Baza je ažurirana 29.09.2023. 

zaključno sa NN 112/23

Povezani zakoni

Kazneno i prekršajno
Zakon o policiji Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o kaznenom postupku Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o pomilovanju Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Kazneni zakon Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o probaciji Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o strancima Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Prekršajni zakon Zakon o sudovima za mladež Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka ili izvršavanja kaznenih sankcija za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o oružju Zakon o općem oprostu Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o privatnim detektivima Pravosudna tijela
Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o policiji Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o sudovima Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o javnom bilježništvu Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o sudovima 2011-2013 Zakon o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora Zakon o sudskim pristojbama Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Zakon o sudovima za mladež Zakon o područjima i sjedištima sudova Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o odvjetništvu Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o plaći i drugim​ materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika Unutarnji poslovi
Zakon o policiji Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o kaznenom postupku Zakon o prebivalištu Zakon o nadzoru državne granice Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o tajnosti podataka Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o strancima Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o državnim službenicima Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o javnom okupljanju Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Prekršajni zakon Ustav Republike Hrvatske Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o azilu Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o osobnom imenu Zakon o privatnim detektivima

Copyright © Ante Borić