Baza je ažurirana 04.08.2022. 

zaključno sa NN 86/22

Povezani zakoni

Kazneno i prekršajno
Prekršajni zakon Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o strancima Zakon o probaciji Zakon o pomilovanju Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o sudovima za mladež Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Kazneni zakon Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o oružju Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o općem oprostu Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o kaznenom postupku Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o policiji Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o privatnim detektivima

Copyright © Ante Borić