Baza je ažurirana 29.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Kazneno i prekršajno
Kazneni zakon Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Prekršajni zakon Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o privatnim detektivima Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o kaznenom postupku Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o pomilovanju Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o policiji Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o sudovima za mladež Zakon o oružju Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o strancima Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o probaciji Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o općem oprostu Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Pravosudna tijela
Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o odvjetništvu Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o područjima i sjedištima sudova Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o sudovima Zakon o sudskim pristojbama Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o policiji Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zakon o sudovima za mladež Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o javnom bilježništvu Unutarnji poslovi
Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o tajnosti podataka Prekršajni zakon Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o nadzoru državne granice Zakon o osobnoj iskaznici Ustav Republike Hrvatske Zakon o privatnim detektivima Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o javnom okupljanju Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o prebivalištu Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o državnim službenicima Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o kaznenom postupku Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o osobnom imenu Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o policiji Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o strancima Zakon o azilu Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o pravu na pristup informacijama

Copyright © Ante Borić