Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o sustavu državne uprave Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o koncesijama Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o javnoj nabavi Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Ustav Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o vanjskim poslovima Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o konvalidaciji Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o upravnim pristojbama Zakon o državnim službenicima Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o matičnom broju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o proračunu Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o upravnim sporovima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o državnim maticama Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o općem upravnom postupku Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o državnim potporama Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o obnovi Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o potpomognutim područjima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o političkim strankama Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o komasaciji Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o državnim potporama 2013-2014 Pravosudna tijela
Zakon o policiji Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o odvjetništvu Zakon o javnom bilježništvu Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o područjima i sjedištima sudova Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o sudovima Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o sudskim pristojbama Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Zakon o sudovima za mladež Zakon o policijskim poslovima i ovlastima

Copyright © Ante Borić