Povezani zakoni

Zakon o savjetodavnoj službi

pročišćeni tekst zakona

NN 50/12, 148/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.01.2018. zaključno sa NN 05/18

Osnivanje i naziv

Članak 1.

Ovim se Zakonom osniva Savjetodavna služba (u daljnjem tekstu: Služba), kao specijalizirana javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika te se uređuju odnosi u svezi s osnivanjem, upravljanjem i poslovanjem Službe.

Članak 2.

(1) Osnivač Službe je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Služba ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanima ovim Zakonom, Zakonom o ustanovama, posebnim zakonima i Statutom Službe.

(3) Služba se upisuje u sudski registar.

Status i sjedište

Članak 3.

(1) Služba iz članka 1. ovoga Zakona posluje pod nazivom: »Savjetodavna služba«, javna ustanova za savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika i djeluje preko središnjeg ureda i podružnica u jedinicama područne (regionalne) samouprave koje se osnivaju Statutom.

(2) Sjedište Službe je u Zagrebu.

Djelatnost Službe

Članak 4.

(1) Služba obavlja savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika kao javnu službu.

(2) Savjetodavnu djelatnost iz stavka 1. ovoga članka čine sljedeći poslovi i zadaci:

1. tehnološko-tehničko unapređenje poljoprivrednih gospodarstava i subjekata u ribarstvu te pružanje stručne pomoći s ciljem povećanja konkurentnosti u poljoprivrednim i ribarskim djelatnostima te dopunskim djelatnostima na gospodarstvu,

2. davanje stručnih savjeta, instrukcija i praktičnih predočenja iz područja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva radi prikaza novih tehnologija i tehnika te načina gospodarenja i prijenosa znanja i vještina potrebnih za razvitak i očuvanje vrijednosti ruralnog prostora i održivog razvoja poljoprivrede, ribarstva i šumarstva,

3. davanje savjeta o gospodarenju šumama šumoposjednika; organiziranje stručnih edukacija, radionica i seminara iz područja šumarstva za šumoposjednike, vođenje evidencije o šumama šumoposjednika,

4. pružanje posebnih usluga za poljoprivredna gospodarstva, subjekte u ribarstvu, institucije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te nevladine organizacije (razvojni planovi, investicijski programi, poslovni planovi, planovi upravljanja gospodarstvom, programi razvoja seoskog prostora, analize, studije i dr.),

5. provođenje edukacije, pružanje stručnih savjeta i tehničke pomoći korisnicima u provedbi mjera ruralnog razvoja,

6. sudjelovanje u oblikovanju i provođenju mjera poljoprivredne, ribarstvene i šumarske politike u skladu s propisima i aktima Vlade Republike Hrvatske,

7. sudjelovanje u provođenju programa razvoja poljoprivrede, ribarstva i seoskog prostora te otoka,

8. sudjelovanje u izradi akata zaštite od požara šuma i šumskog zemljišta šumoposjednika; prikupljanje podataka o šumskim požarima u šumama šumoposjednika i dostavljanje Ministarstvu; davanje preporuka u vezi s nabavom i organiziranje nabave šumskih sadnica i sjemena za obnovu šuma i pošumljavanje; pripremanje stručnih podloga za izgradnju šumske infrastrukture i protupožarnih prosjeka te planiranje i praćenje održavanja šumskih prometnica u šumama šumoposjednika,

9. sudjelovanje u provođenju postupaka javne nabave za obavljanje svih radova biološke obnove šuma putem licenciranih izvođača, osim onih radova koje korisnik (šumoposjednik) može sam izvoditi ili onih na koji ga zakon ili podzakonski akti obvezuju; provođenje kolaudacije radova koji se obavljaju u šumama šumoposjednika te objavljivanje i provođenje javnih poziva za radove biološke obnove šuma u šumama šumoposjednika,

10. predlaganje Ministarstvu odobrenja programa gospodarenja šumoposjednika te predlaganje smjernica gospodarenja i praćenje provedbe programa gospodarenja šumoposjednika; izrada i predlaganje na odobrenje operativnog godišnjeg plana za šume šumoposjednika te postupanje po zahtjevima za nužnu doznaku stabala u šumama šumoposjednika za koje nisu izrađeni programi gospodarenja,

11. promicanje znanja u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu radi očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti u interesu sela i ruralnog prostora te otoka,

12. poticanje i stručna pomoć u osnivanju i radu različitih oblika udruživanja poljoprivrednika, subjekata u ribarstvu te šumoposjednika,

13. pružanje usluga savjetovanja subjektima u ribarstvu vezano za provedbu modela potpora te mjera uređenja tržišta u ribarstvu,

14. provođenje sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka putem godišnjih istraživanja (FADN Sustav),

15. informiranje i izdavačka djelatnost za potrebe razvoja poljoprivrede, ribarstva, šumarstva te ruralnog prostora i otoka,

16. obavljanje osnovnih laboratorijskih ispitivanja,

17. provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji,

18. uspostava sustava motrenja, organiziranje, praćenje i prikupljanje podataka te izvješćivanje mjerodavnih institucija o pojavi štetnih organizama u biljnoj proizvodnji i šumama šumoposjednika,

19. planiranje korištenja i vođenje postupka ostvarivanja prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika,

20. putem licenciranih osoba (izvođača) izvođenje sljedećih radova: doznaka stabala u šumama šumoposjednika, obilježba drveta i ostalih šumskih proizvoda te izdavanje popratnice; nadzor nad provedbom šumskog reda nakon izvođenja šumskih radova; utvrđivanje posebnih uvjeta za izgradnju šumske infrastrukture i/ili građevina planiranih dokumentom prostornog uređenja u postupku izdavanja lokacijske dozvole te na zahtjev šumoposjednika organiziranje prodaje njihovih šumskih proizvoda,

21. organiziranje, provođenje i sudjelovanje u međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim projektima,

22. planiranje i usklađivanje savjetodavnog rada sa stručnim službama u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu,

23. organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, šumarstva i ruralnog razvoja,

24. organiziranje i osposobljavanje šumoposjednika za izvođenje jednostavnijih šumarskih radova,

25. suradnja i povezivanje stručnih institucija u zemlji i inozemstvu te suradnja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

26. organiziranje, sudjelovanje i izvođenje stručnih skupova, manifestacija, konferencija i izložbi,

27. obavljanje i drugih poslova u okviru savjetodavne djelatnosti u skladu s posebnim zakonima, Statutom i općim aktima Službe.

(3) Poslove i zadatke iz stavka 2. točaka 10., 17., 20. i 23. ovoga članka Služba obavlja kao javnu ovlast.

Tijela Službe

Članak 5.

Tijela Službe su Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće

Članak 6.

(1) Službom upravlja Upravno vijeće koje čine predsjednik i četiri člana.

(2) Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar).

(3) Jednog člana Upravnog vijeća biraju zaposlenici sukladno propisima o radu.

(4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine.

(5) Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog vijeća.

(6) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća mogu biti razriješeni i prije isteka mandata, na prijedlog ministra.

Nadležnosti Upravnog vijeća

Članak 7.

(1) Upravno vijeće:

– donosi Statut i opće akte Službe,

– utvrđuje poslovnu politiku Službe,

– donosi godišnji program rada i financijski plan Službe te nadzire njihovo izvršavanje,

– donosi smjernice o ustroju Službe,

– imenuje ravnatelja Službe,

– donosi odluke iz djelokruga rada Službe,

– donosi Poslovnik o radu,

– donosi odluke o kupnji i prodaji nekretnina i o zaduživanju Službe,

– donosi druge odluke značajne za rad Službe,

– odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Statutom i drugim općim aktima Službe.

(2) Upravno vijeće utvrđuje godišnje izvješće o poslovanju i financijski izvještaj.

(3) Financijski izvještaj i izvješće o poslovanju Službe potvrđuje Ministarstvo.

Ravnatelj

Članak 8.

(1) Službu vodi, predstavlja i zastupa ravnatelj.

(2) Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Službe, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Službe, zastupa Službu u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, a u granicama svojih ovlasti može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Službe u pravnom prometu.

(3) Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće na temelju javnog natječaja.

(4) Ravnatelj mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske, veterinarske, ribarske ili šumarske struke i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

(5) Ravnatelj imenuju se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

(6) Ravnatelja Upravno vijeće može razriješiti i prije isteka mandata pod uvjetima propisanim Zakonom o ustanovama.

(7) Način i postupak, kao i uvjeti za imenovanje i razrješenje ravnatelja uređuju se Statutom Službe.

Stručno vijeće

Članak 9.

(1) Služba može imati Stručno vijeće.

(2) Članovi Stručnog vijeća ne mogu biti članovi Upravnog vijeća.

(3) Stručno vijeće raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima iz nadležnosti Službe te daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge o organizaciji rada i razvoja djelatnosti Službe.

(4) Imenovanje i razrješenje, zadaće i način rada Stručnog vijeća utvrđuju se Statutom Službe.

Stručna i savjetodavna tijela

Članak 10.

Služba može imati i druga stručna i savjetodavna tijela čiji se djelokrug i nadležnosti utvrđuju Statutom.

Statut Službe

Članak 11.

(1) Statutom Službe pobliže se uređuje unutarnji ustroj, ovlasti, način odlučivanja, kriteriji rada i rad stručnih službi te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Službe.

(2) Statut Službe donosi Upravno vijeće.

(3) Ministarstvo daje suglasnost na Statut Službe.

Sredstva za rad Službe

Članak 12.

(1) Sredstva za osnivanje i početak rada Službe osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu.

(2) Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna Republike Hrvatske, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i Statutom Službe.

(3) Služba može stjecati sredstva i iz drugih izvora, donacijom i na drugi način, sukladno zakonu i općim aktima Službe.

(4) Godišnja sredstva za redovitu djelatnost Službe osiguravaju se na temelju programa rada i financijskog plana Službe.

(5) Služba vodi računovodstvo i sastavlja financijska izvješća, sukladno propisima za proračunsko računovodstvo.

Imovina i obveze Službe

Članak 13.

Služba ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu u svom vlasništvu ili sklapati pravne poslove čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Službe.

Odgovornosti Službe

Članak 14.

(1) Služba odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Službe.

Nadzor

Članak 15.

Nadzor nad zakonitošću rada Službe obavlja Ministarstvo.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 16.

(1) Ministar nadležan za poljoprivredu imenovat će privremenog ravnatelja Službe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Privremeni ravnatelj obavit će poslove u vezi s upisom Službe u sudski registar i organizirati početak rada Službe.

(3) Mandat privremenog ravnatelja Službe traje do imenovanja ravnatelja Službe.

Članak 17.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će Upravno vijeće Službe u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Upravno vijeće donijet će Statut i druge opće akte Službe u roku od 30 dana od dana imenovanja.

Članak 18.

(1) Služba preuzima poslove, službenike i namještenike zatečene na preuzetim poslovima, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, nekretnine, pokretnine, prava i obveze i financijska sredstva Hrvatske poljoprivredne komore, koji se odnose na poljoprivredno-savjetodavnu djelatnost koju obavlja Stručna služba Komore – Javna poljoprivredna savjetodavna služba.

(2) Nekretnine iz stavka 1. ovoga članka su nekretnine koje su do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (»Narodne novine«, broj 127/10.) bile u vlasništvu ili posjedu Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu-savjetodavnu službu i nekretnine koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona u posjedu Hrvatske poljoprivredne komore, a koristi ih Stručna služba Komore – Javna poljoprivredna savjetodavna služba, za obavljanje poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti. Prenošenje vlasništva nekretnina s njihovim pobližim određenjem uredit će se odgovarajućim aktom sklopljenim između Službe i Hrvatske poljoprivredne komore, uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu i u skladu sa zakonom.

(3) Preuzimanje poslova, službenika i namještenika zatečenih na preuzetim poslovima, opreme, pismohrane i druge dokumentacije, sredstava za rad, pokretnina, prava i obveza i financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska poljoprivredna komora i Služba pobliže će urediti sporazumom, uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu.

Članak 19.

(1) Nakon donošenja akata iz članka 17. ovoga Zakona i upisa Službe u sudski registar, Služba će preuzetim službenicima i namještenicima ponuditi sklapanje ugovora o radu sukladno propisima o radu, a onima kojima se ne može ponuditi sklapanje ugovora o radu jer se ne mogu rasporediti otkazat će se radni odnos sukladno propisima o radu.

(2) Do sklapanja novih ugovora, preuzeti službenici i namještenici nastavit će obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu i druge poslove po nalogu ravnatelja Službe.

(3) Do sklapanja novih ugovora o radu, odnosno otkazivanja ugovora o radu, preuzeti službenici i namještenici zadržavaju pravo na plaću i druga prava iz radnog odnosa te obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona:

– u Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09. i 127/10.) u članku 18. stavku 3. riječi: »Hrvatska poljoprivredna komora (u daljnjem tekstu: Komora)« zamjenjuju se riječima: »Poljoprivredna savjetodavna služba (u daljnjem tekstu: Služba)«, a u članku 19. stavku 2. točki 3. riječ: »Komora« zamjenjuje se riječju: »Služba«,

– u Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10., 127/10. i 124/11.) u članku 10. stavku 3. i 4. riječi: »Hrvatska poljoprivredna komora« zamjenjuju se riječima: »Poljoprivredna savjetodavna služba«,

– u Zakonu o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10., 127/10. i 55/11.) u članku 84. stavku 2. riječi: »Hrvatska poljoprivredna komora« zamjenjuju se riječima: »Poljoprivredna savjetodavna služba«,

– u Zakonu o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine«, br. 153/09. i 127/10.) u članku 37. stavku 2. i članku 38. stavku 2. riječi: »Hrvatska poljoprivredna komora« zamjenjuju se riječima: »Poljoprivredna savjetodavna služba«.

Članak 21.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-01/12-01/02

Zagreb, 20. travnja 2012.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 148/13

 

Članak 9.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će Upravno vijeće Službe sukladno s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Upravno vijeće uskladit će Statut i druge opće akte Službe u skladu s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana imenovanja.

(3) Upravno vijeće imenovat će ravnatelja Službe u skladu s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od donošenja Statuta.

(4) Danom imenovanja ravnatelja Službe u skladu s odredbama ovoga Zakona prestaje mandat dosadašnjem ravnatelju Službe.

(5) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje mandat zamjenika ravnatelja.

Članak 10.

(1) U roku od 30 dana od dana usklađenja akata iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona Služba će preuzeti poslove, zaposlenike koji obavljaju poslove koje Služba preuzima, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, pokretnine, prava, obveze i financijska sredstva od trgovačkog društva Hrvatske šume d.o.o. koji se odnose na djelatnost koju obavlja Služba za šume šumoposjednika.

(2) Preuzimanje poslova, zaposlenika, opreme, pismohrane i druge dokumentacije, sredstava za rad, pokretnina, prava i obveza i financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. i Služba pobliže će urediti sporazumom, uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu.

(3) Preuzetim zaposlenicima Služba će nakon usklađenja akata iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona ponuditi sklapanje ugovora o radu na koje se primjenjuje zakon kojim se uređuju plaće u javnim službama i opći propisi o radu, odnosno u skladu s njima sklopljeni kolektivni ugovori.

(4) Do sklapanja novih ugovora o radu preuzeti zaposlenici nastavit će obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu te zadržavaju pravo na plaću i druga prava iz radnog odnosa te obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu.

(5) Zaposlenicima koji odbiju sklapanje novih ugovora o radu prestat će radni odnos sukladno s propisima o radu.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona:

– u Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 149/09., 127/10., 50/12. i 120/12.) u članku 15. stavku 3. i članku 18. stavku 3. riječi: »Poljoprivredna savjetodavna služba« zamjenjuju se riječima: »Savjetodavna služba«

– u članku 19. stavku 2. točki 3. riječi: »Poljoprivredne savjetodavne službe« zamjenjuju se riječima: »Savjetodavne službe«

– u Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13.) u članku 8. stavcima 1. i 2. riječi: »Poljoprivredna savjetodavna služba« zamjenjuju se riječima: »Savjetodavna služba«, u odgovarajućem padežu

– u Zakonu o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12. i 68/12.) u članku 68. riječi: »Trgovačko društvo dužno je« zamjenjuju se riječima: »Savjetodavna služba dužna je«.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/263

Zagreb, 29. studenoga 2013.

HRVATSKI SABOR

 

Copyright © Ante Borić