Baza je ažurirana 29.11.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 110/2023 (25.9.2023.), Pravilnik o ribolovu jegulje (Anguilla anguilla)

Ministarstvo poljoprivrede

1579

Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1., 5. i 13. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17., 130/17., 14/19. i 30/23.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O RIBOLOVU JEGULJE (Anguilla anguilla)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite jegulje (Anguilla anguilla), uzimajući pritom u obzir Preporuke Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja GFCM/42/2018/1 o višegodišnjem planu upravljanja za jegulju u Sredozemnome moru i GFCM/45/2022/1 o višegodišnjem planu upravljanja za jegulju u Sredozemnome moru, kojom se mijenja Preporuka GFCM/42/2018/1, ovim se Pravilnikom propisuje:

– ribolov jegulje

– prijava ulova jegulje

– iskrcaj jegulje

– uvjeti i kriteriji za izdavanje Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru stajaćim kogolom-tratom za lov jegulje (u daljnjem tekstu: kogol-trata)

– uvjeti i kriteriji za izdavanje Odobrenja za ribolov jegulje stajaćim parangalom.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 130/17., 14/19. i 30/23.) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

RIBOLOV JEGULJE

Članak 3.

(1) Ribolov jegulje (Anguilla anguilla) dozvoljeno je obavljati u sklopu gospodarskog ribolova na moru upotrebom stajaćeg kogola-trate i stajaćeg parangala, uz upotrebu plovila na koja je izdano važeće Odobrenje.

(2) Ribolov iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je obavljati u razdoblju od 1. studenog do kraja veljače.

(3) Ribolov iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je obavljati u područjima s posebnim režimom upravljanja kod ribolova jegulje iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika.

(4) Zabranjeno je zadržavanje na plovilu, iskrcaj, transport, skladištenje, izlaganje ili nuđenje za prodaju ili prodaja jegulje u suprotnosti sa stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka.

Članak 4.

(1) Ribolov kogolom-tratom dozvoljen je u dijelu ribolovne zone G, i to na sljedećim lovištima:

1. Mala Neretva – Jarčerog

2. Mala Neretva – Pržinovac

3. Crna rijeka I, II, III i IV

4. Rijeka kod Trna

5. Desanka, rijeka od granice općine Kula Norinska do Crne rijeke

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ribolov kogolom-tratom dozvoljen je i na lovištima u posebnom staništu-akvatoriju ušća rijeke Neretve, čije su granice i lovišta određeni propisom kojim se propisuje obavljanje ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova:

1. Gradina rijeka, od Neretve prema Vrnjačkoj glavici s jarugom Medakuša niz ušće do novog kanala

2. Crna rijeka, od mosta Rastoka do Grla u Vlaškoj

3. Široka, od vrha Malog Gumanca pa do mora.

(3) Lovišta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prikazana su na karti u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i određena koordinatama točke pri čemu ribolovni alat mora biti postavljen na način da niti jedan njegov dio ne izlazi izvan radijusa od 100 m od definirane pozicije lovišta.

(4) Po jednom lovištu dozvoljeno je postavljanje jednog kogola-trate, koji smije imati najviše tri vreće i koji se smije postaviti najranije 1. studenoga, a mora se ukloniti najkasnije do kraja veljače.

Članak 5.

Ribolov jegulje stajaćim parangalom dozvoljen je u dijelu ribolovne podzone F2, i to u akvatoriju od Šibenskog mosta do Skradinskog mosta, a prema prikazu u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Zabranjen je ribolov jegulje u sklopu malog obalnog ribolova, sportskog i rekreacijskog ribolova.

Članak 7.

(1) Ovlaštenici povlastice odnosno odgovorne osobe za ribolov na svim plovilima za koje je izdano Odobrenje iz članka 12. ovog Pravilnika obvezni su voditi evidenciju o ulovu, ribolovnom naporu i iskrcaju te pravodobno unositi sve potrebne podatke u skladu s propisom o bilježenju podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu.

(2) Evidencija o ulovu, ribolovnom naporu i iskrcaju vodi se putem aplikacije m-Izvješće.

Članak 8.

Iskrcaj jegulje dozvoljen je isključivo na iskrcajnim mjestima sukladno naredbi kojom se određuje popis iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru.

UVJETI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA

Članak 9.

Uvjeti za izdavanje Odobrenja za ribolov jegulje kogolom-tratom su:

1. da je plovilo upisano u važeću povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru te da je u istu povlasticu upisan ribolovni alat stajaći kogol-trata za lov jegulje u ribolovnoj zoni G.

2. da je ribolovnim alatom iz točke 1. ovoga stavka u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2022. ostvaren ulov jegulje u minimalnoj količini od 50 kg što se utvrđuje uvidom u službenu evidenciju Ministarstva poljoprivrede o ulovu, na temelju uredno dostavljenih podataka.

3. da vlasniku plovila ili ovlašteniku povlastice nisu izrečene mjere trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova na moru.

Članak 10.

Uvjeti za izdavanje Odobrenja za ribolov jegulje stajaćim parangalom su:

1. da je plovilo upisano u važeću povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru te da je u istu povlasticu upisan ribolovni alat stajaći parangal u ribolovnoj zoni F.

2. da je ribolovnim alatom iz točke 1. ovoga stavka u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2022. ostvaren ulov jegulje u minimalnoj količini od 30 kg što se utvrđuje uvidom u službenu evidenciju Ministarstva poljoprivrede o ulovu, na temelju uredno dostavljenih podataka.

3. da vlasniku plovila ili ovlašteniku povlastice nisu izrečene mjere trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova na moru.

Članak 11.

(1) U slučajevima kad je kogol-trata odnosno stajaći parangal bio prenesen iz jedne povlastice u drugu povlasticu radi promjene vlasnika plovila ili zamjene plovila ili prijenosa povlastice u cijelosti ili prijenosa prava na upis ribolovnog alata u referentnom razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2022. godine, izračun minimalnih količina iz članka 9. točke 2. odnosno članka 10. točke 2. ovoga Pravilnika radi se na način da se zbrajaju količine ostvarene u razdoblju prije navedene promjene s količinama ostvarenim nakon navedene promjene unutar referentnog razdoblja te se Odobrenje može izdati na plovilo upisano u povlasticu u kojoj je taj ribolovni alat upisan u trenutku stupanja na snagu ovog Pravilnika, ako su uvjeti ispunjeni.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako zbroj količina iz stavka 1. ovoga članka ne udovoljava kriterijima za izdavanje Odobrenja iz članka 9., odnosno članka 10. ovoga Pravilnika, u izračun se uzima količina ulova ostvarena nakon nastale promjene, a minimalna potrebna količina za zadovoljavanje kriterija za izdavanje Odobrenja proporcionalno se umanjuje na način da se u omjer stavlja vremensko razdoblje od kada je promjena nastupila u odnosu na cijelo referentno razdoblje.

(3) U slučajevima kad je kogol-trata odnosno stajaći parangal bio prenesen iz jedne povlastice u drugu povlasticu radi promjene vlasnika plovila ili zamjene plovila ili prijenosa povlastice u cijelosti ili prijenosa prava na upis ribolovnog alata nakon dana 31. prosinca 2022. godine, Odobrenje se može izdati na plovilo upisano u povlasticu u kojoj je taj alat upisan u trenutku stupanja na snagu ovoga Pravilnika ako su ispunjeni uvjeti minimalnog ulova tim alatom iz članka 9. točke 2. odnosno članka 10. točke 2. ovoga Pravilnika, te, ako je primjenjivo, i stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) U skladu s člankom 9. odnosno člankom 10. ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir i stavke 1., 2. i 3. ovoga članka, izrađuje se popis plovila na koja se može izdati Odobrenje za ribolov kogolom-tratom, rangiranih u padajućem nizu od najviše rangiranog prema najniže rangiranom po količinama ostvarenog ulova u referentnom razdoblju uzimajući u obzir članak 9. točku 2. i izrađuje se popis plovila na koja se može izdati Odobrenje za ribolov stajaćim parangalom uzimajući u obzir članak 10. točku 2. ovoga Pravilnika.

(5) Popis plovila iz stavka 4. ovoga članka za ribolov kogolom-tratom nalazi se u Prilogu 3. ovoga Pravilnika.

(6) Popis plovila iz stavka 4. ovoga članka za ribolov stajaćim parangalom nalazi se u Prilogu 4. ovoga Pravilnika.

(7) Vlasnici plovila iz stavka 5. ovoga članka najkasnije do 15. listopada 2023. godine podnose Ministarstvu Iskaz interesa na obrascu iz Priloga 5. ovoga Pravilnika za pojedino lovište na način da lovišta za koja su zainteresirani naznače brojčano po redoslijedu prioriteta.

(8) Pravo na dodjelu pojedinog lovišta ostvaruje vlasnik plovila koji je predmetno lovište u Iskazu interesa rangirao kao prioritetnije u odnosu na ostala lovišta, a u slučaju da više vlasnika plovila dostavi jednak prioritet za određeno lovište, prednost ima vlasnik bolje rangiranog plovila iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

(9) Vlasnici plovila iz stavka 6. ovoga članka najkasnije do 15. listopada 2023. godine podnose Ministarstvu Iskaz interesa iz Priloga 6. ovoga Pravilnika za sudjelovanje u ribolovu jegulje stajaćim parangalom.

(10) U slučaju nepodnošenja Iskaza interesa iz stavaka 7. ili 9. ovoga članka smatra se da je vlasnik plovila odustao od izdavanja Odobrenja.

ODOBRENJE

Članak 12.

(1) Po zaprimanju i obradi Iskaza interesa u skladu s člankom 11. stavcima 7., 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika, Odlukom ministra popisno se navode plovila autorizirana za obavljanje gospodarskog ribolova jegulje uz upotrebu kogola-trate na određenom lovištu, odnosno stajaćeg parangala.

(2) Vlasnicima plovila iz Odluke iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izdaje obrazac Odobrenja koji se uvijek mora nalaziti na plovilu pomoću kojeg se ribolov obavlja.

(3) Izdana Odobrenja važe do 31. listopada 2025. godine.

(4) Ako nastane bilo koja promjena podataka koji su sastavni dijelovi Odobrenja, vlasnik plovila dužan je podnijeti zahtjev za promjenom podataka u Odobrenju u roku od 15 dana od nastanka promjene, na temelju kojeg Ministarstvo mijenja podatke u Odobrenju sukladno odredbama ovoga Pravilnika i izdaje novi obrazac Odobrenja te po potrebi donosi izmjenu Odluke iz stavka 1. ovoga članka.

OBLIK I SADRŽAJ ODOBRENJA

Članak 13.

Oblik i sadržaj Odobrenja propisan je na obrascu koji je tiskan u Prilogu 7. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

REGISTAR ODOBRENJA

Članak 14.

(1) Registar Odobrenja vodi se u elektroničkom obliku u bazi podataka Ministarstva pod nazivom »Registar Odobrenja za gospodarski ribolov na moru«.

(2) U Registar Odobrenja upisuju se sljedeći podaci:

1. Klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj, mjesto i datum te serijski broj Odobrenja

2. Podaci o plovilu za koje je izdano Odobrenje

3. Ribolovni alat

4. Ribolovna zona

5. Lovište gdje je dopuštena upotreba kogola-trate, ili područje gdje je dopuštena upotreba stajaćeg parangala za ribolov jegulje

6. Promjene podataka upisanih u Odobrenju

7. Ukidanje Odobrenja

8. Napomene.

PRIJENOS ODOBRENJA

Članak 15.

(1) Prijenos Odobrenja s jednog plovila na drugo plovilo dopušten je isključivo radi zamjene plovila u povlastici istog vlasnika, odnosno u slučaju prijenosa povlastice s plovila na koje je izdano Odobrenje na novo plovilo istog vlasnika.

(2) Plovilo koje ima novog vlasnika zadržava sva prava iz Odobrenja u slučajevima:

– prijenosa povlastice radi darovanja plovila s povlasticom bračnom drugu, djeci, roditeljima ili unucima ili

– prijenosa povlastice radi nasljeđivanja plovila s povlasticom.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Članak 7. stavak 2. ovoga Pravilnika stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/33 Urbroj: 525-12/717-23-20 Zagreb, 19. rujna 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.

PRILOG 3.

POPIS PLOVILA KOJA MOGU OSTVARITI PRAVO NA RIBOLOV JEGULJE KOGOLOM-TRATOM RANGIRAN PO UKUPNIM KOLIČINAMA ULOVA U REFERENTNOM RAZDOBLJU

 

Redni broj

CFR

Registracija plovila

1.

HRV000001558

64-PL

2.

HRV000001822

67-PL

3.

HRV000016278

77-PL

4.

HRV000015886

29-MT

5.

HRV000002045

103213-MA

6.

HRV000003236

161-PL

 

 

PRILOG 4.

POPIS PLOVILA KOJA MOGU OSTVARITI PRAVO NA RIBOLOV JEGULJE STAJAĆIM PARANGALOM

 

CFR

Registarska oznaka plovila

HRV000000360

591-ŠB

HRV000000639

691-ŠB

HRV000015536

872-ŠB

 

 

PRILOG 5.

ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE LOVIŠTA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA STAJAĆIM KOGOLOM-TRATOM ZA LOV JEGULJE

Ja __________________________________ (ime i prezime/naziv obrta/naziv pravne osobe), __________________ (OIB) vlasnik plovila ______________________ (reg. oznaka/ime broda) _______________ (CFR) na koje je izdana povlastica za gospodarski ribolov na moru serijski broj: ___________ iskazujem interes za korištenjem lovišta za obavljanje gospodarskog ribolova stajaćim kogolom-tratom za lov jegulje po prioritetima kako slijedi:

 

Naziv lovišta

Redni brojevi po prioritetima

Mala Neretva – Jarčerog

 

Mala Neretva – Pržinovac

 

Crna rijeka I, II, III i IV

 

Rijeka kod Trna

 

Desanka, rijeka od granice općine Metković do Crne rijeke

 

Gradina rijeka, od Neretve prema Vrnjačkoj glavici s jarugom Medakuša niz ušće do novog kanala

 

Crna rijeka, od mosta Rastoka do Grla u Vlaškoj

 

Široka, od vrha Malog Gumanca pa do mora

 

 

 

(u tablici pored naziva lovišta upisati prema prioritetima redne brojeve od 1. do 8.)

U ____________ (mjesto), ___________ (datum)

____________________ (potpis vlasnika plovila)

PRILOG 6.

ISKAZ INTERESA ZA RIBOLOV JEGULJE STAJAĆIM PARANGALOM

Ja ___________________________________ (ime i prezime/naziv obrta/naziv pravne osobe), ___________________ (OIB) vlasnik plovila ____________________(reg. oznaka/ime broda) _________________ (CFR) na koje je izdana povlastica za gospodarski ribolov na moru serijski broj: ___________ iskazujem interes za ribolov jegulje stajaćim parangalom u dijelu ribolovne podzone F2, odnosno u akvatoriju od Šibenskog mosta do Skradinskog mosta.

U ______________(mjesto), ________________ (datum)

____________________ (potpis vlasnika plovila)

PRILOG 7.

ODOBRENJE ZA GOSPODARSKI RIBOLOV NA MORU

PODACI O PLOVILU:

CFR:

Ime broda / Registarska oznaka brodice:

Vanjska oznaka:

Luka upisa:

UVJETI ZA OBAVLJANJE RIBOLOVA:

 

Ribolovni alat:

Ribolovne zone:

Važenje Odobrenja:

_____________

_____________

_______________

 

 

NAZIV LOVIŠTA: ____________________________________

PODRUČJE GDJE JE DOPUŠTENA UPOTREBA STAJAĆEG PARANGALA ZA RIBOLOV JEGULJE: ___________________________

KLASA:

URBROJ:

Datum:.

Redni broj upisa u Registar:

PO OVLAŠTENJU MINISTRA

 

 

 

Copyright © Ante Borić