Baza je ažurirana 29.09.2023. 

zaključno sa NN 112/23

Povezani zakoni

Unutarnji poslovi
Zakon o pojednostavljenju razmjene podataka između tijela država članica Europske unije nadležnih za provedbu zakona Zakon o azilu Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o strancima Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o javnom okupljanju Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske Zakon o sigurnosnim provjerama Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 Zakon o nadzoru državne granice Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima Zakon o obradi biometrijskih podataka Zakon o tajnosti podataka Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja Zakon o policiji Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o protuminskom djelovanju Zakon o kaznenom postupku Zakon o hrvatskom državljanstvu Zakon o osobnom imenu Zakon o Zakladi policijske solidarnosti Zakon o osobnoj iskaznici Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti Zakon o sustavu civilne zaštite Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana Prekršajni zakon Zakon o državnim službenicima Zakon o privatnim detektivima Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana Zakon o ispitivanju i žigosanju odnosno obilježavanju ručnog vatrenog oružja i municije Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava Zakon o sustavu domovinske sigurnosti Ustav Republike Hrvatske Zakon o prebivalištu Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda Zakon o potpomognutim područjima Zakon o upravnim sporovima Zakon o općem upravnom postupku Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o ustanovama Zakon o zaštiti od požara Zakon o grobljima Zakon o proračunu Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara Zakon o lokalnim porezima Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 2015-2016 Zakon o vodnim uslugama Zakon o naseljima Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o sustavu državne uprave Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o Gradu Zagrebu Zakon o vatrogastvu Zakon o pogrebničkoj djelatnosti Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o savjetima mladih Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o otocima Razno
Zakon o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika Zakon o zaštiti od buke Zakon o osobnom imenu Zakon o zakladama i fundacijama Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica Zakon o udrugama Zakon o zračnom prometu Zakon o općoj sigurnosti proizvoda Zakon o akreditaciji Zakon o poštanskim uslugama Zakon o privatnim detektivima Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o računanju vremena Zakon o Spomen-području Jasenovac Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva Zakon o vodama Zakon o osobnom identifikacijskom broju Država, uprava i javne ovlasti
Zakon o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora Zakon o fiskalnoj odgovornosti Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine Zakon o komasaciji Zakon o privremenom korištenju stanova Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o rješavanju potraživanja prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenih akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije Zakon o državnim službenicima 2013-2015 Zakon o istražnim povjerenstvima Zakon o preoblikovanju Javnog poduzeća Narodne novine Zakon o potvrđivanju Ugovora o pitanjima sukcesije Zakon o Zakladi Hrvatska kuća - Croatian House Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi Zakon o Središnjem registru državne imovine Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Zakon o državnim potporama 2013-2014 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o procjeni učinaka propisa Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske Zakon o Tjednu solidarnosti Zakon o potpomognutim područjima Zakon o sanaciji određenih poduzeća Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o preuzimanju dijela duga po novom financijskom sporazumu iz 1988. godine te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga Zakon o državnim potporama Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije Zakon o upravnim sporovima Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o općem upravnom postupku Zakon o proračunu Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora Zakon o koncesijama Zakon o kritičnim infrastrukturama Zakon o matičnom broju Zakon o posebnim pravima Predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu Zakon o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Zakon o Registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o pretvorbi prava na društvenim sredstvima bivših društveno-političkih organizacija Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu Zakon o državnim službenicima i namještenicima Zakon o obnovi Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj Zakon o državnim potporama 2014-2017 Zakon o strateškim robnim zalihama Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o javnoj nabavi 2014-2016 Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o državnim potporama 2005-2013 Zakon o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije Zakon o upravnim pristojbama Zakon o državnom inspektoratu 2011-2014 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o Vladi Republike Hrvatske Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Zakon o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba Zakon o područjima posebne državne skrbi Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave Zakon o zaštiti osobnih podataka Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske 2018-2018 Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika Zakon o blagdanima, spomendanima i neradanim danima u Republici Hrvatskoj Zakon o reviziji pretvorbe i privatizacije Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine Zakon o sustavu državne uprave Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.g. Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja Zakon o državnim službenicima Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela novoustrojenih jedinica lokalne samouprave i uprave na području Zagrebačke županije Ustav Republike Hrvatske Zakon o vanjskim poslovima Zakon o konvalidaciji Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu Zakon o državnim službenicima 2015-2017 Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi Zakon o sanaciji javnih ustanova Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o upravnoj inspekciji Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga Zakon o Državnom inspektoratu Zakon o državnim maticama Zakon o zaštiti i spašavanju Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama Zakon o javnoj nabavi Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske Zakon o službenoj iskaznici (Europska) Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o političkim strankama Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa

Copyright © Ante Borić