Baza je ažurirana 26.09.2022. 

zaključno sa NN 110/22

Povezani zakoni

Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o konvalidaciji Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o javnoj nabavi Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o sustavu državne uprave Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Ustav Republike Hrvatske Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o komasaciji Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o obnovi Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o proračunu Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o državnim potporama Zakon o općem upravnom postupku Zakon o strateškim robnim zalihama Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o privremenom korištenju stanova Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o koncesijama Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o državnim službenicima Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o državnim maticama Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o upravnim pristojbama Zakon o upravnim sporovima Zakon o političkim strankama Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o vanjskim poslovima Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o matičnom broju Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o potpomognutim područjima Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Poduzetništvo
Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o strancima Zakon o reviziji Zakon o trgovačkim društvima Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o javnoj nabavi Zakon o radu Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o deviznom poslovanju Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke Zakon o trgovini Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Ovršni zakon Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o sudskom registru Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o platnom prometu Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o zadrugama Zakon o poticanju ulaganja Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o obveznim odnosima Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o osiguranju Zakon o leasingu Zakon o osobnom identifikacijskom broju Opći porezni zakon Zakon o obrtu Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Zakon o zaštiti na radu Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o arbitraži Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o slobodnim zonama Zakon o zaštiti potrošača Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu

Copyright © Ante Borić