Baza je ažurirana 20.09.2023. 

zaključno sa NN 107/23

NN 100/2023 (30.8.2023.), Pravilnik o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze

Ministarstvo poljoprivrede

1465

Na temelju članka 1. stavka 5., članka 34. stavaka 2. i 3., članka 35. stavka 9., članka 36. stavka 7., članka 37. stavka 4., članka 38. stavka 2., članka 40. stavka 3., članka 41. stavka 5., članka 42. stavaka 5. i 7., članka 44. stavaka 6. i 7., članka 45. stavka 4., članka 46. stavka 2., članka 49. stavka 3., članka 50. stavka 8. i članka 52. stavka 5., Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19.) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove zaštite prirode i ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE MATERIJALA ZA VEGETATIVNO UMNAŽANJE LOZE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti certifikacije reprodukcijskog sadnog materijala loze, kategorije i uvjeti za pojedinu kategoriju u smislu podrijetla, autentičnosti sorte i podloge te vegetativne razvijenosti i zdravstvenog stanja, uvjeti proizvodnje sadnog materijala, postupak službenog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom, način i vrijeme prijave za nadzor, obrasci i dokumentacija, sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o izdanim certifikatima o sadnom materijalu, način i uvjeti pakiranja, plombiranja i označavanja sadnog materijala, te uvjeti za uvoz i stavljanje na tržište sadnog materijala.

Članak 2.

Ovim pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akt Europske unije:

– Direktiva Vijeća 68/193/EEZ od 9. travnja 1968. o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze (SL L 93, 17. 4. 1968.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije 2020/177/EU od 11. veljače 2020. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ, direktiva Komisije 93/49/EEZ i 93/61/EEZ te provedbenih direktiva 2014/21/EU i 2014/98/EU u pogledu organizama štetnih za bilje na sjemenu i drugom reprodukcijskom materijalu bilja (SL L 41, 13. 2. 2020.).

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) (u daljnjem tekstu: Zakon) koriste se i u ovom Pravilniku.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na reprodukcijski sadni materijal loze (u daljnjem tekstu: sadni materijal) koji se stavlja na tržište.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na sadni materijal namijenjen izvozu.

Članak 5.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

1. Loze su biljke iz roda Vitis L. namijenjene za proizvodnju grožđa ili se upotrebljavaju kao reprodukcijski sadni materijal tih biljaka.

2. Sadni materijal čine:

a) lozni cijepovi su dijelovi plemke ili zeljaste mladice spojeni cijepljenjem na podlogu čiji je podzemni dio ukorijenjen.

b) reprodukcijski sadni materijal:

– plemka je jednogodišnja odrvenjela mladica

– zeljaste mladice (zeljasti izboji) su neodrvenjene mladice

– reznice podloga za cijepljenje su dijelovi rozgve ili zeljastih izboja iz kojih se nakon cijepljenja formira podzemni dio odnosno korijen loznog cijepa

– reznice plemki za cijepljenje su dijelovi rozgve ili zeljastih izboja iz kojih se nakon cijepljenja formira nadzemni dio loznog cijepa (ili kod in situ cijepljenja biljaka)

– reznice za korijenjake su dijelovi rozgve ili zeljaste mladice namijenjene za proizvodnju loznih korijenjaka.

– lozni korijenjaci su dijelovi necijepljene ukorijenjene rozgve ili zeljaste mladice namijenjeni za sadnju kao necijepljene podloge.

3. Matičnjaci su matični nasadi za proizvodnju reznica podloga ili reznica plemki za cijepljenje.

4. Prporišta su parcele za uzgoj loznih korijenjaka i/ili loznih cijepova.

5. Nadzor pod stručnom kontrolom je dio službenog nadzora u proizvodnji poljoprivrednog reprodukcijskog materijala koji provode pravne ili fizičke osobe pod nadzorom Agencije.

6. Sorta je skupina biljaka unutar najniže botaničke taksonomske jedinice, koja se može:

a) odrediti prema ekspresiji svojstava koja su rezultat danog genotipa ili kombinacije genotipova

b) razlikovati od bilo koje druge skupine biljaka prema barem jednom izraženom svojstvu i

c) smatrati jedinkom u pogledu njene sposobnosti da umnažanjem ostaje nepromijenjena.

7. Klon je vegetativno potomstvo sorte dobiveno postupkom klonske selekcije koji je istovjetan odabranom matičnom trsu u pogledu sortne autentičnosti, njegovih fenotipskih svojstava i njegovog zdravstvenog stanja.

Članak 6.

(1) Na tržište se može staviti sadni materijal kojemu je u postupku certifikacije potvrđena kategorija:

1. Predosnovni sadni materijal

2. Osnovni sadni materijal

3. Certificirani sadni materijal

4. Standardni sadni materijal.

(2) Predosnovni sadni materijal je materijal:

a) koji je proizveden pod odgovornošću dobavljača u skladu s prihvaćenim postupcima za održavanje autentičnosti sorte, a gdje je to primjenjivo klona i postupcima za sprečavanje biljnih bolesti

b) koji je namijenjen za proizvodnju osnovnog ili certificiranog sadnog materijala

c) koji ispunjava uvjete propisane za predosnovni sadni materijal u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika, i

d) za koji je službenim nadzorom utvrđeno da ispunjava zahtjeve iz ovoga stavka.

(3) Osnovni sadni materijal je materijal:

a) koji je proizveden pod odgovornošću dobavljača u skladu s prihvaćenim postupcima za održavanje autentičnosti sorte, a gdje je to primjenjivo klona i postupcima za sprječavanje biljnih bolesti te koji je dobiven vegetativnim umnažanjem direktno od predosnovnog sadnog materijala

b) koji je namijenjen za proizvodnju certificiranog sadnog materijala

c) koji ispunjava uvjete propisane za osnovni sadni materijal u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika i

d) za koji je službenim nadzorom utvrđeno da ispunjava zahtjeve iz ovoga stavka.

(4) Certificirani sadni materijal (cert.) je materijal:

a) koji je dobiven izravno od predosnovnog ili osnovnog sadnog materijala

b) koji je namijenjen za proizvodnju sadnica loze koje se koriste neposredno za proizvodnju grožđa ili proizvodnju reprodukcijskog sadnog materijala namijenjenog za proizvodnju sadnica loze kategorije standard

c) koji ispunjava uvjete propisane za certificirani materijal u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika i

d) za koji je službenim nadzorom utvrđeno da ispunjava zahtjeve iz ovoga stavka.

(5) Standardni sadni materijal je materijal:

a) koji je sortno autentičan i ima sortnu čistoću

b) koji je namijenjen za proizvodnju sadnica loze koje se koriste neposredno za proizvodnju grožđa ili proizvodnju loznih plemki

c) koji ispunjava uvjete propisane za standardni materijal u Dodatku 1. i 2. ovoga Pravilnika, i

d) za koji je službenim nadzorom utvrđeno da ispunjava zahtjeve iz ovoga stavka.

Članak 7.

(1) Sadni materijal mogu proizvoditi pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: dobavljač) koje su upisane u Upisnik iz članka 10. stavka 1. točke 2. Zakona (u daljnjem tekstu: Upisnik dobavljača sadnog materijala) i registrirane za proizvodnju sadnog materijala.

(2) Dobavljač iz stavka 1. ovoga članka vodi evidenciju na Obrascu 1. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika.

(3) Dobavljač iz stavka 1. ovoga članka vodi pisanu evidenciju o zasnovanoj proizvodnji za sadni materijal koji se proizvodi za izvoz na Obrascu 3. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika.

(4) Sadni materijal iz stavka 3. ovoga članka mora biti označen i odvojen od ostale proizvodnje sadnog materijala, koja je namijenjena stavljanju na tržište, zaštitnim pojasom bez biljnog pokrova od najmanje 3 m, a u slučaju da je zaštitni pojas zatravljen mora biti redovito košen.

(5) O podacima iz stavka 3. ovoga članka dobavljač obavještava Agenciju.

Članak 8.

(1) Sadni materijal kategorija predosnovni, osnovni, certificirani i standardni na tržištu mora ispunjavati zahtjeve kvalitete koji su propisani u Dodatku 2. ovoga Pravilnika.

(2) Kvaliteta sadnog materijala na tržištu provjerava se uzimanjem uzoraka i njihovom dostavom na laboratorijsku analizu.

Članak 9.

(1) Laboratorijskom analizom na prisutnost štetnih organizama provodi se kontrola kvalitete sadnog materijala u skladu s člankom 40. stavkom 2. Zakona.

(2) Uzimanje uzoraka sadnog materijala za laboratorijsku analizu provode djelatnici Agencije i/ili stručno osposobljeni djelatnici dobavljača.

Članak 10.

(1) Agencija provodi službeni nadzor nad proizvodnjom reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica loze svih kategorija.

(2) Sadni materijal mora biti službeno nadziran u svim fazama, od trenutka vađenja ili odvajanja od matičnog trsa do njegove dostave krajnjem potrošaču kako bi se očuvala autentičnost tog materijala.

(3) Agencija dobavljaču iz članka 12. stavka 1. Zakona može odobriti da na vlastitoj proizvodnji sadnog materijala obavlja nadzor pod stručnom kontrolom nad pakiranjem, plombiranjem i označavanjem reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica loze svih kategorija.

(4) Prilikom provođenja službenog nadzora Agencija ima slobodan pristup prostoru i opremi dobavljača.

Članak 11.

(1) Dobavljač podnosi Agenciji prijavu za službeni nadzor svih kategorija reprodukcijskog sadnog materijala loze najkasnije do 30. travnja, a loznih cijepova i korijenjaka najkasnije do 31. svibnja tekuće godine.

(2) Prijava se podnosi na Obrascu 4. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika

(3) Uz prijavu se prilažu:

a) dokumentacija o podrijetlu:

– Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu

– Certifikat o sadnom materijalu nadležnog tijela zemlje podrijetla reprodukcijskog materijala ili loznog cijepa

– prema potrebi u svrhu dokazivanja sljedivosti reprodukcijskog materijala i cijepova trgovački dokumenti koji vode od proizvođača do dobavljača koji prijavljuje proizvodnju

b) za sorte koje nisu na Sortnoj listi Republike Hrvatske, dokaz da je sorta na Sortnoj listi države članice Europske unije

c) kopija katastarskog plana s ucrtanim rasadnikom ili prporištem te

d) plan sadnje u prporištu (s označenim sortama i kombinacijama cijepljenja).

(4) Ako Agencija utvrdi da prijava za službeni nadzor nije potpuna, pisanim putem će o tome obavijestiti dobavljača i zatražiti dopunu u roku od 30 dana.

(5) Ako dobavljač ne dostavi dopunu prijave za službeni nadzor u roku iz stavka 4. ovoga članka, prijava za službeni nadzor smatrat će se nepotpunom i neće se uzeti u razmatranje.

(6) Agencija provodi službeni nadzor na temelju prijave dobavljača ako je dobavljač upisan u Upisnik dobavljača sadnog materijala i ispunjava uvjete iz članka 35. stavka 3. Zakona.

Članak 12.

(1) Službenim nadzorom utvrđuje se ispunjava li sadni materijal uvjete kvalitete propisane u Dodatku 2. ovoga Pravilnika.

(2) Način provođenja službenog nadzora propisan je u Dodatku 4. ovoga Pravilnika.

(3) Nakon obavljenog službenog nadzora sastavlja se zapisnik na Obrascu 6. ili Obrascu 7. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika.

(4) Zapisnik se sastavlja posebno za svaku lokaciju na kojoj se proizvodi sadni materijal.

(5) Službeni nadzor se obavlja u prisutnosti stručne osobe dobavljača koji je prijavio sadni materijal za službeni nadzor.

(6) Nakon obavljenog službenog nadzora Agencija podnosi ministarstvu nadležnom za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Izvješće o obavljenom nadzoru nad sadnim materijalom (u daljnjem tekstu: Izvješće).

Članak 13.

(1) Nakon obavljenih obaveznih pregleda iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika i na temelju nalaza službenog nadzora Agencija izdaje uvjerenje o priznavanju sadnog materijala iz članka 42. stavka 5. Zakona za sadni materijal svih kategorija.

(2) Obrazac uvjerenja propisan je na Obrascu 8. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika.

(3) Agencija vodi evidenciju o izdanim uvjerenjima o priznavanju sadnog materijala na Obrascu 9. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

(1) Dobavljač podnosi Agenciji Zahtjev za izdavanje Certifikata o sadnom materijalu na pakiranju i Certifikata o sadnom materijalu uz otpremnicu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) koji se nalazi na Obrascu 10. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika.

(2) Za sadni materijal Agencija izdaje Certifikat o sadnom materijalu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Agencija vodi evidenciju o izdanim Certifikatima o sadnom materijalu odnosno o količini sadnog materijala za koje dobavljač podnosi Zahtjev za izdavanje certifikata na Obrascu 11. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika.

(4) U skladu s odredbama članka 44. stavka 4. Zakona, do 15. lipnja tekuće godine dobavljač dostavlja Agenciji godišnje izvješće o proizvedenim, prodanim i neprodanim količinama loznih cijepova po vrstama, sortama i podlogama, na Obrascu 15. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika, kopiju izdanih Certifikata o sadnom materijalu uz otpremnicu i neiskorištene Certifikate o sadnom materijalu uz otpremnicu.

Članak 15.

(1) Sadni materijal svih kategorija koji se stavlja na tržište mora biti plombiran i označen pod službenim nadzorom ili u okviru nadzora pod stručnom kontrolom na način da se pakiranje ili snop ne može otvoriti bez oštećenja plombe ili ostavljanja traga oštećenja na pakiranju ili Certifikatu o sadnom materijalu na pakiranju.

(2) Pakiranje sadnog materijala iz stavka 1. ovoga članka smatra se originalnim pakiranjem.

(3) Sadni materijal iz stavka 1. ovoga članka može se pakirati pojedinačno ili u snopove.

(4) U jedan snop smije se pakirati samo sadni materijal iste partije.

(5) Agencija provjerava ispravnost plombiranja i označavanja pakiranja sadnog materijala kod dobavljača.

(6) Na tržište Republike Hrvatske dobavljač može staviti više pakiranja ili snopova iste partije ili snopa koje imaju jednaka svojstva, koristeći jedan Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju u skladu s Dodatkom 5. ovoga Pravilnika.

(7) U slučaju stavljanja na tržište na način iz stavka 6. ovoga članka paketi i snopovi vežu se vezicom na koju se pričvrsti Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju na takav način da se pri razdvajanju pakiranja ili snopova vezica ošteti i više ju nije moguće ponovno namjestiti na način da nije vidljivo, a ponovno plombiranje nije dozvoljeno.

(8) Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju može uključiti biljnu putovnicu, ako su ispunjeni uvjeti iz propisa kojima se uređuju sadržaj i format biljne putovnice.

Članak 16.

(1) Sadni materijal sorata koje su genetski modificirane mora biti označen u skladu sa Zakonom i propisima kojima su uređeni genetski modificirani organizmi.

(2) Dobavljač koji stavlja na tržište sadni materijal genetski modificirane sorte, u svomu katalogu prodaje loze, mora jasno naznačiti da je sorta genetski modificirana te navesti namjenu genetske modifikacije.

Članak 17.

(1) Prilikom stavljanja na tržište, pakiranja svih kategorija sadnog materijala moraju imati:

– plombom pričvršćen Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju od odgovarajućeg materijala koji prethodno nije korišten, te sadrži podatke propisane u Dodatku 5. ovoga Pravilnika, na jednom od službenih jezika Europske unije, plombom pričvršćen s vanjske strane pakiranja ili snopa u boji propisanoj za pojedinu kategoriju sadnog materijala

– otpremnicu koja sadrži podatke propisane u Dodatku 5. ovoga Pravilnika na jednom od službenih jezika Europske unije.

(2) Boje iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka jesu:

a) bijela boja s ljubičastom dijagonalnom linijom za kategoriju predosnovni

b) bijela boja za kategoriju osnovni

c) plava boja za kategoriju certificirani i

d) tamnožuta boja za kategoriju standardni materijal.

(3) Sadni materijal koji se stavlja na tržište u skladu s člankom 39. stavkom 2. Zakona mora na Certifikatu o sadnom materijalu na pakiranju sadržavati naznaku: »Sadni materijal ne ispunjava zahtjeve propisane za kategoriju«, a boja certifikata o sadnom materijalu bit će:

– u boji propisanoj za kategoriju kojoj taj sadni materijal odgovara, ako se radi o sorti koja se nalazi na Sortnoj listi Republike Hrvatske

– smeđe boje u svim ostalim slučajevima.

(4) Za pakiranje sadnog materijala upotrebljava se ambalaža od materijala koji su najprikladniji da zaštite sadni materijal od oštećenja pri prijevozu, rukovanju i skladištenju.

Članak 18.

Sadni materijal može se staviti na tržište ako ispunjava uvjete propisane člankom 47. stavkom 1. Zakona ako:

a) je službeno certificiran kao predosnovni sadni materijal, osnovni sadni materijal, certificirani sadni materijal ili standardni sadni materijal, osim u slučaju podloga gdje reprodukcijski sadni materijal mora biti u kategoriji certificirani sadni materijal ili višoj

b) ispunjava uvjete propisane u Dodatku 2. ovoga Pravilnika

c) pripada sorti, koja je upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske u skladu s propisima koji uređuju postupak upisa sorte u sortnu listu i vođenje sortne liste, odnosno u slučaju klona, ako je taj klon upisan u popis klonova, koji su službeno prijavljeni u postupak priznavanja sorti, ili pripada sorti koja je upisana na sortnu listu u jednoj od država članica Europske unije.

Članak 19.

Tijekom uzgoja, vađenja ili odvajanja od roditeljskog trsa te pakiranja, plombiranja, skladištenja i prijevoza sadni materijal mora se držati u odvojenim partijama, razvrstan po sortama, a gdje je primjenjivo, predosnovni, osnovni i certificirani sadni materijal mora biti razvrstan po klonovima.

Članak 20.

Sadni materijal može se staviti na tržište u ujednačenim partijama, originalno pakiran, plombiran i označen kao predosnovni, osnovni, certificirani i standardni i ako je označen Certifikatom o sadnom materijalu na pakiranju i Certifikatom o sadnom materijalu uz otpremnicu koje je izdala Agencija.

Članak 21.

(1) Sadni materijal tijekom prijevoza te u trgovini na veliko i malo mora se držati u uvjetima (trap, hladnjača, skladište i sl.) koji osiguravaju održavanje njegove kvalitete, zaštićuju ga od oštećenja i izdvajaju od drugih roba koje na bilo koji način mogu umanjiti njegovu kvalitetu.

(2) Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti trgovine moraju imati odvojeni prostor u skladištu i/ili trapu i/ili hladnjači u kojemu će sadni materijal biti vidno odvojen po vrstama, sortama i hibridima na način da je omogućen lagan pristup i kontrola sadnog materijala.

(3) Sadni materijal koji se u trgovini pojavljuje s golim korijenom mora biti utrapljen u odgovarajući supstrat na način kojim se osigurava održavanje njegove kvalitete.

Članak 22.

(1) Sadni materijal koji se uvozi mora biti originalno pakiran, plombiran i označen Certifikatom o sadnom materijalu na pakiranju i Certifikatom o sadnom materijalu uz otpremnicu izdanim od nadležnog tijela države izvoznice.

(2) Za pošiljku sadnog materijala iz uvoza smatra se da je istovjetna sadnom materijalu proizvedenom u skladu s Zakonom i ovim Pravilnikom ako su Certifikati o sadnom materijalu iz stavka 1. ovoga članka izdani od nadležnog tijela države izvoznice i ako u pogledu sorte, kategorije i kvalitete sadnog materijala pošiljka udovoljava zahtjevima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom.

(3) Fitosanitarna inspekcija u okviru inspekcijskog pregleda pošiljke pri uvozu provjerava je li dobavljač propisno upisan i registriran za djelatnost uvoza u Upisniku dobavljača sadnog materijala, je li sadni materijal originalno pakiran, plombiran i označen, ispunjava li uvjete iz stavka 2. ovoga članka te je li sorta upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske ili u neku od Sortnih lista država članica Europske unije.

(4) Uvoznik vodi evidenciju o uvezenim količinama sadnog materijala s podacima o:

– vrsti (botanički naziv)

– sorti odnosno klonu, a slučaju loznih cijepova, o podlozi i plemki

– kategoriji

– vrsti sadnog materijala

– državi proizvodnje sadnog materijala i nadležnom tijelu države izvoznice

– državi izvoznici, ako je različita od države proizvodnje

– uvozniku

– količini sadnog materijala.

(5) Evidencija iz stavka 4. ovoga članka vodi se na Obrascu 12. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika.

(6) Izvješće o uvezenim količinama sadnog materijala uvoznik dostavlja Agenciji najkasnije u roku 30 dana od dana uvoza.

(7) Po pojedinom uzorku sadnog materijala koji se uvozi na temelju rješenja iz članka 52. stavka 2. Zakona bilo da se radi o vrsti, sorti ili klonu može se uvesti do 100 biljaka pojedine sorte odnosno klona.

(8) Ako Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju i Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu nisu tiskani na hrvatskom jeziku, moraju biti prevedeni na hrvatski jezik.

Članak 23.

(1) U svrhu dodatne provjere uzoraka reprodukcijskog sadnog materijala loze stavljenog na tržište, Agencija provodi usporedna ispitivanja i pokuse na razini Europske unije.

(2) Usporedna ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka koriste se za usklađivanje metoda certificiranja te kao dodatna provjera ispunjava li reprodukcijski sadni materijal uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 24.

Dodatci od 1. do 8. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze (»Narodne novine« br. 133/06., 67/10., 30/11., 77/13. i 49/20.).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/77 Urbroj: 525-06/245-23-21 Zagreb, 16. kolovoza 2023.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, v. r.

DODATAK 1.

UVJETI I ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA BILJKE U MATIČNIM NASADIMA I PRPORIŠTIMA TIJEKOM RASTA

Poglavlje 1. AUTENTIČNOST, ČISTOĆA I STANJE NASADA

1. Lozni sadni materijal u loznim prporištima i matičnjacima mora biti dovoljno sortno autentičan i čist obzirom na sortu i klon gdje je primjenjivo.

2. Nadzor, provjeru autentičnosti i čistoće sorte odnosno klona te zdravstvenog stanja treba obavljati u odgovarajućem stupnju vegetativnog i fiziološkog razvoja biljaka u nasadu. Uvjeti kultivacije prporišta i matičnjaka trebaju omogućiti ispravno obavljanje nadzora na sortnu autentičnost i čistoću te zdravstveno stanje.

Poglavlje 2. ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVSTVENOG STANJA LOZNOG SADNOG MATERIJALA IZ PRPORIŠTA I MATIČNIH NASADA NAMIJENJENIH ZA PROIZVODNJU SVIH KATEGORIJA LOZNOG SADNOG MATERIJALA

1. Ovo poglavlje primjenjuje se na lozni sadni materijal iz prporišta i matičnih nasada svih kategorija loznog sadnog materijala.

2. Za lozni sadni materijal iz prporišta i matičnih nasada mora se vizualnim pregledom utvrditi da su slobodni od reguliranih nekarantenskih štetnih organizama (RNQP) navedenih u poglavljima 6. i 7. ovoga Dodatka s obzirom na rod ili vrstu.

Lozni sadni materijal u matičnjacima i prporištima mora se uzorkovati i ispitati na regulirane nekarantenske štetne organizme (RNQP) navedene u poglavlju 7. ovoga Dodatka s obzirom na rod ili vrstu. U slučaju sumnje na prisutnost RNQP-a navedenih u poglavljima 6. i 7. ovoga Dodatka, potrebno je provesti uzorkovanje i testiranje sadnog materijala u matičnim nasadima i prporištima.

3. Vizualni pregled i prema potrebi, uzorkovanje i ispitivanje loznog sadnog materijala iz prporišta i matičnih nasada moraju se provoditi u skladu s poglavljem 8. ovoga Dodatka.

4. Uzorkovanje i ispitivanje iz točke 2. ovoga poglavlja provode se u najprikladnije doba godine uzimajući u obzir klimatske uvjete i uvjete uzgoja loze te biologiju RNQP-a navedenih u poglavljima 6. i 7. ovoga Dodatka.

5. U uzorkovanju i ispitivanju primjenjuju se protokoli Europske i sredozemne organizacije za zaštitu bilja (EPPO) ili drugi međunarodno priznati protokoli. Ako takvi protokoli ne postoje, primjenjuju se relevantni protokoli utvrđeni na nacionalnoj razini. U slučaju primjene nacionalnih protokola, Ministarstvo stavlja na raspolaganje te protokole drugim državama članicama i Komisiji.

6. U uzorkovanju i ispitivanju biljaka loze u matičnim nasadima namijenjenima za proizvodnju reprodukcijskog materijala primjenjuju se međunarodno priznate metode kako bi se ispitala prisutnost virusa, viroida, virozama sličnih bolesti i fitoplazmi.

Poglavlje 3. ZAHTJEVI ZA TLO I UVJETI PROIZVODNJE U PRPORIŠTIMA I MATIČNIM NASADIMA NAMIJENJENIM ZA PROIZVODNJU SVIH KATEGORIJA LOZNOG SADNOG MATERIJALA

1. Tlo ili posude sa uzgojnim supstratima za sadnju biljaka u loznim matičnjacima i prporištima mora biti uzorkovano i ispitano te potvrđeno slobodno od štetnih organizama koji mogu biti vektori virusa navedenih u poglavlju 7. ovoga Dodatka.

Uzorkovanje i testiranje tla ili uzgojnog supstrata treba obavljati uzimajući u obzir klimatske uvjete i biologiju štetnih organizama koji mogu biti vektori virusa navedenih u poglavlju 7. ovoga Dodatka.

Uzorkovanje i ispitivanje provodi se uzimajući u obzir klimatske uvjete i biologiju štetnih organizama koji mogu biti vektori virusa navedenih u poglavlju 7. ovoga Dodatka.

2. Uzorkovanje i ispitivanje ne provodi se ako Agencija na temelju službenog nadzora zaključi da je tlo slobodno od štetnih organizama koji mogu biti vektori virusa navedenih u poglavlju 7. ovoga Dodatka.

Uzorkovanje i ispitivanje ne provodi se ako u tlu namijenjenom za sadnju prporišta ili matičnjaka nije uzgajana loza unatrag 5 godina i ako nema sumnje na prisutnost štetnih organizama koji mogu biti vektori virusa navedenih u poglavlju 7. ovoga Dodatka.

3. U uzorkovanju i ispitivanju primjenjuju se protokoli EPPO-a ili drugi međunarodno priznati protokoli. Ako takvi protokoli ne postoje, primjenjuju se relevantni protokoli utvrđeni na nacionalnoj razini. U slučaju primjene nacionalnih protokola, Ministarstvo stavlja na raspolaganje te protokole drugim državama članicama i Komisiji.

Poglavlje 4. ZAHTJEVI ZA PROIZVODNU JEDINICU, MJESTO I PODRUČJE PROIZVODNJE

1. Matični nasadi i prporišta moraju se podizati u uvjetima u kojima je spriječen rizik od zaraze štetnim organizmima koji mogu biti vektori virusa navedenih u poglavlju 7. ovoga Dodatka.

2. Prporišta i matičnjaci se ne smiju podizati unutar vinograda ili matičnog nasada niže kategorije. Najmanja dopuštena udaljenost od vinograda ili matičnog nasada niže kategorije iznosi tri metra.

3. Uz zdravstvene zahtjeve i zahtjeve za tlo i uvjete proizvodnje iz poglavlja 2. i 3. ovoga Dodatka sadni materijal treba proizvoditi u skladu sa zahtjevima za proizvodnu jedinicu, mjesto i područje proizvodnje kako je navedeno u poglavlju 8. ovoga Dodatka kako bi se ograničila prisutnost štetnih organizama navedenih u tom poglavlju.

Poglavlje 5. SLUŽBENI NADZOR

1. Službenim nadzorom utvrđuje se udovoljava li sadni materijal proizveden u matičnjacima i prporištima zahtjevima propisanima u poglavljima od 2. do 4. ovoga Dodatka.

2. Službeni nadzor provodi Agencija u skladu s odredbama iz poglavlja 8. ovoga Dodatka.

3. U slučaju sporova i ne dovodeći u pitanje kvalitetu sadnog materijala, provode se dodatni nadzori na terenu.

Poglavlje 6. POPIS RNQP-a ČIJU JE PRISUTNOST POTREBNO UTVRDITI VIZUALNIM PREGLEDOM TE, U SLUČAJU SUMNJE, UZORKOVANJEM I ISPITIVANJEM U SKLADU S POGLAVLJEM 2. TOČKOM 2. OVOGA DODATKA

 

Rod ili vrsta reprodukcijskog materijala loze, osim sjemena

RNQP-i

Necijepljene biljke vrste Vitis vinifera L.

Kukci i grinje

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Biljke roda Vitis L., osim necijepljenih biljaka vrste Vitis vinifera L.

Kukci i grinje

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L.

Bakterije

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

 

 

Poglavlje 7. POPIS RNQP-A ČIJU JE PRISUTNOST POTREBNO UTVRDITI VIZUALNIM PREGLEDOM TE, U ODREĐENIM SLUČAJEVIMA, UZORKOVANJEM I ISPITIVANJEM U SKLADU S POGLAVLJEM 2. TOČKOM 2. I POGLAVLJEM 8. OVOGA DODATKA

 

Rod ili vrsta

RNQP-i

Reprodukcijski materijal za biljke roda Vitis L., osim sjemena

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Virus lepezastog lista vinove loze [GFLV00]

Uvijenosti lista vinove loze pridruženi virus 1 [GLRAV1]

Uvijenosti lista vinove loze pridruženi virus 3 [GLRAV3]

Podloge bilja roda Vitis spp. i njihovih križanaca, osim vrste Vitis vinifera L.

Virusi, viroidi, virozama slične bolesti i fitoplazme

Virus mozaika gušarke [ARMV00]

Virus lepezastog lista vinove loze [GFLV00]

Uvijenosti lista vinove loze pridruženi virus 1 [GLRAV1]

Uvijenosti lista vinove loze pridruženi virus 3 [GLRAV3]

Virus pjegavosti vinove loze [GFKV00]

 

 

Poglavlje 8. ZAHTJEVI ZA MJERE ZA MATIČNE NASADE BILJAKA RODA VITIS L. I, PREMA POTREBI, PRPORIŠTA PREMA KATEGORIJI, U SKLADU S POGLAVLJEM 2. TOČKOM 2. OVOGA DODATKA

Vitis L.

1. Predosnovni, osnovni i certificirani lozni sadni materijal

Vizualni pregledi

Agencija na matičnim nasadima i prporištima najmanje jednom u vegetacijskoj sezoni provodi vizualne preglede radi otkrivanja svih RNQP-a navedenih u poglavljima 6. i 7. ovoga Dodatka.

2. Predosnovni lozni sadni materijal

Uzorkovanje i ispitivanje

Sve biljke u matičnim nasadima namijenjenima za proizvodnju predosnovnog sadnog materijala moraju se uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa mozaika gušarke, virusa lepezastog lista vinove loze, virusa uvijenosti lista vinove loze 1 te virusa uvijenosti lista vinove loze 3. Uzorkovanje i ispitivanje ponavljaju se svakih pet godina.

Uz uzorkovanje i ispitivanje na prisutnost virusa iz prve alineje, matični nasadi namijenjeni za proizvodnju podloga moraju se jednom uzorkovati i ispitati i na prisutnost virusa pjegavosti vinove loze.

Rezultati uzorkovanja i ispitivanja moraju biti dostupni prije prihvaćanja dotičnih matičnih nasada.

3. Osnovni lozni sadni materijal

Uzorkovanje i ispitivanje

Sve biljke u matičnim nasadima namijenjenima za proizvodnju osnovnog reprodukcijskog materijala moraju se uzrokovati i ispitati na prisutnost virusa mozaika gušarke, virusa lepezastog lista vinove loze, virusa uvijenosti lista vinove loze 1 te virusa uvijenosti lista vinove loze 3.

Uzorkovanje i ispitivanje prvi put se obavlja na šestogodišnjim matičnim nasadima i zatim se ponavlja svakih šest godina.

4. Certificirani lozni sadni materijal

Uzorkovanje i ispitivanje

Reprezentativni dio biljaka loze u matičnom nasadu namijenjenom za proizvodnju certificiranog materijala mora se uzorkovati i ispitati na prisutnost virusa mozaika gušarke, virusa lepezastog lista vinove loze, virusa uvijenosti lista vinove loze 1 te virusa uvijenosti lista vinove loze 3.

Uzorkovanje i ispitivanje prvi put se obavlja na desetogodišnjim matičnim nasadima i zatim se ponavlja svakih deset godina.

5. Predosnovni, osnovni i certificirani lozni sadni materijal

ZAHTJEVI ZA PROIZVODNU JEDINICU, MJESTO PROIZVODNJE ILI PODRUČJE PREMA DOTIČNIM RNQP-ima

(a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

1) Biljke se proizvode na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; ili

2) tijekom posljednje vegetacijske sezone na biljkama u proizvodnoj jedinici ne smije biti simptoma zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ili

3) obzirom na prisutnost štetnog organizma Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

– sve biljke u matičnim nasadima namijenjenima za proizvodnju predosnovnog i osnovnog reprodukcijskog materijala na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. treba iskrčiti

– sve biljke u matičnim nasadima namijenjenima za proizvodnju certificiranog materijala na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. treba isključiti iz proizvodnje reprodukcijskog materijala, i

– ako se na reprodukcijskom materijalu koji je namijenjen za stavljanje na tržište uoče simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., cijela partija tog materijala mora se tretirati vrućom vodom ili na neki drugi primjeren način u skladu s protokolima EPPO-a ili drugim međunarodno priznatim protokolima kako bi se osigurala sloboda od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(b) Xylophilus ampelinus Willems et al.

1) Biljke se proizvode na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xylophilus ampelinus Willems et al. ili

2) tijekom posljednje vegetacijske sezone na biljkama u proizvodnoj jedinici ne smije biti simptoma zaraze štetnim organizmom Xylophilus ampelinus Willems et al. ili

3) obzirom na prisutnost štetnog organizma Xylophilus ampelinus Willems et al. moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

– sve biljke u matičnim nasadima namijenjenima za proizvodnju predosnovnog, osnovnog i certificiranog reprodukcijskog materijala na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xylophilus ampelinus Willems et al. treba iskrčiti i provesti odgovarajuće higijenske mjere

– nakon rezidbe biljke u proizvodnoj jedinici na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xylophilus ampelinus Willems et al. moraju se tretirati baktericidom

– ako se na reprodukcijskom materijalu koji je namijenjen za stavljanje na tržište uoče simptomi zaraze štetnim organizmom Xylophilus ampelinus Willems et al., cijela partija tog materijala mora se tretirati vrućom vodom ili na neki drugi primjeren način u skladu s protokolima EPPO-a ili drugim međunarodno priznatim protokolima kako bi se osigurala sloboda od štetnog organizma Xylophilus ampelinus Willems et al.

(c) Virus mozaika gušarke, virus lepezastog lista vinove loze, virus uvijenosti lista vinove loze 1 i virus uvijenosti lista vinove loze 3.

1) S obzirom na prisutnost virusa mozaika gušarke, virusa lepezastog lista vinove loze, virusa uvijenosti lista vinove loze 1 te virusa uvijenosti lista vinove loze 3 moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

– na biljkama u matičnim nasadima namijenjenima za proizvodnju predosnovnog i osnovnog reprodukcijskog materijala ne smije biti simptoma zaraze nijednim od navedenih virusa, i

– u matičnim nasadima namijenjenim za proizvodnju certificiranog reprodukcijskog materijala broj biljaka na kojima su uočeni simptomi zaraze ne smije prelaziti 5% biljaka, biljke koje pokazuju simptome potrebno je iskrčiti i uništiti ili

2) sve biljke u matičnim nasadima namijenjenima za proizvodnju predosnovnog reprodukcijskog materijala i predosnovni reprodukcijski materijal moraju se držati u objektima koji su zaštićeni od kukaca kako ne bi došlo do zaraze virusom uvijenosti lista vinove loze 1 i virusom uvijenosti lista vinove loze 3.

(d) Viteus vitifoliae Fitch

1) Biljke se proizvode na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Viteus vitifoliae Fitch ili

2) biljke loze moraju se proizvoditi cijepljenjem plemke na podloge otporne na štetni organizam Viteus vitifoliae Fitch ili

– sve biljke u matičnim nasadima namijenjenima za proizvodnju predosnovnog reprodukcijskog materijala i sav predosnovni reprodukcijski materijal moraju se držati u objektima koji su zaštićeni od kukaca te na tim biljkama tijekom posljednje vegetacijske sezone ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Viteus vitifoliae Fitch, i

– ako se na reprodukcijskom materijalu koji je namijenjen za stavljanje na tržište uoče simptomi zaraze štetnim organizmom Viteus vitifoliae Fitch, cijela partija tog materijala mora se tretirati fumigacijom, vrućom vodom ili na neki drugi primjeren način u skladu s protokolima EPPO-a ili drugim međunarodno priznatim protokolima kako bi se osigurala sloboda od štetnog organizma Viteus vitifoliae Fitch.

6. Standardni materijal

Vizualni pregledi

Agencija provodi vizualne preglede radi otkrivanja svih RNQP-a navedenih u poglavljima 6. i 7. ovoga Dodatka u okviru nadzora nad matičnim nasadima i prporištima najmanje jednom u vegetacijskoj sezoni.

ZAHTJEVI ZA PROIZVODNU JEDINICU, MJESTO PROIZVODNJE ILI PODRUČJE PREMA DOTIČNOM RNQP-u ILI DOTIČNIM RNQP-ima

(a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

1) Biljke se proizvode na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ili

2) tijekom posljednje vegetacijske sezone na biljkama u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; ili

3) sve biljke u matičnim nasadima namijenjenima za proizvodnju standardnog materijala na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. treba isključiti iz proizvodnje reprodukcijskog materijala, i

– ako se na reprodukcijskom materijalu koji je namijenjen za stavljanje na tržište uoče simptomi zaraze štetnim organizmom Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., cijela partija tog materijala mora se tretirati vrućom vodom ili na neki drugi primjeren način u skladu s protokolima EPPO-a ili drugim međunarodno priznatim protokolima kako bi se osigurala sloboda od štetnog organizma Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(b) Xylophilus ampelinus Willems et al.

1) Biljke se proizvode na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Xylophilus ampelinus Willems et al. ili

2) tijekom posljednje vegetacijske sezone na biljkama u proizvodnoj jedinici ne smiju biti uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xylophilus ampelinus Willems et al. ili

3) moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti povezani s prisutnošću štetnog organizma Xylophilus ampelinus Willems et al.:

– sve biljke u matičnim nasadima namijenjenima za proizvodnju standardnog materijala na kojima su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xylophilus ampelinus Willems et al. treba iskrčiti i poduzeti primjerene higijenske mjere, i

– nakon rezidbe biljke u proizvodnoj jedinici na kojoj su uočeni simptomi zaraze štetnim organizmom Xylophilus ampelinus Willems et al. moraju se tretirati baktericidom i

– ako se na reprodukcijskom materijalu koji je namijenjen za stavljanje na tržište uoče simptomi zaraze štetnim organizmom Xylophilus ampelinus Willems et al., cijela partija tog materijala mora se tretirati vrućom vodom ili na neki drugi primjeren način u skladu s protokolima EPPO-a ili drugim međunarodno priznatim protokolima kako bi se osigurala sloboda od štetnog organizma Xylophilus ampelinus Willems et al.

(c) Virus mozaika gušarke, virus lepezastog lista vinove loze, virus uvijenosti lista vinove loze 1 i virus uvijenosti lista vinove loze 3

U matičnim nasadima namijenjenim za proizvodnju standardnog reprodukcijskog materijala broj biljaka na kojima su uočeni simptomi zaraze svima navedenim virusima (virus mozaika gušarke, virus lepezastog lista vinove loze, virus uvijenosti lista vinove loze 1 te virus uvijenosti lista vinove loze 3) ne smije prelaziti 10% biljaka, biljke koje pokazuju simptome potrebno je isključiti iz proizvodnje reprodukcijskog materijala.

(d) Viteus vitifoliae Fitch

1) Biljke se proizvode na područjima za koja je poznato da su slobodna od štetnog organizma Viteus vitifoliae Fitch ili

2) biljke loze moraju se proizvoditi cijepljenjem plemke na podloge otporne na štetni organizam Viteus vitifoliae Fitch ili

3) ako se na sadnom materijalu koji je namijenjen za stavljanje na tržište uoče simptomi zaraze štetnim organizmom Viteus vitifoliae Fitch, cijela partija tog materijala mora se tretirati fumigacijom, vrućom vodom ili na neki drugi primjeren način u skladu s protokolima EPPO-a ili drugim međunarodno priznatim protokolima kako bi se osigurala sloboda od štetnog organizma Viteus vitifoliae Fitch.

DODATAK 2.

UVJETI ZA SADNI MATERIJAL

Poglavlje 1. OPĆI UVJETI

1. Sadni materijal mora imati sortnu autentičnost i čistoću, a ako je neophodno i klonsku čistoću; pri stavljanju na tržište sadnog materijala kategorije standardni dozvoljeno je 1 % odstupanja.

2. Sadni materijal mora imati minimalnu tehničku čistoću od 96 %.

Tehnički nečistim smatrat će se:

a) potpuno ili djelomično isušen sadni materijal čak i kada je nakon isušivanja namočen u vodu;

b) oštećen, savijen ili ranjen sadni materijal, naročito kada ga je oštetila tuča ili mraz ili kada je zdrobljen ili slomljen;

c) materijal koji ne zadovoljava zahtjeve propisane u Poglavlju 3. ovoga Dodatka.

3. Rozgva mora zadovoljavajuće odrvenjeti.

Reprodukcijski sadni materijal mora biti praktički slobodan od štetnih organizama koji smanjuju uporabljivost i kvalitetu reprodukcijskog materijala.

Osim toga, reprodukcijski sadni materijal mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na karantenske štetne organizme i karantenske štetne organizme zaštićenih područja u Uniji i koji su utvrđeni u provedbenim aktima donesenima na temelju Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (SL L 317, 23. 11. 2016.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2016/2031) te mora biti u skladu s mjerama donesenima na temelju članka 30. stavka 1. te uredbe.

Poglavlje 2. POSEBNI UVJETI

1. Lozni cijepovi

Lozni cijepovi sastavljeni kombinacijom plemke i podloge iste kategorije razvrstat će se u tu kategoriju.

Lozni cijepovi sastavljeni kombinacijom plemke i podloge različitih kategorija razvrstat će se u nižu kategoriju od onih kategorija od kojih su sastavljeni.

Poglavlje 3. OCJENJIVANJE

1. Reznice podloga, reznice za korijenjake i reznice plemki

Promjer

Mjerenje će se vršiti na najširoj točki vršnog poprečnog presjeka. Ovaj standard ne primjenjuje se na zeljaste reznice.

I. Reznice podloga i reznice plemki za cijepljenje

a) vršni promjer – 6,5 do 12 mm;

b) maksimalni promjer donjeg dijela – 15 mm izuzev reznica plemki namijenjenih za cijepljenje biljaka in situ.

II. Reznice za korijenjake

a) minimalni vršni promjer – 3,5 mm.

2. Lozni korijenjaci

A. Promjer

Promjer mjeren na sredini gornjeg internodija ispod vršnog pupa i uzduž najduže osi bit će najmanje 5 mm. Ovaj standard ne primjenjuje se na lozne korijenjake iz zeljastih mladica.

B. Dužina

Udaljenost od pete reznice (baze korijena) i baze vršnog pupa neće biti manja od:

a) 30 cm za lozne korijenjake namijenjene za cijepljenje, međutim za lozne korijenjake namijenjene za Siciliju ta udaljenost bit će 20 cm;

b) 20 cm za ostale lozne korijenjake.

Ovaj se standard ne primjenjuje na korijenjake koje potječu iz zeljastih mladica.

C. Korijenje

Svaka biljka mora imati najmanje tri dobro razvijena i dobro smještena korijena. Međutim sorta podloge 420 A može imati samo dva dobro razvijena korijena, pod uvjetom da se oni nalaze na suprotnim stranama.

D. Peta

Rez mora biti napravljen na dovoljnoj udaljenosti od dijafragme nodija, tako da nema oštećenja, ali ne više od 1 cm ispod nje.

3. Lozni cijepovi

A. Dužina

Dužina debla loznih cijepova mora biti najmanje 20 cm. Ovaj standard ne primjenjuje se na lozne cijepove dobivene iz zeljastih mladica.

B. Korijenje

Svaka biljka mora imati najmanje tri dobro razvijena i dobro smještena korijena. Međutim, sorta 420 A može imati samo dva dobro razvijena korijena pod uvjetom da se oni nalaze na suprotnim stranama.

C. Spojno mjesto

Svaka biljka mora imati odgovarajuće i u potpunosti sraslo spojno mjesto.

D. Peta

Rez mora biti napravljen na dovoljnoj udaljenosti od dijafragme nodija, tako da nema oštećenja, ali ne više od 1 cm ispod nje.

DODATAK 3.

METODE I POSTUPCI ZA DOBIVANJE PREDOSNOVNIH, OSNOVNIH I CERTIFICIRANIH I STANDARDNIH MATIČNIH NASADA

Poglavlje 1. OPĆE ODREDBE

Sadni materijal koji se nadzire mora:

– biti proizveden od predosnovnog, osnovnog, certificiranog ili standardnog sadnog materijala u skladu s postupcima i metodama za proizvodnju kvalitetnog sadnog materijala propisanih ovim Pravilnikom odnosno u slučaju predosnovnih matičnih trsova ako su proizvedeni u skladu s postupcima i metodama propisanim u Poglavlju 2. ovoga Dodatka,

– pripadati sorti koja je upisana u Sortnu listu Republike Hrvatske u skladu s propisima kojima se uređuje postupak upisa sorte u sortnu listu i vođenje sortne liste odnosno u slučaju klona ako pripada klonu koji je prošao postupak službenog nadzora u skladu s Poglavljem 2 Dodatka 7.

Poglavlje 2. METODE I POSTUPCI ZA DOBIVANJE PREDOSNOVNIH MATIČNIH TRSOVA

1) Trsovi iz kojih se dobivaju predosnovni matični trsovi se izabiru u postupku masovne selekcije ili postupku individualne klonske selekcije ili introdukcije, u skladu s Dodatkom 7. ovoga Pravilnika. Predosnovni trsovi moraju potjecati od trsova izabranih postupkom pozitivne i/ili negativne selekcije u trajanju od dvije sezone. Izabrani trsovi moraju biti zdravi, bez znakova prisutnosti karantenski štetnih organizama te štetnih organizama koji se šire sadnim materijalom i utječu na njegovu kvalitetu, a posebno:

– štetnih organizama navedenih u poglavljima 6. i 7. Dodatka 1. ovoga Pravilnika,

– raka korijena (Agrobacterium tumefaciens) i štetni organizmi koji uzrokuju raku slične bolesti (Phomopsis viticola, Eutypa spp., Stereum spp.),

– grinja (Calepitrimerus vitis, Eotetranychus carpini i Panonychus ulmi).

2) Od svih izabranih trsova klasičnim vegetativnim umnažanjem (kloniranjem) proizvedu se klonska potomstva za predosnovne matične nasade. Sve biljke svih klonskih potomstava moraju biti u skladu sa zahtjevima propisanim u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

3) Pojedine biljke kod kojih su svi rezultati pregleda i analiza iz točke 2. ovog Poglavlja bili negativni, predstavljaju predosnovne matične trsove određene sorte ili sorte podloge.

4) Za predosnovni nasad jedne sorte odnosno klona potrebno je osigurati najmanje 5 jedinki podjednake veličine (dobivenih vegetativnim umnažanjem) koji udovoljavaju uvjetima iz točke 2. ovoga Poglavlja.

5) Detaljni postupak dobivanja predosnovnih matičnih trsova utvrđen je u Metodama klonske selekcije loze iz Dodatka 7. ovoga Pravilnika.

Poglavlje 3. ZAHTJEVI ZA NASADE OD PREDOSNOVNIH MATIČNIH TRSOVA

1) Predosnovni matični nasadi trebaju zadovoljavati zahtjeve propisane u Dodatku 1. ovoga Pravilnika. U predosnovnom matičnom nasadu provode se mjere propisane u poglavlju 8. Dodatka 1. ovoga Pravilnika.

2) Svaki predosnovni matični trs mora biti označen trajnom oznakom.

3) U predosnovnom matičnom nasadu se prije prvog rezanja reznica plemki ili podloga za cijepljenje obavlja se odabir matičnih trsova koji Agencija potvrđuje u službenom nadzoru.

4) Za porijeklo svake pojedine sorte ili klona vode se matične knjige, koje sadrže zapise i evidencije o:

– metodi i postupku proizvodnje trsova predosnovnog matičnog nasada i o broju predosnovnih matičnih trsova, koji su razmnoženi iz pojedinih izvora,

– postupku provjere autentičnosti sa sortom od koje potječu inicijalni ili predosnovni matični trsovi,

– metodi i postupku održavanja sorte ili klona,

– metodama i datumu praćenja i nadzora štetnih organizama, o uzorkovanju i analizi te o rezultatima obavljenih analiza,

– mogućem uklanjanju predosnovnih matičnih trsova iz rasadnika ili mrežanika te o razlozima za njihovo uklanjanje.

Matične knjige sadrže zapise i evidencije o godišnjoj proizvodnji reprodukcijskog sadnog materijala od predosnovnih matičnih trsova te sve dokaze o obavljenim pregledima, uzorkovanjima i testiranjima, koja su obavljena:

– izvješće o provjeri sorte ili klona,

– zapisnik o odabiru matičnih trsova

– uvjerenja o sadnom materijalu za reprodukcijski materijal koji se proizvodi u predosnovnim matičnjacima

– zapisnik o obavljenim godišnjim službenim nadzorima predosnovnih matičnih trsova,

– rezultate ponovljenih laboratorijskih analiza predosnovnih matičnih trsova.

Poglavlje 4. ZAHTJEVI ZA NASADE OSNOVNIH I CERTIFICIRANIH MATIČNIH TRSOVA

1) Za podizanje osnovnog matičnog nasada upotrebljava se predosnovni sadni materijal potvrđen službenim nadzorom.

2) Za podizanje certificiranog matičnog nasada upotrebljava se predosnovni ili osnovni sadni materijal potvrđen službenim nadzorom.

3) Matični trsovi u osnovnom i certificiranom matičnom nasadu moraju biti posađeni tako da su biljke iste sorte ili podloge i klonova gdje je to primjenjivo, odvojene po redovima i blokovima, koji moraju biti označeni i jasno odvojeni.

4) Matične trsove u osnovnom i certificiranom matičnom nasadu potrebno je redovito vizualno pregledavati na prisutnost štetnika iz poglavlja 6. i 7. Dodatka 1. ovoga Pravilnika.

5) U osnovnom i certificiranom matičnom nasadu provode se mjere propisane u poglavlju 8. Dodatka 1 ovoga Pravilnika.

Uzorci za kontrolu kvalitete, koji se izvode u skladu s ovim Poglavljem moraju se uzeti u postupku službenog nadzora u skladu sa metodama propisanim u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

6) U osnovnom i u certificiranom matičnom nasadu se prije prvog rezanja reznica plemki ili podloga za cijepljenje obavlja odabir matičnih trsova koji Agencija potvrđuje u službenom nadzoru.

7) Sve sorte/podloge/klonovi osnovnih i certificiranih matičnih trsova moraju biti označeni trajnom oznakom.

8) Za svaki nasad osnovnih matičnih i certificiranih matičnih trsova se vode matične knjige, u kojima se vode evidencije i zapisi o:

– reprodukcijskom sadnom materijalu, upotrijebljenom za uzgoj osnovnih ili certificiranih matičnih trsova,

– izvedenoj godišnjoj negativnoj selekciji na sortnu autentičnost i čistoću,

– tehnološkim postupcima, izvedenim u nasadu,

– metodama i vremenu praćenja i nadzora štetnih organizama, o uzorkovanju i kontroli kvalitete te o rezultatima napravljenih analiza,

– mogućem uklanjanju matičnih trsova iz nasada te o razlozima za njihovo uklanjanje,

– godišnjoj proizvodnji reprodukcijskog sadnog materijala u nasadu.

Matične knjige sadrže zapise i evidencije o godišnjoj proizvodnji reprodukcijskog sadnog materijala od osnovnih i cerificiranih matičnih trsova te sve dokaze o obavljenim pregledima, uzorkovanjima i testiranjima, koja su obavljena:

– zapisnik o odabiru matičnih trsova

– uvjerenja o sadnom materijalu za reprodukcijski materijal koji se proizvodi u osnovnim i certificiranim matičnjacima

– zapisnik o obavljenim godišnjim službenim nadzorima osnovnih i certificiranih matičnih trsova,

– rezultate ponovljenih laboratorijskih analiza osnovnih i certificiranih matičnih trsova.

Poglavlje 5. ZAHTJEVI ZA MATIČNE NASADE KATEGORIJE STANDARDNI

1) Za podizanje standardnog matičnog nasada upotrebljava se sadni materijal potvrđen službenim nadzorom.

2) U matičnom nasadu za proizvodnju plemki kategorije standardni izuzev matičnih nasada za proizvodnju plemki stolnih sorti prije potvrde odabira u službenom nadzoru mora biti izvedena pozitivna masovna selekcija u skladu s Dodatkom 7. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: pozitivna masovna selekcija);

3) Matični nasad se svake godine vizualno pregleda u pogledu prisutnosti štetnika iz poglavlja 6. i 7. Dodatka 1. ovoga Pravilnika i u skladu sa mjerama iz poglavlja 8. toga Dodatka;

4) U standardnom matičnom nasadu se prije prvog rezanja reznica plemki ili podloga za cijepljenje obavlja se odabir matičnih trsova koji Agencija potvrđuje u službenom nadzoru.

5) Sve sorte/podloge/klonovi standardnih matičnih trsova moraju biti označeni trajnom oznakom.

6) Za svaki nasad standardnih matičnih trsova se vode matične knjige, u kojima se vode evidencije i zapisi o:

– reprodukcijskom sadnom materijalu, upotrijebljenom za uzgoj standardnih matičnih trsova,

– izvedenoj godišnjoj negativnoj selekciji na sortnu autentičnost i čistoću,

– tehnološkim postupcima, izvedenim u nasadu,

– metodama i vremenu praćenja i nadzora štetnih organizama,

– mogućem uklanjanju matičnih trsova iz nasada te o razlozima za njihovo uklanjanje.

Matične knjige sadrže zapise i evidencije o godišnjoj proizvodnji reprodukcijskog sadnog materijala od standardnih matičnih trsova te sve dokaze o obavljenim pregledima, uzorkovanjima i testiranjima, koja su obavljena:

– zapisnik o odabiru matičnih trsova

– uvjerenja o sadnom materijalu za reprodukcijski materijal koji se proizvodi u standardnim matičnjacima

– zapisnik o obavljenim godišnjim službenim nadzorima standardnih matičnih trsova.

DODATAK 4.

SLUŽBENI NADZOR ILI NADZOR POD STRUČNOM KONTROLOM (CERTIFIKACIJA ILI POTVRĐIVANJE) SADNOG MATERIJALA

Poglavlje 1. ODABIR PREDOSNOVNIH MATIČNIH TRSOVA (NASADA)

1) Odabir predosnovnih matičnih nasada obavlja se u službenom nadzoru.

2) Dobavljač koji namjerava proizvoditi reprodukcijski sadni materijal od predosnovnih matičnih trsova mora najkasnije do 30. travnja u godini prve rezidbe reznica plemki ili podloga za cijepljenje podnijeti Agenciji prijavu za odabir predosnovnih matičnih trsova.

3) Prijava za odabir u službenom nadzoru sastoji se od:

a) Obrasca 5. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika: Prijava za odabir matičnog nasada

b) priložiti kopiju katastarskog plana s ucrtanim objektima ili zemljištem, gdje održava matične trsove kategorije predosnovni uključujući i zaštitni pojas

c) plan sadnje prema sortama i gdje je to primjenjivo klonovima

d) priložiti dokumentaciju o porijeklu

– zapise o izvedenim postupcima i metodama klonske selekcije iz kojih mora biti razvidno da su predosnovni matični trsovi proizvedeni u skladu sa postupcima i metodama iz Dodatka 3, Poglavlja 2,

– zapise o provjeravanju autentičnosti predosnovnih matičnih trsova sa sortom od koje potječu,

– zapise o izvedenim postupcima za sprečavanje pojave i širenja štetnih organizama i mogućih drugih postupaka u objektima, u kojima se održavaju predosnovni matični trsovi,

– rezultate uzorkovanja i analiza, iz kojih mora biti razvidno da predosnovni matični trsovi nisu zaraženi štetnim organizmima iz poglavlja 6. i 7. Dodatka 1. ovoga Pravilnika,

– zapise o mogućem uklanjanju predosnovnih matičnih trsova iz rasadnika ili mrežanika te o razlozima za njihovo uklanjanje.

Iz dokumentacije o porijeklu sadnog materijala kojim je nasad podignut, mora biti vidljiva sljedivost materijala do dobavljača koji ga prijavljuje na odabir.

4) Na temelju prijave Agencija na terenu:

– pregleda da li se predosnovni matični trsovi održavaju u skladu sa zahtjevima iz Dodatka 3 poglavlja 3

– napravi vizualni pregled zdravstvenoga stanja predosnovnih matičnih trsova i objekata u kojima se ti trsovi održavaju na prisutnost štetnih organizmima iz poglavlja 6. i 7. Dodatka 1. ovoga Pravilnika

– u slučaju sumnje na prisutnost štetnih organizmima iz poglavlja 6. i 7. Dodatka 1. ovoga Pravilnika uzmu se uzorci sadnog materijala te pošalju na analizu ovlaštenom laboratoriju. O pronalasku ili sumnji na štetne organizme dobavljač bez odgode mora obavijestiti Agenciju.

– da li dobavljač vodi matičnu knjigu koja treba sadržavati zapise o izvedenim tehnološkim postupcima i postupcima za sprečavanje pojave i širenja štetnih organizama u matičnom nasadu, te zapise o mogućem odstranjenju matičnih trsova iz nasada i o razlozima za njihovo odstranjenje.

5) Ako se na temelju pregleda i analiza iz točke 4. ovoga poglavlja utvrdi, da su predosnovni matični trsovi proizvedeni u skladu s postupcima i metodama iz poglavlja 2. Dodatka 3 i da su ispunjeni zahtjevi za predosnovne matične trsove iz poglavlja 3. Dodatka 3 Agencija će službeno potvrditi odabir predosnovnih matičnih trsova na Obrascu 2. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika te uvesti ih u evidenciju matičnih stabala.

Dobavljač će u dva primjerka, načiniti knjigu matičnih nasada na Obrascu 14. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika koje će Agencija ovjeriti. Jedan primjerak ovjerene knjige matičnih nasada zadržava dobavljač, a drugi Agencija.

6) Službena potvrda iz točke 5. ovoga poglavlja traje dok su ispunjeni zahtjevi za predosnovne matične trsove iz poglavlja 3. Dodatka 3.

Poglavlje 2. ODABIR OSNOVNOG I CERTIFICIRANOG MATIČNOG NASADA

1) Odabir osnovnih i certificiranih matičnih nasada obavlja se u službenom nadzoru.

2) Dobavljač prijavljuje Agenciji na odabir nasad osnovnih matičnih trsova i nasad certificiranih matičnih trsova najmanje jednu vegetacijsku sezonu prije prve upotrebe matičnih trsova za proizvodnju reprodukcijskog sadnog materijala loze, a najkasnije do 30. travnja.

3) Prijava za odabir u službenom nadzoru sastoji se od:

a) Obrasca 5. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika: Prijava za odabir matičnog nasada

b) priložiti kopiju katastarskog plana s ucrtanim objektima ili zemljištem,

c) priložiti plan sadnje prema sortama i gdje je to primjenjivo klonovima

d) priložiti dokumentaciju o porijeklu: certifikate o sadnom materijalu uz otpremnicu za sadni materijal iz domaće proizvodnje ili certifikate o sadnom materijalu nadležne institucije države iz koje potječe sadni materijal.

Iz dokumentacije o porijeklu sadnog materijala kojim je nasad podignut, mora biti vidljiva sljedivost materijala od proizvođača do dobavljača koji ga prijavljuje na odabir.

4) Na temelju prijave Agencija na terenu:

– pregleda da li se osnovni i certificirani matični trsovi održavaju u skladu sa zahtjevima iz poglavlja 4. Dodatka 3.

– napravi vizualni pregled zdravstvenoga stanja osnovnih i certificiranih matičnih trsova na prisutnost štetnih organizmima iz poglavlja 6. i 7. Dodatka 1. ovoga Pravilnika

– u slučaju sumnje na prisutnost štetnih organizmima iz poglavlja 6. i 7. Dodatka 1. ovoga Pravilnika uzmu se uzorci sadnog materijala te pošalju na analizu ovlaštenom laboratoriju. O pronalasku ili sumnji na štetne organizme dobavljač bez odgode mora obavijestiti Agenciju.

– da li dobavljač vodi matičnu knjigu koja treba sadržavati zapise o izvedenim tehnološkim postupcima i postupcima za sprečavanje pojave i širenja štetnih organizama u matičnom nasadu, o izvođenju godišnje negativne selekcije na sortnu identičnost i čistoću te zapise o mogućem odstranjenju matičnih trsova iz nasada i o razlozima za njihovo odstranjenje.

5) Ako se na temelju pregleda i analiza iz točke 4. ovoga poglavlja utvrdi, da osnovni i certificirani matični trsovi zadovoljavaju zahtjeve za osnovne i certificirane matične trsove iz poglavlja 4. Dodatka 3, Agencija će službeno potvrditi odabir osnovnih i certificiranih matičnih trsova na Obrascu 2. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika te uvesti ih u evidenciju matičnih stabala.

Dobavljač će u dva primjerka, načiniti knjigu matičnih nasada na Obrascu 14. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika, koje će Agencija ovjeriti. Jedan primjerak ovjerene knjige matičnih nasada zadržava dobavljač, a drugi Agencija.

6) Službena potvrda iz točke 5. ovoga poglavlja vrijedi dok su ispunjeni zahtjevi za osnovne i certificirane matične trsove iz poglavlja 4. Dodatka 3.

Poglavlje 3. ODABIR MATIČNOG NASADA ZA PROIZVODNJU PLEMKI KATEGORIJE STANDARDNI

1) Odabir standardnih matičnih nasada obavlja se u službenom nadzoru.

2) Dobavljač prijavljuje Agenciji na odabir nasad standardnih matičnih trsova do 30. travnja dvije vegetacijske sezone prije prve upotrebe matičnih trsova za proizvodnju reprodukcijskog sadnog materijala vinove loze.

3) Prijava za odabir u službenom nadzoru sastoji se od:

e) Obrasca 5. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika: Prijava za odabir matičnog nasada

f) priložiti kopiju katastarskog plana s ucrtanim objektima ili zemljištem,

g) priložiti plan sadnje prema sortama i gdje je to primjenjivo klonovima

h) priložiti dokumentaciju o porijeklu: certifikate o sadnom materijalu uz otpremnicu za sadni materijal iz domaće proizvodnje ili certifikate o sadnom materijalu nadležne institucije države iz koje potječe sadni materijal.

Iz dokumentacije o porijeklu sadnog materijala kojim je nasad podignut, mora biti vidljiva sljedivost materijala od proizvođača do dobavljača koji ga prijavljuje na odabir.

4) Na temelju prijave, Agencija na terenu:

– provjerava je li provedena masovna selekcija u skladu sa selekcijskim zadatkom za matične nasade standardne kategorije iz Dodatka 7. ovoga Pravilnika

– provjerava održavaju li se standardni matični trsovi u skladu sa zahtjevima iz poglavlja 5. Dodatka 3.

– napravi vizualni pregled zdravstvenoga stanja standardnih trsova na prisutnost štetnih organizmima iz poglavlja 6. i 7. Dodatka 1. ovoga Pravilnika

– u slučaju sumnje na prisutnost štetnih organizmima iz poglavlja 6. i 7. Dodatka 1. ovoga Pravilnika uzmu se uzorci sadnog materijala te pošalju na analizu ovlaštenom laboratoriju. O pronalasku ili sumnji na štetne organizme dobavljač bez odgode mora obavijestiti Agenciju.

– da li dobavljač vodi matičnu knjigu koja treba sadržavati zapise o izvedenim tehnološkim postupcima i postupcima za sprečavanje pojave i širenja štetnih organizama u matičnom nasadu, o izvođenju godišnje negativne selekcije na sortnu identičnost i čistoću te zapise o mogućem odstranjenju matičnih trsova iz nasada i o razlozima za njihovo odstranjenje.

5) Ako se na temelju pregleda i analiza iz točke 4. ovoga poglavlja utvrdi, da standardni matični trsovi zadovoljavaju zahtjeve iz poglavlja 5. Dodatka 3., Agencija će službeno potvrditi odabir standardnih matičnih trsova na Obrascu 2. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika te uvesti ih u evidenciju matičnih stabala.

Dobavljač će u dva primjerka, načiniti knjigu matičnih nasada na Obrascu 14. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika, koje će Agencija ovjeriti. Jedan primjerak ovjerene knjige matičnih nasada zadržava dobavljač, a drugi Agencija.

6) Službena potvrda iz točke 5. Dodatka 3. vrijedi dok su ispunjeni zahtjevi za standardne matične trsove iz poglavlja 5. ovoga Dodatka.

Poglavlje 4. PREGLED TLA ZA MATIČNE NASADE I PRPORIŠTA PREDOSNOVNE, OSNOVNE I CERTIFICIRANE KATEGORIJE

1) Dobavljač (održivač) koji namjerava održavati matične trsove u predosnovnom, osnovnom i certificiranom matičnom nasadu ili koji namjerava u prporištu proizvoditi lozne cijepove ili korijenjake predosnovne, osnovne i certificirane kategorije mora Agenciji najkasnije do 30. travnja u godini sadnje prijaviti zemljište na kojemu će biti matični nasad ili prporište radi uzorkovanja i ispitivanje na štetne organizme koji mogu biti vektori virusa navedenih u poglavlju 7. Dodatka 1. ovoga Pravilnika.

2) Prijava zemljišta na uzorkovanje i ispitivanje na štetne organizme koji mogu biti vektori virusa sadrži:

– Obrazac 13. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika

– priložiti i kopiju katastarskog plana, s precizno označenim katastarskim česticama namijenjenim podizanju matičnog nasada ili prporišta i označenim zaštitnim pojasom.

3) Agencija će obaviti pregled zemljišta i zaštitnog pojasa i uzeti uzorke tla za analiziranje na prisutnost vektora štetnih organizama navedenih u poglavlju 7. Dodatka 1. ovoga Pravilnika

4) Na temelju pregleda Agencija sastavlja zapisnik na Obrascu 16. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika.

Poglavlje 5. CERTIFIKACIJA REZNICA PLEMKI ILI PODLOGA ZA CIJEPLJENJE

1) Reznice plemki ili podloga za cijepljenje mogu se proizvoditi od službeno nadziranih predosnovnih matičnih trsova, osnovnih, certificiranih i standardnih matičnih nasada.

2) Dobavljač (održivač) koji namjerava proizvoditi reznice plemki ili podloga za cijepljenje i staviti na tržište reprodukcijski sadni materijal mora svake godine, najkasnije do 30. travnja tekuće godine, Agenciji prijaviti godišnju proizvodnju reprodukcijskog sadnog materijala na Obrascu 4. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika.

3) Na temelju prijave iz točke 2. ovoga Poglavlja Agencija obavlja najmanje jedan vizualni pregled na terenu. Dodatni pregledi se obavljaju u slučaju utvrđenih nepravilnosti ili sporova, koji bi mogli utjecati na krajnju kvalitetu reprodukcijskog sadnog materijala loze.

Agencija na terenu:

– napravi vizualni pregled zdravstvenoga stanja matičnih trsova na prisutnost štetnih organizmima iz poglavlja 6. i 7. Dodatka 1. ovoga Pravilnika

– u slučaju sumnje na prisutnost štetnih organizmima iz poglavlja 6. i 7. Dodatka 1. ovoga Pravilnika u skladu s mjerama iz poglavlja 8. Dodatka 1. ovoga Pravilnika uzmu se uzorci sadnog materijala. O pronalasku ili sumnji na štetne organizme dobavljač bez odgode mora obavijestiti Agenciju.

– utvrdi da li dobavljač vodi matičnu knjigu koja treba sadržavati zapise o izvedenim tehnološkim postupcima i postupcima za sprečavanje pojave i širenja štetnih organizama u matičnom nasadu, o izvođenju godišnje negativne selekcije na sortnu identičnost i čistoću te zapise o mogućem odstranjenju matičnih trsova iz nasada i o razlozima za njihovo odstranjenje.

– provjeri da li je matični trs od kojeg su proizvedene reznice plemki ili podloga za cijepljenje potvrđen u službenom nadzoru

– procijeni moguću količinu reznica plemki ili podloga za cijepljenje odgovarajuću stanju matičnih trsova odnosno njegovim proizvodnim mogućnostima.

4) Ako se službenim nadzorom utvrdi, da matični nasad ne ispunjava uvjete za izdavanje Uvjerenja o sadnom materijalu, Agencija će zabraniti proizvodnju reznica plemki ili podloga za cijepljenje, proizvedenih u tom nasadu u toj godini ili ukinuti službenu potvrdu odabira tih matičnih trsova.

5) Na temelju prijave i pregleda iz točke 3 ako su zadovoljeni uvjeti Agencija će izdati Uvjerenje o sadnom materijalu te zahtijevani broj certifikata o sadnom materijalu na pakiranju u skladu s Dodatkom 6. ovoga Pravilnika.

6) Certificiran reprodukcijski sadni materijal iz točke 5. ovoga Poglavlja Agencija će označiti certifikatima na pakiranju.

Poglavlje 6. CERTIFIKACIJA LOZNIH CIJEPOVA I KORJENJAKA

1) Lozni cijepovi se mogu proizvoditi od službeno nadziranog reprodukcijskog materijala koji potječe iz predosnovnih matičnih trsova, osnovnih, certificiranih i standardnih matičnih nasada.

Korijenjaci se mogu proizvoditi od službeno nadziranog reprodukcijskog materijala koji potječe iz predosnovnih matičnih trsova, osnovnih matičnih nasada.

2) Dobavljač, koji proizvodi osnovne, certificirane, standardne lozne cijepove, ili osnovne i certificrane korijenjake dostavit će Agenciji prijavu za službeni nadzor najkasnije do 31. svibnja u godini sadnje.

3) Prijava za službeni nadzor proizvodnje loznih cijepova i/ili korijenjaka sastoji se od:

a) Obrasca 4. iz Dodatka 8. ovoga Pravilnika: Prijava za službeni nadzor

b) priložiti kopiju katastarskog plana s ucrtanim objektima ili zemljištem

c) priložiti plan sadnje u prporištu prema sortama i gdje je to primjenjivo klonovima

d) priložiti dokumentaciju o porijeklu: certifikate o sadnom materijalu uz otpremnicu za sadni materijal iz domaće proizvodnje ili certifikate o sadnom materijalu nadležne institucije države iz koje potječe sadni materijal za reprodukcijski materijal

Iz dokumentacije o porijeklu reprodukcijskog materijala mora biti vidljiva sljedivost materijala od proizvođača do dobavljača koji prijavljuje lozne cijepove i/ili korijenjake za službeni nadzor u proizvodnji.

4) Na temelju prijave Agencija na terenu:

– pregled, da li je prporište doista na zemljištu, koje je pregledano u skladu s Poglavljem 4. ovoga Dodatka

– vizualni pregled biljaka u tijeku rasta u pogledu prisutnosti štetnih organizmima iz poglavlja 6. i 7. Dodatka 1. ovoga Pravilnika

– u slučaju sumnje na prisutnost štetnih organizmima iz poglavlja 6. i 7. Dodatka 1. ovoga Pravilnika u skladu sa mjerama iz poglavlja 8. Dodatka 1. ovoga Pravilnika uzmu se uzorci sadnog materijala. O pronalasku ili sumnji na štetne organizme dobavljač bez odgode mora obavijestiti Agenciju.

– pregled zapisa o izvedenim tehnološkim postupcima te postupcima za sprečavanje pojave i širenja štetnih organizama i mogućim drugim postupcima u prporištu, posebno o mogućem uklanjanju biljaka ili reprodukcijskog sadnog materijala odnosno o njihovom uništenju,

– vizualni kontrolni pregled biljaka tijekom rasta u pogledu sortne čistoće odnosno identičnosti sa sortom i gdje je to primjenjivo klonom

– pri pregledu ocijeni i opće stanje i opći izgled razvoja biljaka.

5) Agencija će obaviti preglede iz točke 4. ovoga Poglavlja najmanje jedanput u fazi rasta, Dodatni pregledi se obavljaju u slučaju utvrđenih nepravilnosti ili sporova, koji bi mogli utjecati na konačnu kvalitetu loznih cijepova i korijenjaka.

6) Dobavljač mora najkasnije 10 dana prije planiranog vađenja u prporištu javiti Agenciji predviđeni datum vađenja i lokaciju skladišta, gdje će se korijenjaci i ukorijenjeni lozni cijepovi pripremiti za stavljanje na tržište.

7) Agencija nakon prijave datuma vađenja loznih cijepova i/ili korijenjaka iz prporišta izlazi na teren i kontrolira kvalitetu klasiranja izvađenog sadnog materijala.

8) Iznimka od točke 6. i 7. ovoga Poglavlja su lozni cijepovi i korijenjaci iz kontejnerske proizvodnje.

9) Agencija će izdati Uvjerenje o sadnom materijalu i traženi broj propisanih certifikata o sadnom materijalu na pakiranju, ako utvrdi:

– na temelju pregleda iz točke 4. ovoga Poglavlja, da su tijekom rasta ispunjeni zahtjevi iz poglavlja 6. i 7. Dodatka 1. ovoga Pravilnika

– da je količina proizvedenih korijenjaka i ukorijenjenih loznih cijepova odgovarajuća u pogledu pregledane količine u prporištu

– da korijenjaci i ukorijenjeni lozni cijepovi ispunjavaju zahtjeve iz Dodatka 1 ovoga Pravilnika.

10) Lozne cijepove i korijenjake iz točke 9. ovoga Poglavlja Agencija će označiti certifikatima na pakiranju.

DODATAK 5.

ZAHTJEVI ZA CERTIFIKAT O SADNOM MATERIJALU NA PAKIRANJU I CERTIFIKAT O SADNOM MATERIJALU UZ OTPREMNICU

A. Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju

I. POTREBNI PODACI

1. »EU standard«

2. država proizvodnje

3. tijelo ovlašteno za certifikaciju i država ili njihovi inicijali

4. ime i adresa osobe odgovorne za plombiranje ili njezin identifikacijski broj

5. vrsta

6. vrsta sadnog materijala

7. kategorija

8. sorta odnosno klon (za lozne cijepove navesti oznaku sorte odnosno klona kako za plemku tako i za podlogu)

9. oznaka partije

10. količina

11. dužina (samo za reznice loznih podloga navodi se najmanja dužina reznice u pakiranju ili snopu)

12. godina proizvodnje.

II. MINIMALNI PODACI

Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

1. biti mora neizbrisivo otisnut i jasno čitljiv

2. mora biti pričvršćen na istaknutom mjestu na način da je dobro vidljiv

3. podaci koji su propisani u točki A. I. ovoga Dodatka, ne smiju biti sakriveni, prikriveni ili dijelom pokriveni drugim napisom ili grafičkim znakom

4. podaci koji su propisani u točki A. I. ovoga Dodatka, moraju biti otisnuti u istom vidnom polju.

III. ODSTUPANJA U POGLEDU MALIH KOLIČINA NAMIJENJENIH KRAJNJEM KORISNIKU

1. Više od jednog komada loznog sadnog materijala

Ukoliko je u pakiranju ili snopu više od jednog komada loznog sadnog materijala Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju mora sadržavati podatke propisane točkom A. I. ovoga Dodatka, uz uvjet da se kod podatka uz podtočku 10. točke A. I. ovoga Dodatka naznači točan komada loznog sadnog materijala u pakiranju ili snopu.

2. Samo jedan komad loznog sadnog materijala

Ukoliko je u pakiranju samo jedan komad loznog sadnog materijala Certifikat o sadnom materijalu na pakiranju mora sadržavati sve podatke propisane točkom A. I. ovoga Dodatka, osim:

– vrsta sadnog materijala

– kategorija

– oznaka partije

– količina

– dužina reznica loznih podloga

– godina proizvodnje.

IV. ODSTUPANJA U POGLEDU KONTEJNERSKE PROIZVODNJE

U slučaju loznih cijepova ukorijenjenih u bilo kojem supstratu u teglama, sanducima i kutijama odnosno u kontejnerskoj proizvodnji kada pakiranja takvog materijala zbog svog sastava ne mogu u potpunosti ispuniti zahtjeve za plombiranje (uključujući označavanje):

a) lozni sadni materijal će se držati u odvojenim pakiranjima prikladno označen po sorti, i ako je potrebno klonu, te broju biljaka u pakiranju

b) certifikat o sadnom materijalu na pakiranju nije obavezan

c) sadni materijal pratit će certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu propisan u točki B.

B. Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu

I. ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu kada se zahtjeva izdavanje mora:

– biti izdan u najmanje dva primjerka (jedan za pošiljatelja i jedan za primatelja)

– primjerak primatelja mora pratiti pošiljku od pošiljatelja do primatelja

– sadržavati sve podatke u vezi s pojedinom pošiljkom sadnog materijala, kao što je to propisano u točki B. II. ovoga Dodatka

– se čuvati najmanje jednu godinu od izdavanja i staviti na raspolaganje nadležnoj inspekciji.

II. SADRŽAJ CERTIFIKATA O SADNOM MATERIJALU UZ OTPREMNICU

1. EU standard

2. država proizvodnje

3. tijelo ovlašteno za certifikaciju i država ili njihovi inicijali

4. serijski broj dokumenta

5. pošiljatelj (adresa, registracijski broj)

6. primatelj (adresa)

7. vrsta

8. vrsta(e) sadnog materijala

9. kategorija(e)

10. sorta(e) i ako je potrebno oznaka(e) klona(ova) (za lozne cijepove navesti oznaku sorte odnosno klona kako za plemku tako i za podlogu)

11. broj komada loznog sadnog materijala u pakiranju ili snopu

12. ukupan broj pakiranja ili snopova u pošiljci

13. datum slanja pošiljke.

DODATAK 6.

PAKIRANJE

Sastav paketa ili snopa

 

Vrsta

Broj komada loznog sadnog materijala u pakiranju

Maksimalan broj

 

1

2

1. lozni cijepovi

25, 50, 100 ili višekratnik broja 100

500

2. lozni korijenjaci

50, 100 ili višekratnik broja 100

500

3. reznice plemki

 

 

– s pet iskoristivih pupova

100 ili 200

200

– s jednim iskoristivim pupom

500 ili višekratnik broja

500

5000

4. reznice loznih podloga

100 ili višekratnik broja 100

1000

5. reznice za korijenjake

100 ili višekratnik broja 100

500

 

 

POSEBNI UVJETI

I. Male količine

Kada je potrebno, broj komada loznog sadnog materijala u pojedinom pakiranju ili snopu, svih vrsta i kategorija sadnog materijala navedenih u stupcu 1, može biti manji od najmanje količine prikazane u stupcu 2.

II. Ukorijenjeni lozni cijepovi u bilo kakvom supstratu u loncima odnosno u kontejnerima

Broj komada loznog sadnog materijala u pakiranju i maksimalan broj ne primjenjuju se za ukorijenjene lozne cijepove u loncima odnosno u kontejnerima.

Sastav paketa ili snopa

 

Vrsta

Broj jedinica u pakiranju

Maksimalan broj

 

1

2

1. lozni cijepovi

25, 50, 100 ili višekratnik broja 100

500

2. lozni korijenjaci

50, 100 ili višekratnik broja 100

500

3. reznice plemki

 

 

– s pet iskoristivih pupova

100 ili 200

200

– s jednim iskoristivim pupom

500 ili višekratnik broja 500

5000

4. reznice loznih podloga

100 ili višekratnik broja 100

1000

5. reznice za korjenjake

100 ili višekratnik broja 100

500

 

 

POSEBNI UVJETI

I. Male količine

Kada je potrebno, broj jedinki u pojedinom pakiranju ili snopu, svih vrsta i kategorija sadnog materijala navedenih u stupcu 1, može biti manji od najmanje količine prikazane u stupcu 2.

II. Ukorijenjeni lozni cijepovi u bilo kakvom supstratu u loncima ili kontejnerima

Broj jedinica u pakiranju i maksimalan broj ne primjenjuju se za ukorijenjene lozne cijepove u loncima ili kontejnerima.

DODATAK 7.

Poglavlje 1. METODE KLONSKE SELEKCIJE LOZE

1. Opće odredbe

1) Metoda klonske selekcije loze služi za održavanje i pročišćavanje sorte u smislu očuvanja svih važnih sortnih karakteristika i zdravstvenog stanja. Unutar klonske selekcije razlikujemo dvije podmetode:

– pozitivna masovna selekcija upotrebljava se za odabir matičnih trsova kategorije standard i za odabir biljaka kandidata za matične trsove kategorije predosnovni. Odabrani matični trsovi kategorije standard služe kao izvor za proizvodnju reprodukcijskog sadnog materijala kategorije standard. Odabrane biljke kandidati slobodni od štetnih organizama iz Dodatka 1. poglavlja 6. i 7. ovoga Pravilnika služe za zasnivanje predosnovnih matičnih nasada sorte. Predosnovni matični nasad jedne sorte i gdje je primjenjivo klona mora biti zasnovan sa najmanje 5 elitnih biljaka.

– individualna klonska selekcija upotrebljava se za odabir klonova. Klonovi prije uvođenja u postupak službenog nadzora moraju proći postupak službenog priznavanja i upisa na sortnu listu u skladu s poglavljem 1. Dodatka 4. ovoga Pravilnika.

2) Pozitivna masovna selekcija provodi se u posebnim matičnim nasadima ili rodnim vinogradima, posađenim sa loznim cijepovima kategorije certificirani ili standardni.

3) Pozitivnu masovnu selekciju s ciljem odabira biljaka kandidata za matične trsove kategorije predosnovni provodi održivač sorte, koji je ugovorom o znanstveno stručnoj suradnji povezan sa znanstveno-stručnom ustanovom kao izvođačem stručnog dijela selekcije. Pozitivnu masovnu selekciju i osnovni odabir biljaka kandidata za predosnovne matične trsove klonova provodi se u skladu s metodom klonske selekcije, a može je provoditi održivač uz iste uvjete vezane uz suradnji s znanstveno stručnom ustanovom.

4) Pozitivnu masovnu selekciju s ciljem odabira matičnih trsova kategorije standardni izvodi održivač, koji je stručno osposobljen ili ima stručno osposobljenu osobu (u daljnjem tekstu: selekcioner), koja ima najmanje VII/I stupanj obrazovanja poljoprivredne struke, i najmanje 2 godina radnog iskustva u vinogradarstvu.

2. Odabir vinograda

1) Za izvođenje pozitivne masovne selekcije za odabir matičnih trsova plemki kategorije standardni izaberu se vinogradi koji leže na položajima primjerenim za sortu s kojom su posađeni. Odabrani vinogradi moraju udovoljavati općim uvjetima za proizvodnju loznog sadnog materijala kategorije standardni, propisanim u Dodatku 1. ovoga Pravilnika.

2) Odabir vinograda za odabir biljaka kandidata za matične trsove kategorije predosnovni provodi održivač sorte u suradnji sa znanstveno stručnom ustanovom.

3. Introdukcija i individualna klonska selekcija loze

Introdukciju priznatih klonova od sorata koje su upisane na sortnu listu, kao i razvoj domaćih klonova metodom individualne klonske selekcije provodi održivač sorte u suradnji sa znanstveno stručnom ustanovom u skladu s međunarodno priznatim standardima i postupcima. Provjeru introduciranog ili novoselekcioniranog klona obavlja Agencija.

4. Provjera (priznavanje) klona

1) Na temelju prijave dobavljača (održivača) provjeru klona provodi Agencija, U službenom nadzoru provjere klona, Agencija može dozvoliti dobavljaču (održivaču) da provjeru klona obavi sam u cijelosti ili dijelom.

2) Provjera klona sorte vinove loze je sastavljena od sortnih pokusa i laboratorijskih analiza i traje najmanje 3 godine na biljkama starijim od 3 godine. U tu svrhu posadi se najmanje 30 trsova svakog novog klona, koji se uspoređuje sa standardnom sortom. Ako je potrebno provjeriti svojstva cijepljenja klona, reprodukcijski sadni materijal klona cijepi se najmanje na dvije različite podloge istog selekcijskog ranga. Za izvedbu sortnih pokusa i laboratorijskih analiza u postupku provjere novog klona primjenjuju su i odredbe propisa, koji uređuju ispitivanje sorti loze u postupku upisa sorti loze u sortnu listu.

3) Pored utvrđivanja morfoloških i fizioloških svojstava sorte vinove loze radi provjere autentičnosti klona sa sortom od koje potječe u postupku provjere klona provjerava se i njegova upotrebna vrijednost te se provedu dvije mikrovinifikacije grožđa, a rezultat se prilaže uz standardni opis klona.

4) Na temelju rezultata provjere iz točke 1. i 2. ovoga Poglavlja Agencija ili dobavljač će napraviti ampelografski opis klona, a Agencija će izdati konačnu potvrdu o provjeri klona.

Poglavlje 2. UKLJUČIVANJE KLONA POTVRĐENOG U POSTUPKU KLONSKE SELEKCIJE U SLUŽBENI NADZOR

1) Lozni sadni materijal može se staviti na tržište s oznakom klona, ako je klon bio u postupku potvrđivanja u skladu s Poglavljem 1. ovoga Dodatka.

2) Da bi bio certificiran klon mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– inicijalni ili predosnovni matični trsovi moraju biti proizvedeni u skladu s Poglavljem 1. ovoga Dodatka.

– upisan je u Sortnu listu Republike Hrvatske u skladu s propisima koji uređuju postupak upisa sorte u sortnu listu i vođenje sortne liste

3) Na temelju prijave dobavljača (održivača) klona Agencija će provesti službeni nadzor u skladu s uvjetima službenog nadzora za predosnovni matični nasad.

DODATAK 8.

Obrazac 1.

___________________________________

(naziv i sjedište dobavljača)

Upisni broj ________

Godina ___________________________

EVIDENCIJA O PROIZVODNJI

 

Redni broj

Vrsta

Sorta

Klon sorte

Podloga

Klon podloge

Kategorija

Partija

Kat. općina

Kat. čestica

Broj Uvjerenja

Količina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključno s rednim brojem________________________

Datum _______________

M. P.

Dobavljač _______________________

Obrazac 2.

ZAPISNIK br.: __________ o obavljenom odabiru matičnih nasada

______________________

(naziv i sjedište dobavljača)

______________________________

(naziv rasadnika odnosno objekta i mjesta)

Upisni broj ______

Datum upisa: __________

Pregledani trsovi odabiru se za matične:

ODABRANI NASAD

 

R.br.

Vrsta

Sorta

Klon

Podloga

Klon

Kateg.

Partija

Broj stabala

(grmova)

Godina sadnje

Kat. općina

Broj kat. čestice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključno s red. br. _______________

Napomene:

________________________________________________

Datum:

Stručna osoba:

M. P.

Potvrdu odabira obavio:

Obrazac 3.

___________________________________

(naziv i sjedište dobavljača)

Upisni broj: ________

Datum upisa: _______________________

Godina ___________________________

EVIDENCIJA LOZNOG SADNOG MATERIJALA ZA IZVOZ

 

Redni broj

Vrsta

Sorta

Klon sorte

Podloga

Klon podloge

Kategorija

Partija

Kat općina

Kat.čestica

Količina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključno s rednim brojem________________________

Datum _______________

M. P.

Dobavljač _______________________

Obrazac 4.

PRIJAVA ZA SLUŽBENI NADZOR

– za svako mjesto proizvodnje ispuniti zaseban obrazac,

– gospodarstvo kooperanta smatra se zasebnim mjestom proizvodnje.

 

I. Dobavljač

Ime i prezime ili naziv dobavljača

 

Registracijski broj specijaliziranog subjekta

HR –

Upisni broj:

 

Prijava proizvodnje za godinu:

 

Biljnu putovnicu izdaje:

posjednik/odgovorna osoba

 

 

druga institucija

 

 

II. Mjesto proizvodnje

Naziv mjesta proizvodnje:

 

Ulica i kućni broj:

 

Mjesto:

 

Poštanski br.:

 

 

Telefon:

 

 

Mobitel:

 

 

Kooperant

 

 

Ime i prezime ili naziv poslovnog subjekta u kooperaciji

 

OIB kooperanta:

 

 

Stručna osoba za biljno zdravstvo*:

(za fitosanitarni pregled – Zakon o biljnom zdravstvu)

Ime i prezime

 

OIB

 

 

Telefon

 

 

Mobitel

 

 

Odgovorna stručna osoba*:

(za nadzor sukladno – Zakonu o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja)

Ime i prezime

 

OIB

 

 

Telefon

 

 

Mobitel

 

 

* može se navesti samo osoba koja je registrirana u Službenom registru specijaliziranih subjekata i Upisniku dobavljača poljoprivrednoga sadnog materijala.

 

 

Prilog 2. Obrazac 4., stranica 2

Lozni sadni materijal

Naziv i ukupna površina lokacije ____________________________________________________

 

R. br.

Sadni materijal1

Sadni materijal2

Naziv bilja ili biljnog proizvoda

Sorta

Klon

Podloga

Klon

Kategorija3

CD4

Tip BP5

Prijavljena proizvodnja (broj komada)

Datum sadnje6

Partija

Katastarska općina

Broj katastarske čestice

ARKOD-ID

Površina

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sadni materijal – odaberite iz popisa kratica: LC – lozni cijepovi, PO – podloge, MPL – matično bilje za proizvodnju plemki, MPO – matično bilje za proizvodnju podloga; (za MPL i MPO upisati broj trsova)

2 Sadni materijal – kopulanti, korjienjaci, lozne podloge, lozni cijepovi, lozni pupovi, reznice

3 Navedite kategoriju za lozni sadni materijal – odaberite iz popisa kratica: PREDOSN – predosnovni, OSN – osnovni, CERT – certificirani, S-A – standardni

4 CD – certifikat dobavljača

5 Tip biljne putovnice – BP – standardna biljna putovnica, BPZP – biljna putovnica za zaštićena područja

6 Datum sadnje – kolona se ispunjava kad se prijavljuje proizvodnja stabala MPO i MPL

Uz prijavu HAPIH-u – Centru za sjemenarstvo i rasadničarstvo poslati:

1. dokumente o podrijetlu reprodukcijskog materijala

2. presliku katastarskog plana s ucrtanim objektima i zemljištima za proizvodnju

3. plan sadnje i skica lokacije

Datum: _____________________

Potpisom jamčim za točnost podataka:

____________________________________________________________

Potpis i pečat posjednika/dobavljača odnosno odgovorne osobe u pravnoj osobi

Obrazac 5.

___________________________________

(naziv i sjedište dobavljača)

___________________________________

(naziv rasadnika odnosno objekta i mjesta)

Upisni broj: ________

Datum upisa: _______________________

PRIJAVA ZA ODABIR MATIČNIH NASADA

 

Red. br.

Vrsta

Sorta

Klon

Podloga

Klon

Kategorija

Partija

Broj stabala (grmova)/trsova

Godina sadnje

Porijeklo sad. mat.

Kat. o.i

br. k.č.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priložiti:

a. dokumentaciju o porijeklu

b. preslik katastarskog plana

c. plan sadnje

Stručna osoba __________________________________________

Datum _______________

M. P.

Dobavljač _______________________

Obrazac 6.

ZAPISNIK br. __________ o obavljenom službenom nadzoru matičnog nasada za proizvodnju

____________________

(naziv sadnog materijala)

__________________________________

(naziv i sjedište dobavljača)

__________________________________

(naziv rasadnika odnosno objekta i mjesta)

Upisni broj: ______

Datum upisa: ____________________________

Utvrđuje se autentičnost i čistoća vrste, sorte, podloge i klona u proizvodnji reprodukcijskog sadnog materijala

PREGLEDANI NASAD

 

Redni

broj

Vrsta

Sorta

Klon

Podloga

Klon

Kategorija

Partija

Broj stabala

(grmova/trsova)

Procijenjena količina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene: ___________________________________________________

Datum: ___________________

Stručna osoba: _____________________________

M. P.

Službeni nadzor obavio: _________________________

Obrazac 7.

ZAPISNIK br. __________ o obavljenom nadzoru nad proizvodnjom ____________

__________________________________

(naziv i sjedište dobavljača)

__________________________________

(naziv rasadnika odnosno objekta i mjesta)

Upisni broj: ______

Datum upisa: ____________________________

Utvrđuje se autentičnost i čistoća vrste, sorte, podloge i klona u proizvodnji cijepova:

PREGLEDANI NASAD

 

Redni broj

Vrsta

Sorta

Klon

Podloga

Klon

Kategorija

Partija

Količina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:__________________________________________

Količina sadnog materijala koja ne zadovoljava temeljne zahtjeve kvalitete:

PREGLEDANI NASAD

 

Redni broj

Vrsta

Sorta

Klon

Podloga

Klon

Kategorija

Partija

Količina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene: _________________________________________

Datum: ___________________

Stručna osoba: _____________________________

M. P.

Službeni nadzor obavio _________________________

Obrazac 8.

UVJERENJE br. ____________ o sadnom materijalu

__________________________________

(naziv i sjedište dobavljača)

Upisni broj: ______

Datum upisa: ____________________________

__________________________________

(naziv rasadnika odnosno objekta i mjesta)

Naziv sadnog materijala:

 

Redni broj

Vrsta

Sorta

Klon

Podloga

Klon

Kategorija

Partija

Broj stabala (grmova/trsova)

Količina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Količina sadnog materijala zadovoljava zahtjeve o kvaliteti.

Datum: _____________________

M. P.

_______________________

(potpis)

Obrazac 9.

EVIDENCIJA o izdanim Uvjerenjima o sadnom materijalu za_____ godinu

 

Redni broj

Naziv i sjedište dobavljača

Upisni broj

Izdano Uvjerenje

Zapisnik o obavljenom nadzoru

broj

datum

broj

datum

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum _______________

M. P.

_____________________________

potpis

Obrazac 10.

__________________________________

(naziv i sjedište dobavljača)

________________________________________

(kontakt osoba/broj telefona)

__________________________________

(naziv rasadnika odnosno objekta i mjesta)

Upisni broj______

Registar specijaliziranih subjekata: ______

ZAHTJEV br. ________ za izdavanje certifikata o sadnom materijalu za _________________________

(naziv sadnog materijala)

Broj Uvjerenja o sadnog materijala i datum izdavanja ____________

 

Red broj

Vrsta

Sorta

Klon

Podloga

Klon

Partija

Kategorija

Broj certifikata na pakiranju

pojedinačnih

zbirnih

br. kom. u pakiranju

br. pakiranja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dužina reznice___________________ cm.

(samo za reznice loznih podloga)

Traženi broj certifikata o sadnom materijalu uz otpremnicu: ____________________

Datum podnošenja zahtjeva _____________

Podnositelj zahtjeva _________________________

Kontakt broj telefona: _________________________

Obrazac 11.

EVIDENCIJA o izdanim certifikatima o sadnom materijalu za _____________ godinu

 

Red broj

Podnositelj zahtjeva

Upisni broj

Uvjerenje broj

Zahtjev broj

Datum zahtjeva

Izdani certifikati

Broj izdanih certifikata uz otpremnicu

Vrsta sadnog materijala:

Biljna vrsta

Sorta

Podloga

Kategorija

Certifikati na pakiranju pojedinačni/kom

Certifikati na pakiranju za snop (zbirno) /kom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 12.

___________________________________

(naziv i sjedište dobavljača)

Upisni broj: ________

Datum upisa: _______________________

EVIDENCIJA o uvezenim količinama reprodukcijskog sadnog materijala i cijepova

 

Red broj

Vrsta

Sorta

Klon

Podloga

Klon

Kategorija

Partija

Država proizvodnje

Država izvoza

Nadležno tijelo koje je izdalo certifikat o sadnom materijalu i broj dokumenta

Količina sadnog materijala

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum _______________

M. P.

Dobavljač _______________________

Obrazac 13.

___________________________________

(naziv i sjedište podnositelja prijave)

Upisni broj: ________

PRIJAVA PREGLEDA TLA ZA MATIČNE NASADE I PRPORIŠTA PREDOSNOVNOG, OSNOVNOG I CERTIFICIRANOG SADNOG MATERIJALA

 

Red. br.

Tip nasada (matičnjak/prporište)

Površina (ha)

Katastarska općina

Broj katastarske čestice

Biljna vrsta

Kategorija

Godina sadnje

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priložiti: * kopiju katastarskog plana tla namijenjenog podizanju matičnog nasada ili prporišta s označenim zaštitnim pojasom.

Stručna osoba _______________________________________

Datum _______________

M. P.

Dobavljač _______________________

Obrazac 14.

Stranica br.

KNJIGA MATIČNIH NASADA – LOZNI SADNI MATERIJAL

Kategorija reprodukcijskog sadnog materijala ________________

___________________________

(naziv dobavljača)

Upisni broj: ________

Datum upisa: _______________________

Ime vlasnika matičnog nasada ____________________________

Umatičen sadni materijal ____________________________

K. o. ______________________, br. kat. čestice _______

god. sadnje __________

tabla __________________________________

(naziv, površina)

 

Br. reda

Ukupan broj trsova u redu

Ocijenjen negativno *

Ocijenjen pozitivno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* negativne trsove označiti crvenom bojom

Ukupan broj trsova u tabli:

izdvojeno negativnih ______________

izdvojeno pozitivnih _______________

Datum: ___________________

Stručna osoba dobavljača: _____________________________

M. P.

Potvrdu odabira obavio:_________________________

Obrazac 15.

__________________________________

(naziv i sjedište dobavljača)

Jedinstveni upisnički broj dobavljača: ______

IZVJEŠĆE o proizvedenom, prodanom i neprodanom sadnom materijalu

 

Red. br.

Lozni cijepovi

Količina

Količina neiskorištenih Certifikata o sad. mat.

Napomena

Vrsta

Sorta

Klon sorte

Podloga

Klon podloge

Kategorija

Partija

Proizvedeno

Prodano

Uništeno

Zaliha

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: _________________________

M. P.

Potpis stručne osobe dobavljača __________________________________

Obrazac 16.

ZAPISNIK br. ________ o uzimanju uzoraka tla za laboratorijsku analizu na prisutnost nematoda

_____________________________

(naziv i sjedište dobavljača)

Upisni broj: ________________

Datum upisa: _________

 

Red. br.

Kat. općina

Br. kat. č.

Površina

(ha)

Broj uzorka

Šifra uzorka

Biljna vrsta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uzorkovanje obavljeno dana ________, od ___ sati do ____ sati.

__________________________

(stručna osoba)

M. P.

Uzorkovanje obavio: _______________

 

 

 

Copyright © Ante Borić