Baza je ažurirana 04.076.2022. 

zaključno sa NN 75/22

Povezani zakoni

Europska unija
Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o uslugama Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606.2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora Zakon o azilu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o strancima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Ustav Republike Hrvatske Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe ( Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći Zdravlje i zdravstvo
Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o liječništvu Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o sestrinstvu Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o doprinosima Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o dentalnoj medicini Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o lijekovima Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o primaljstvu Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o zaštiti od buke Zakon o zaštiti na radu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o kemikalijama Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o ustanovama Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o ljekarništvu Zakon o zaštiti okoliša Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Uredbe Europske unije
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima Zakon o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1234.2008 o ispitivanju izmjena uvjeta odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet

Copyright © Ante Borić