Baza je ažurirana 04.076.2022. 

zaključno sa NN 75/22

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o najmu stanova Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o gradnji Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o igralištima za golf Zakon o komasaciji Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o prostornom uređenju Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o građevnim proizvodima Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o vodnim uslugama Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o ustanovama Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o vatrogastvu Zakon o otocima Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o upravnim sporovima Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o grobljima Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o potpomognutim područjima Zakon o proračunu Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o zaštiti od požara Zakon o naseljima Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o sustavu državne uprave Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o lokalnim porezima Zakon o općem upravnom postupku Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o savjetima mladih

Copyright © Ante Borić