Baza je ažurirana 04.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o državnim maticama Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o upravnim pristojbama Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o konvalidaciji Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o općem upravnom postupku Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o sustavu državne uprave Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o državnim službenicima Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o proračunu Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Ustav Republike Hrvatske Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o koncesijama Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o državnim potporama Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o potpomognutim područjima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o komasaciji Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o političkim strankama Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o vanjskim poslovima Zakon o službenoj iskaznici Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o matičnom broju Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o javnoj nabavi Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o obnovi Zakon o upravnim sporovima Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Banke, financije i investicije
Zakon o sustavu osiguranja depozita Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Stečajni zakon Zakon o obrtu Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o računovodstvu Zakon o zaštiti potrošača Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o financijskom osiguranju Zakon o osiguranju Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o trgovini Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o sudskom registru Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o kreditnim unijama Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o arbitraži Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju Zakon o čeku Zakon o poticanju ulaganja Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o državnim potporama Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o tržištu kapitala Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o trgovačkim društvima Zakon o deviznom poslovanju Zakon o elektroničkom novcu Zakon o igrama na sreću Zakon o platnom prometu Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o kreditnim institucijama Pomorski zakonik Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o provedbi uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i vijeća od 14. ožujka 2012 godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza Zakon o reviziji Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju Zakon o mjenici Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o kamatama Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o leasingu Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 Zakon o faktoringu Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o tajnosti podataka Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja

Copyright © Ante Borić