Baza je ažurirana 21.05.2022. 

zaključno sa NN 56/22

Povezani zakoni

Porezi i carine
Pravilnik o porezu na dohodak – pročišćeni tekst Zakon o naplati dospjelih a nenaplaćenih poreza, carina, doprinosa i državnih jamstava Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu Zakon o računovodstvu 2016 Zakon o posebnom porezu kavu i bezalkoholna pića Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o porezu na dohodak 2014 Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o porezu na dohodak Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije Zakon o igrama na sreću Zakon o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998 Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju Zakon o financijskoj policiji Zakon o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija Zakon o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom Zakon o porezu na promet nekretnina 2011-2014 Zakon o porezu na dodanu vrijednost Zakon o računovodstvu Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama Zakon o trošarinama Carinski zakonik EU Opći porezni zakon Zakon o poreznoj upravi Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o poreznom savjetništvu Zakon o carinskoj službi 2014-2016 Pravilnik o porezu na dobit 2020 - pročišćeni tekst Zakon o doprinosima 2014-2014 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja Carinski zakon 1999-2013 Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o carinskoj službi Zakon o osobnom identifikacijskom broju Pravilnik o doprinosima – pročišćeni tekst Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu Zakon o carinskoj tarifi Zakon o porezu na dobit Zakon o proračunu Zakon o posebnom porezu na motorna vozila Zakon o brdsko-planinskim područjima Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o lokalnim porezima Zakon o doprinosima

Copyright © Ante Borić