Baza je ažurirana 05.06.2023. 

zaključno sa NN 58/23

Povezani zakoni

Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o azilu Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o obrtu Zakon o stečaju potrošača Zakon o strancima Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o osnovici plaće u javnim službama Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o volonterstvu Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o doplatku za djecu Zakon o tržištu rada Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o najvišoj mirovini Zakon o osobnom imenu Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o doprinosima Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o zaštiti na radu Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o udomiteljstvu Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o radu Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o minimalnoj plaći Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o obavljanju studentskih poslova Poduzetništvo
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o mirovinskom osiguranju Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o obrtu Zakon o strancima Zakon o osiguranju Zakon o poticanju ulaganja Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o trgovini Zakon o zadrugama Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o javnoj nabavi Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o obveznim odnosima Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o deviznom poslovanju Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o slobodnim zonama Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o sudskom registru Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Ovršni zakon Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o zaštiti na radu Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o reviziji Opći porezni zakon Zakon o leasingu Zakon o platnom prometu Zakon o radu Zakon o trgovačkim društvima Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o arbitraži Zakon o zaštiti potrošača Zakon o elektroničkoj trgovini Zdravlje i zdravstvo
Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima Zakon o medicinskim proizvodima Zakon o zaštiti prava pacijenata Zakon o djelatnostima u zdravstvu Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti Zakon o liječništvu Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu Zakon o predmetima opće uporabe Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Zakon o korištenju psa pomagača Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti Zakon o ljekarništvu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528.2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi stavljanja na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Zakon o psihološkoj djelatnosti Zakon o djelatnosti psihoterapije Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o zaštiti okoliša Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Zakon o lijekovima Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva Zakon o ustanovama Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o zaštiti znaka i naziva Crveni križ Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti Zakon o zaštiti od buke Zakon o primaljstvu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ Zakon o uzimanju i presađivanju ljudskog tijela u svrhu liječenja Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o biocidnim pripravcima Zakon o sestrinstvu Zakon o kemikalijama Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja Zakon o doprinosima Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o zaštiti na radu Zakon o Registru osoba s invaliditetom Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece Zakon o dentalnoj medicini Zakon o Hrvatskom crvenom križu Zakon o vodi za ljudsku potrošnju Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Zakon o obaveznom cijepljenju protiv ospica (Morbili) Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji Zakon o obaveznom cijepljenju protiv rubeole i obaveznom prijavljivanju oboljenja Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o krvi i krvnim pripravcima Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku

Copyright © Ante Borić