Baza je ažurirana 25.09.2023. 

zaključno sa NN 109/23

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o matičnom broju Zakon o sustavu državne uprave Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o javnoj nabavi Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o potpomognutim područjima (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o koncesijama Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o upravnim sporovima Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o komasaciji Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o državnim potporama Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Ustav Republike Hrvatske Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o proračunu Zakon o državnim maticama Zakon o općem upravnom postupku Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o državnim službenicima Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o političkim strankama Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o konvalidaciji Zakon o vanjskim poslovima Zakon o upravnim pristojbama Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o obnovi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o službenoj iskaznici Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Građansko pravo
Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o kamatama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o zakladama Zakon o obveznim odnosima Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o parničnom postupku Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o izvanparničnom postupku Zakon o leasingu Zakon o koncesijama Zakon o mjenici Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o nasljeđivanju Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o zemljišnim knjigama Ovršni zakon Zakon o osiguranju Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o najmu stanova Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Stečajni zakon Obiteljski zakon Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Energetika
Zakon o tržištu plina Zakon o rudarstvu Zakon o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija Zakon o tržištu toplinske energije Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika Zakon o geološkim istraživanjima Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2022/1854 o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena energije Zakon o koncesijama Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva Zakon o energiji Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji Zakon o energetskoj učinkovitosti Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti Zakon o biogorivima za prijevoz Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zakon o tržištu električne energije Zakon o privatizaciji INA - Industrije nafte d.d. Zakon o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima Turizam i ugostiteljstvo
Zakon o boravišnoj pristojbi Zakon o igralištima za golf Zakon o turističkoj pristojbi Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Zakon o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima Prekršajni zakon Zakon o pružanju usluga u turizmu Zakon o sanitarnoj inspekciji Zakon o članarinama u turističkim zajednicama Zakon o koncesijama Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o zaštiti od buke Zakon o Nacionalnom parku Brijuni

Copyright © Ante Borić