Baza je ažurirana 27.03.2023. 

zaključno sa NN 32/23

Povezani zakoni

Obrazovanje
Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o ustanovama Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu 2009-2014 Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o azilu Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o radu Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o obrtu Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o doplatku za djecu Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o strancima Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o volonterstvu Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Zakon o plaćama u javnim službama Zakon o minimalnoj plaći Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o tržištu rada Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o najvišoj mirovini Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o osnovici plaće u javnim službama Zakon o doprinosima Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o udomiteljstvu Zakon o stečaju potrošača Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada Zakon o zaštiti na radu Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o osobnom imenu

Copyright © Ante Borić