajnosti podataka Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Pomorski zakonik

Copyright © Ante Borić