Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o općem upravnom postupku Zakon o koncesijama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o sustavu državne uprave Zakon o proračunu Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o potpomognutim područjima Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o komasaciji Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o javnoj nabavi Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o državnim maticama Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o konvalidaciji Zakon o upravnim sporovima Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o državnim službenicima Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o obnovi Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o političkim strankama Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o matičnom broju Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Ustav Republike Hrvatske Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o upravnim pristojbama Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o vanjskim poslovima Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o državnim potporama Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o općem upravnom postupku Zakon o sustavu državne uprave Zakon o lokalnim porezima Zakon o proračunu Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o ustanovama Zakon o potpomognutim područjima Zakon o vatrogastvu Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o zaštiti od požara Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o otocima Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o upravnim sporovima Zakon o savjetima mladih Zakon o naseljima Zakon o vodnim uslugama Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o grobljima Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Copyright © Ante Borić