Baza je ažurirana 27.09.2023. 

zaključno sa NN 111/23

Povezani zakoni

Obrazovanje
Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o ustanovama Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu 2009-2014 Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o umjetničkom obrazovanju

Copyright © Ante Borić