Baza je ažurirana 30.01.2023. 

zaključno sa NN 09/23

Povezani zakoni

Europska unija
Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe ( Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju Ustav Republike Hrvatske Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije Zakon o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje Europske unije i projekata tehničke pomoći Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 606.2013 o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU) Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 Opća uredba o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 Zakon o uslugama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 Zakon o azilu Zakon o strancima Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Poduzetništvo
Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o deviznom poslovanju Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o poticanju ulaganja Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o javnoj nabavi Zakon o slobodnim zonama Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o radu Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o zaštiti na radu Ovršni zakon Opći porezni zakon Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o platnom prometu Zakon o sudskom registru Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o zaštiti potrošača Zakon o leasingu Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o trgovini Zakon o obveznim odnosima Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o osiguranju Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o reviziji Zakon o obrtu Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o arbitraži Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o strancima Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o trgovačkim društvima Zakon o zadrugama Zakon o zaštiti novčarskih institucija Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o minimalnoj plaći Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o osnovici plaće u javnim službama Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o stečaju potrošača Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o radu Zakon o tržištu rada Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o najvišoj mirovini Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o zaštiti na radu Zakon o volonterstvu Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o doprinosima Zakon o osobnom imenu Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o udomiteljstvu Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o obrtu Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o azilu Zakon o doplatku za djecu Zakon o strancima Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu Unutarnji poslovi
Zakon o tajnosti podataka Zakon o nadzoru državne granice Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o osobnom imenu Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Ustav Republike Hrvatske Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o privatnim detektivima Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o kaznenom postupku Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Zakon o javnom okupljanju Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o policiji Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o azilu Zakon o strancima Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o državnim službenicima Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o prebivalištu Prekršajni zakon Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Kazneno i prekršajno
Zakon o probaciji Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o privatnim detektivima Zakon o kaznenom postupku Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Kazneni zakon Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o pomilovanju Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o policiji Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o strancima Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o općem oprostu Prekršajni zakon Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o sudovima za mladež Zakon o oružju Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

Copyright © Ante Borić