Baza je ažurirana 29.09.2023. 

zaključno sa NN 112/23

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o državnim službenicima Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o državnim potporama Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Ustav Republike Hrvatske Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o matičnom broju Zakon o konvalidaciji Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o državnim maticama Zakon o sustavu državne uprave Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o proračunu Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o upravnim sporovima Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o obnovi Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o upravnim pristojbama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o službenoj iskaznici Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o koncesijama Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o vanjskim poslovima Zakon o političkim strankama Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o javnoj nabavi Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o općem upravnom postupku Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o potpomognutim područjima Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o komasaciji

Copyright © Ante Borić