Povezani zakoni

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16

na snazi od 01.01.2017.

Uživajte...

Baza je ažurirana 23.11.2017. zaključno sa NN 110/17

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju izvori sredstava i financiranje poslova iz samoupravnog djelokruga županije, općine, grada (u daljem tekstu: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave), u granicama određenim zakonom kojim se uređuju pojedina pitanja ako odredbama ovog Zakona nije određeno drugačije.

Članak 2.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga osigurava sredstva u svojem proračunu.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurava prihode razmjerne rashodima za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga.

 

II. IZVORI SREDSTAVA

Članak 3.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave stječe prihode iz vlastitih izvora, od zajedničkih poreza i od dotacija iz državnoga i županijskoga proračuna.

Članak 4.

Brisan.

Članak 5.

Županijski porezi su:

1. porez na nasljedstva i darove,

2. porez na cestovna motorna vozila,

3. porez na plovila,

4. porez na automate za zabavne igre.

Članak 6.

Brisan.

Članak 7.

Brisan.

Članak 8.

Brisan.

Članak 9.

Brisan.

Članak 10.

Brisan.

Članak 11.

Brisan.

Članak 12.

Brisan.

Članak 13.

Brisan.

Članak 14.

Brisan.

Članak 15.

Brisan.

Članak 16.

Brisan.

Članak 17.

Brisan.

Članak 18.

Brisan.

Članak 19.

Brisan.

Članak 20.

Brisan.

 Članak 21.

Brisan.

Članak 22.

Brisan.

Članak 23.

Brisan.

Članak 24.

Brisan.

Članak 25.

Brisan.

Članak 26.

Brisan.

Članak 27.

Brisan.

Članak 28.

Brisan.

Članak 29.

Brisan.

Članak 30.

Brisan.

Članak 30.a (NN 147/14)

Brisan.

Članak 31.

Brisan.

Članak 32. (NN 147/14)

Brisan.

Članak 33. (NN 147/14)

Brisan.

Članak 34. (NN 147/14)

Brisan.

Članak 35.

Brisan.

Članak 36.

Brisan.

Članak 37.

Brisan.

Članak 38.

Brisan.

4. Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište

Članak 38a – 38n

Ukinuto Odlukom USRH NN 26/07

Članak 39.

Brisan.

Članak 40.

Brisan.

Članak 41.

Brisan.

Članak 42.

Brisan.

Članak 43.

Brisan.

Članak 43.a (NN 147/14)

Brisan.

Članak 44.

Glede razreza, naplate, žalbe, obnove postupka, zastare i drugih postupovnih odredaba pri plaćanju županijskih i gradskih odnosno općinskih poreza shodno se primjenjuju propisi o porezu na dohodak.

Članak 45. (NN 100/15, 115/16)

(1) Zajednički porez je porez na dohodak.

(2) Prihodi iz stavka 1ovoga članka dijele se između države, općine, grada i županije.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prihod od poreza na dohodak po osnovi kamata na štednju prihod je državnog proračuna.

(4) Prihod od poreza na dohodak, osim prihoda iz stavka 3. ovoga članka, raspodjeljuje se na:

1. a) udio općine, odnosno grada 60,0%,

b) udio županije 16,5%,

c) udio za decentralizirane funkcije 6,0%,

d) udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 16,0%,

e) udio pozicije za pomoći za projekte sufinancirane sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovu većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanovama čiji su osnivači 1,5%.

2. Općina, grad, županija i Grad Zagreb koji prema posebnim zakonima financiraju decentralizirane funkcije imaju pravo na dodatni udio u porezu na dohodak, i to za:

Osnovno školstvo 1,9%

Srednje školstvo 1,3%

Socijalnu skrb

– centri za socijalnu skrb 0,2%

– domovi za starije i nemoćne osobe 0,6%

Zdravstvo 1,0%

Vatrogastvo

– javne vatrogasne postrojbe 1,0%.

(5) Prihodi ostvareni od udjela pozicije za pomoći za projekte sufinancirane sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovu većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanovama čiji su osnivači, raspodjeljuju se sukladno kriterijima utvrđenim od strane ministarstva nadležnog za koordinaciju europskih strukturnih i investicijskih fondova.

(6) Na području Grada Zagreba udio u porezu na dohodak raspodjeljuje se na:

a) udio Grada Zagreba 76,5% uvećano za dodatni udio u porezu na dohodak iz stavka 4. točke 2. ovoga članka,

b) udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 16,0%,

c) udio pozicije za pomoći za projekte sufinancirane sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovu većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanovama čiji su osnivači 1,5%.

(7) Na području općine, odnosno grada koji, prema posebnim propisima, imaju status potpomognutog područja udio u porezu na dohodak raspodjeljuje se na:

a) udio općine, odnosno grada 88,0% u porezu na dohodak iz kojeg financira preuzete decentralizirane funkcije iz stavka 4. točke 2. ovoga članka,

b) udio županije 12,0%,

c) udio za decentralizirane funkcije 0,0%,

d) udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 0,0%,

e) udio pozicije za pomoći za projekte sufinancirane sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovu većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanovama čiji su osnivači 0,0%.

(8) Na području općine, odnosno grada koji, prema posebnim propisima, imaju status brdsko-planinskog područja i koji su, temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, razvrstani u III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 125% prosjeka Republike Hrvatske, udio u porezu na dohodak raspodjeljuje se na:

a) udio općine, odnosno grada 70,5% u porezu na dohodak uvećano za dodatni udio u porezu na dohodak iz stavka 4. točke 2. ovoga članka,

b) udio županije 12% uvećano za dodatni udio u porezu na dohodak iz stavka 4. točke 2. ovoga članka,

c) udio za decentralizirane funkcije 6,0%,

d) udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 0,0%,

e) udio pozicije za pomoći za projekte sufinancirane sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovu većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanovama čiji su osnivači 1,5%,

f) udio pozicije za pomoći za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj jedinice lokalne samouprave na brdsko-planinskom području iz ovoga članka 10,0%.

(9) Na području općine, odnosno grada na otoku, koji međusobno zaključe sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka, udio u porezu na dohodak raspodjeljuje se na:

a) udio općine, odnosno grada 60,0% u porezu na dohodak uvećano za dodatni udio u porezu na dohodak iz stavka 4. točke 2. ovoga članka,

b) udio županije 16,5% uvećano za dodatni udio u porezu na dohodak iz stavka 4. točke 2. ovoga članka,

c) udio za decentralizirane funkcije 6,0%,

d) udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 0,0%,

e) udio pozicije za pomoći za projekte sufinancirane sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovu većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanovama čiji su osnivači 1,5%,

f) udio pozicije za pomoći za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka 16,0%.

(10) Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave pripada zajednički porez u postocima utvrđenim ovim Zakonom ostvaren na njihovu području.

(11) Raspodjela zajedničkog poreza iz ovoga članka primjenjuje se na uplate i povrate tih poreza.

(12) Prihod od poreza na dobit prihod je državnog proračuna.

Članak 45.a (NN 147/14)

(1) Sredstva za pokriće rashoda za prenesene funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva, koja se prema posebnom zakonu prenose na jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave, osiguravaju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak i s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane u državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Udio i raspodjela poreza na dohodak općinama, gradovima, županijama i Gradu Zagrebu, koji prema posebnim zakonima financiraju decentralizirane funkcije, propisani su odredbama članka 45. ovoga Zakona, a Vlada Republike Hrvatske uredbom utvrđuje način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinice lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave.

(3) Iznos pomoći izravnanja za svaku godinu utvrđuje se na temelju uredbe iz stavka 2. ovoga članka, a osigurava se u državnom proračunu Republike Hrvatske za određenu godinu s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz članka 45. ovoga Zakona i drugih prihoda državnog proračuna.

(4) Ako sredstva iz dodatnog udjela poreza na dohodak nisu dovoljna za pokriće rashoda za prenesene funkcije iz stavka 1. ovoga članka, raspodjeljuju se s pozicije pomoći izravnanja do iznosa utvrđenog odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, odnosno do iznosa stvorenih obveza po rashodima koji se financiraju na temelju odluka Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima.

(5) Ako općina, grad, županija i Grad Zagreb koji financiraju decentralizirane funkcije ostvare više sredstava od dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardom, odnosno ako ostvare više sredstava nego je stvoreno obveza po rashodima koji se financiraju na temelju odluka Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, višak sredstava dužni su uplatiti, odnosno vratiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske u roku utvrđenom u uredbi iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Sredstava ostvarena od dodatnog udjela poreza na dohodak u iznosu većem nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardom, odnosno višak sredstava ostvaren iznad stvorenih obveza po rashodima koji se financiraju na temelju odluka Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.

(7) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odgovorna za prenesene funkcije dužna je raspodijeliti sredstva ostvarena iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i od pomoći izravnanja svakoj ustanovi sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima.

(8) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja je preuzela neku od decentraliziranih funkcija može raspodijeliti sredstva ostvarena iz dodatnog udjela u porezu na dohodak i od pomoći izravnanja po ustanovama unutar skupina pojedine djelatnosti, ali se preraspodjela mora zasnivati na planu objavljenom najmanje mjesec dana prije njegova donošenja.

Članak 45.b

(1) Predstavničko tijelo općine ili grada s više od 8000 stanovnika može donijeti odluku da će financirati izdatke osnovnog školstva utvrđene na temelju uredbe iz članka 45.a stavka 2. ovoga Zakona i da će osigurati pohađanje osnovne škole učenicima sa područja druge općine ili grada uz uvjet da te općine ili gradovi sudjeluju u financiranju tih izdataka.

(2) Više općina ili gradova koji zajedno imaju najmanje 8000 stanovnika mogu odlučiti da zajednički obavljaju funkcije za osnovno školstvo na svom području pod uvjetom da predstavnička tijela svih gradova i općina:

- utvrde da funkciju osnovnog školstva mogu obavljati sredstvima utvrđenim na temelju uredbe iz članka 45.a stavka 2. ovoga Zakona,

- donesu odluku o pravu pohađanja osnovne škole učenicima koji nemaju prebivalište na području tih općina i gradova pod uvjetom da jedinica područne (regionalne) samouprave na kojoj ti učenici imaju prebivalište sudjeluje u financiranju izdataka,

- donesu odluku o osnivanju zajedničkog tijela radi obavljanja poslova nabave, računovodstva i financijskog izvješćivanja.

(3) Jedinice lokalne samouprave iz stavka 1. i 2. ovoga članka svoje odluke i druge akte dostavljaju županiji na čijem se području nalaze.

Članak 45.c

(1) Zajednički prihodi, države, općine i grada su i prihodi od ugovorenih godišnjih naknada za koncesije, prema Zakonu o koncesijama (»Narodne novine«, br. 89/92.), i to:

1. za crpljenje mineralnih i termalnih voda,

2. za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu.

(2) Prihodi iz stavka 1. ovoga članka dijele se između države, općine i grada na čijem se području ostvaruje pravo crpljenja mineralnih i termalnih voda te zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu tako da:

1. udio općine i grada u prihodu od naknada za koncesiju za crpljenje mineralnih i termalnih voda iznosi 50 %, a države 50%,

2. udio općine i grada u prihodu od naknada za koncesiju za zahvaćanje voda za javnu vodoopskrbu iznosi 30%, a države 70%.

Članak 46.

Brisan.

Članak 47.

Brisan.

Članak 48. (NN 147/14)

Brisan.

Članak 49. (NN 147/14)

Brisan.

Članak 50. (NN 147/14)

Brisan.

Članak 51.

(1) Za poslove državne uprave koji se obavljaju u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sredstva se osiguravaju u državnom proračunu.

(2) Ako se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga prenose iz nadležnosti jedne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u nadležnost druge jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, prenositelj poslova mora za obavljanje tih poslova osigurati sredstva.

 

III. NAČIN FINANCIRANJA

 

Članci 52.- 82. - Brisani

5. Zaduživanje

Članak 83.

Brisan.

Članak 84.

Brisan.

Članak 85.

Brisan.

Članak 86.

Brisan.

6. Nadzor

Članak 87.

(1) Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave samostalno ili na način utvrđen statutom obavlja nadzor nad izvršavanjem proračuna i njenim financijskim poslovanjem te svrsishodnom uporabom sredstava što se proračunom raspoređuju za pojedine namjene.

(2) Općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan na način utvrđen statutom nadzire financijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave glede namjene, opsega i dinamike korištenja proračunskih sredstava.

Članak 88.

(1) Ministarstvo financija nadzire zakonitost korištenja proračunskih sredstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

(2) U odnosu na sredstva doznačena iz državnog proračuna, Ministarstvo financija nadzire zakonito i namjensko korištenje proračunskih sredstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Članak 89.

Brisan.

Članak 89.a

Brisan.

Članak 90.

Brisan.

Članak 91.

Brisan.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 92.

(1) Porez koji se, prema odredbama ovog Zakona, plaća u godišnjem iznosu, iznimno u 1994. godini razrezuje se za cijelu godinu u iznosu propisanom odlukom grada odnosno općine.

(2) Odluke iz stavka 1. ovoga članka grad odnosno općina mora donijeti do 28. veljače 1994.

Članak 93.

Općina odnosno grad mora odluku kojom propisuje visinu i način plaćanja poreza dostaviti Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana njezina donošenja.

Članak 94.

Proračun, izmjene i dopune proračuna i godišnji obračun, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mora Ministarstvu financija dostaviti u roku 15 dana od dana njihova donošenja.

Članak 95.

Odluka grada o prirezu na porez na dohodak mora se objaviti u “Narodnim novinama” i stupa na snagu osmog dana od objave.

Članak 96.

Nadzor nad primjenom ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona provodi Ministarstvo financija i tijela nadležna za nadzor javnih prihoda.

Članak 97.

Ovlašćuje se ministar financija da po potrebi donosi podzakonske propise i akte za provođenje ovog Zakona.

Članak 98.

Brisan.

Članak 99.

Završne račune o izvršenju proračuna dosadašnjih općina za 1993. donosi vijeće nove općine i grada na području kojeg se nalazi sjedište dosadašnje općine, ukoliko predstavnička tijela novih općina ili gradova sporazumno ne odluče drugačije.

Članak 100.

Naknadno uplaćeni prihodi proračuna dosadašnjih općina za 1993., nakon 1. siječnja 1994. uplaćivat će se na račune proračuna dosadašnjih općina za 1994. godinu, na koje su uplaćivani prije primjene ovog Zakona.

Članak 101.

Danom početka primjene ovog Zakona prestaje važiti Zakon o komunalnim taksama (“Narodne novine”, br. 11/73, 13/88. i 16/90.) i Zakon o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza (“Narodne novine”, br. 73/91, 18/92. i 43/93), Zakon o financiranju javnih potreba (“Narodne novine”, br. 58/90), osim u dijelu što se odnosi na proračun Republike, Uredba o privremenom financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (“Narodne novine”, br. 22/93, 42/93. i 100/93.) i Uredba o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Narodne novine, br. 112/93).

Članak 102.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama”, a primjenjuje se od 1. siječnja 1994. godine.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 25/12

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2012.

 

Prijelazne i završne odredbe iz NN 147/14

Članak 9.

Obrazac iz članka 32. stavka 4. koji je dodan člankom 2. stavkom 2. ovoga Zakona, koji je porezni obveznik obvezan podnijeti zbirno, podnosi se za obračunsko razdoblje od 1. siječnja 2015.

Članak 10.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015.

 

PRILOG (uz članak 32.)

Obrazac PP-MI-PO

Nadležna ispostava Porezne uprave:

______________________________
NAZIV/IME I PREZIME:

______________________________
ADRESA:

______________________________
OIB:

______________________________

IZVJEŠĆE O OBRAČUNU POREZA NA POTROŠNJU
ZA MJESEC______ GODINE _________

Iznosi u kunama i lipama

REDNI BROJ

OPĆINA/GRAD

BROJ
OBJEKATA

OSNOVICA

STOPA

POREZ NA POTROŠNJU

ŠIFRA

NAZIV

1

2

3

4

5

6

7 (5x6)

 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

                     

DATUM SASTAVLJANJA:

M.P.

______________________________________________

               

(Potpis poreznog obveznika / ovlaštene osobe poreznog obveznika)

                     

POTVRDA PRIMITKA:

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić