Baza je ažurirana 30.06.2022. 

zaključno sa NN 74/22

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o općem upravnom postupku Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o konvalidaciji Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o javnoj nabavi Zakon o državnim maticama Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o koncesijama Zakon o komasaciji Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o državnim potporama Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o procjeni učinaka propisa Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Ustav Republike Hrvatske Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o državnim službenicima Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o upravnim pristojbama Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o obnovi Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o upravnim sporovima Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o proračunu Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o potpomognutim područjima Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o sustavu državne uprave Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o političkim strankama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o vanjskim poslovima Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o matičnom broju Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o otocima Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o potpomognutim područjima Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o upravnim sporovima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o lokalnim porezima Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o grobljima Zakon o sustavu državne uprave Zakon o naseljima Zakon o vatrogastvu Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o vodnim uslugama Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o općem upravnom postupku Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o zaštiti od požara Zakon o savjetima mladih Zakon o ustanovama Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o proračunu

Copyright © Ante Borić