Baza je ažurirana 26.11.2021. 

zaključno sa NN 125/21

Povezani zakoni

Geodezija
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o cestama Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o gradnji Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o naseljima Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o općem upravnom postupku Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o prostornom uređenju Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o vodama Zakon o šumama Zakon o željeznici Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o grobljima Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o lokalnim porezima Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o naseljima Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o općem upravnom postupku Zakon o otocima Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o potpomognutim područjima Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o proračunu Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o savjetima mladih Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o sustavu državne uprave Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o upravnim sporovima Zakon o ustanovama Zakon o vatrogastvu Zakon o vodnim uslugama Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o zaštiti od požara

Copyright © Ante Borić