Baza je ažurirana 20.03.2023. 

zaključno sa NN 29/23

Povezani zakoni

Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o vatrogastvu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o ustanovama Zakon o naseljima Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o upravnim sporovima Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o sustavu državne uprave Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o općem upravnom postupku Zakon o grobljima Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o otocima Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o vodnim uslugama Zakon o savjetima mladih Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o proračunu Zakon o lokalnim porezima Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o zaštiti od požara Zakon o potpomognutim područjima Nekretnine i gradnja
Zakon o gradnji Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o građevnim proizvodima Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o igralištima za golf Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o najmu stanova Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o komasaciji Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o prostornom uređenju Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina

Copyright © Ante Borić