Baza je ažurirana 02.02.2023. 

zaključno sa NN 09/23

Povezani zakoni

Pravosudna tijela
Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o pučkom pravobranitelju Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o odvjetništvu Zakon o policiji Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zakon o sudovima za mladež Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Zakon o područjima i sjedištima sudova Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o sudovima Zakon o javnom bilježništvu Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o sudskim pristojbama Kazneno i prekršajno
Zakon o privatnim detektivima Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Prekršajni zakon Zakon o pomilovanju Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o policiji Zakon o kaznenom postupku Kazneni zakon Zakon o sudovima za mladež Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o oružju Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o općem oprostu Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o probaciji Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o strancima

Copyright © Ante Borić