Baza je ažurirana 29.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

Povezani zakoni

Kazneno i prekršajno
Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zakon o pomilovanju Zakon o privatnim detektivima Zakon o općem oprostu Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja (»EPPO«) Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela Zakon o pronalaženju, obilježavanju i održavanju grobova komunističkih zločina nakon drugog svjetskog rata Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava Zakon o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije Zakon o suzbijanju zlouporabe droga Zakon o kaznenom postupku Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o izvršavanju kazne zatvora Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela Prekršajni zakon Zakon o privatnoj zaštiti Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja Zakon o provedbi Konvencije o građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece Zakon o sudovima za mladež Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka Kazneni zakon Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu Zakon o strancima Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima Zakon o zaštiti svjedoka Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje Zakon o oružju Zakon o probaciji Zakon o policiji Zakon o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude za zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom

Copyright © Ante Borić