Baza je ažurirana 26.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Građansko pravo
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Obiteljski zakon Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Stečajni zakon Zakon o najmu stanova Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o vanparničnom postupku Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o osiguranju Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o kamatama Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o parničnom postupku Ovršni zakon Zakon o zakladama Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o koncesijama Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o nasljeđivanju Zakon o leasingu Zakon o mjenici Zakon o obveznim odnosima Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o mirenju Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o javnobilježničkim pristojbama Banke, financije i investicije
Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2014-2018 Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o tržištu kapitala Zakon o igrama na sreću Zakon o Financijskoj agenciji Zakon o kreditnim institucijama Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o obveznim mirovinskim fondovima Zakon o kamatama Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje Zakon o pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici Hrvatskoj Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o leasingu Zakon o arbitraži Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima Zakon o sudskom registru Zakon o sustavu osiguranja depozita Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Zakon o čeku Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o tajnosti podataka Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena Zakon o Državnom uredu za reviziju Zakon o deviznom poslovanju Zakon o osiguranju depozita Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o zaštiti potrošača Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting Zakon o reviziji Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica Pomorski zakonik Zakon o faktoringu Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja Zakon o kreditnim unijama Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o trgovačkim društvima Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina Zakon o financijskom osiguranju Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE) Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske 2013-2018 Zakon o osiguranju Zakon o platnom prometu Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o alternativnim investicijskim fondovima 2014-2018 Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Europskoj banci za obnovu i razvoj Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o poticanju ulaganja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana Zakon o državnim potporama Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Zakon o financijskim konglomeratima Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o računovodstvu Stečajni zakon Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima Zakon o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci Zakon o trgovini Zakon o informacijskoj sigurnosti Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima Zakon o elektroničkom novcu Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija Zakon o obrtu Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita Zakon o ništavnosti određenih vrsta ugovora o osiguranju i ugovora o kreditu Zakon o mjenici Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju

Copyright © Ante Borić