Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Povezani zakoni

Radno, mirovinsko i socijalno pravo
Zakon o azilu Zakon o pravu na dodatak uz mirovinu određenih kategorija korisnika mirovine Zakon o doprinosima Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju Zakon o humanitarnoj pomoći Zakon o zaštiti na radu Zakon o osobnom imenu Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i prava po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u Istarskim ugljenokopima "Tupljak" d. d. Labin Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o socijalnoj skrbi Zakon o doplatku za djecu od 01.03.2024. Zakon o volonterstvu Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o najvišoj mirovini Zakon o tržištu rada Zakon o djelatnosti socijalnog rada Zakon o ravnopravnosti spolova Zakon o prijenosu mirovinskih prava Zakon o osobnoj asistenciji Zakon o nastavku isplate dokupljenih mirovina Zakon o osiguranju radničkih tražbina Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta Zakon o listi profesionalnih bolesti Zakon o europskim radničkim vijećima Zakon o strancima Zakon o umirovljeničkom fondu Zakon o suzbijanju neprijavljenoga rada Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) Zakon o doplatku za djecu Zakon o inkluzivnom dodatku Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu Zakon o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru Zakon o sredstvima za doplatak za djecu Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni Zakon o Središnjem registru osiguranika Zakon o udomiteljstvu Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Zakon o stečaju potrošača Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe Zakon o minimalnoj plaći Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o radu Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o obrtu Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom Obrazovanje
Zakon o pučkim otvorenim učilištima Zakon o umjetničkom obrazovanju Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 2019-2019 Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zadru Zakon o obrazovanju odraslih Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Sveučilištem Sjever na Republiku Hrvatsku Zakon o prosvjetnoj inspekciji Zakon o socijalnopedagoškoj djelatnosti Zakon o dokazivanju stečene školske spreme Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost Zakon o ustanovama Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu Zakon o Pravosudnoj akademiji Zakon o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru Zakon o Nagradi Ivan Filipović Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama Zakon o strukovnom obrazovanju Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija Zakon o sanaciji studentskih centara Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje Zakon o osnivanju Sveučilišta u Puli Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o obavljanju studentskih poslova Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti Zakon o osobnoj asistenciji

Copyright © Ante Borić