Zakon o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga

pročišćeni tekst zakona

NN 79/07, 75/09, 61/11

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.09.2018. zaključno sa NN 83/18

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom radi osiguravanja preglednog i nepristranog obavljanja djelatnosti željezničkog prijevoza, koje se obavljaju kao usluge javnog prijevoza i osiguravanja otvorenog i nediskriminirajućeg ponašanja između upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika, osniva se Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu imaju značenja utvrđena Zakonom o željeznici.
(2) U smislu ovoga Zakona: subjekti na tržištu željezničkih usluga jesu upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznici.

 

II. AGENCIJA ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

Članak 3.

(1) Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) je samostalna i neovisna javna ustanova.
(2) Sjedište Agencije je u Zagrebu.
(3) Rad Agencije je javan.
(4) Agencija ima Statut kojim se suglasno ovom Zakonu i Zakonu o ustanovama uređuju pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije.
(5) Statut Agencije donosi Upravno vijeće Agencije uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(6) Statutom se uređuje unutarnji ustroj i način rada Agencije, materijalna i druga prava i obveze obnašatelja dužnosti članova Upravnog vijeća kao i zaposlenika Agencije te druga pitanja od značaja za rad Agencije.

Članak 4.

(1) Osnivačka prava nad Agencijom u ime osnivača Republike Hrvatske ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.
(2) Agencija je za svoj rad odgovorna Hrvatskom saboru.

Članak 5.

Djelatnost Agencije od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku, a poslove iz svoje djelatnosti Agencija obavlja kao javnu ovlast.

Članak 6.

(1) Djelatnost Agencije čine poslovi:
1. rješavanje o žalbama željezničkih prijevoznika na odluke upravitelja infrastrukture u vezi:
a) Izvješća o mreži,
b) kriterija sadržanih u Izvješću o mreži
c) postupku i rezultatima raspodjele željezničkih infrastrukturnih kapaciteta,
d) kriterija za određivanje pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture,
e) visine i strukture pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture,
f) odluke o odobrenju pristupa željezničkog prijevoznika u željezničku infrastrukturu,
g) ostalih slučajeva osiguranja pristupa i korištenja željezničke infrastrukture;
2. nadzor nad pregovorima upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika o visini pristojbe za korištenje željezničke infrastrukture;
3. nadzor kvalitete pružanja željezničkih usluga željezničkog prijevoznika,

4. davanje prethodne suglasnosti na imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture,

5. analiza i praćenje stanja konkurentnosti na tržištu željezničkih usluga iz nadležnosti Agencije, uključujući i željeznički prijevoz robe.

(2) U postupcima iz stavka 1. točke 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, a protiv rješenja koja u tim postupcima donosi Agencija žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
(3) Tužbe podnesene protiv pojedinačnih akata (rješenja) Agencije, ne odgađaju njihovo izvršenje, pri čemu Agencija ima pravo do donošenja rješenja u upravnom sporu, poduzeti i druge mjere ukoliko ocijeni da je to nužno za otklanjanje mogućih neželjenih posljedica na tržištu željezničkih usluga.

(4) Pojedinačni akti (rješenja) Agencije javno se objavljuju.

Članak 7.

(1) Agencija je ovlaštena, u slučaju potrebe, naložiti sudionicima na tržištu željezničkih usluga da se pridržavaju pravila propisanih ovim Zakonom i drugim propisima kojima se uređuje obavljanje željezničkih usluga kako bi se osigurala njihova nepristrana primjena.
(2) Nezadovoljna stranka kojoj je nalog iz stavka 1. ovoga članka upućen, može podnijeti Agenciji prigovor.
(3) Prigovor iz stavka 2. ovoga članka može se podnijeti u roku od 15 dana od dana primitka naloga.
(4) Agencija je dužna donijeti odluku po prigovoru u roku od 8 dana od dana primitka prigovora.
(5) Odluka Agencije iz stavka 4. ovoga članka je izvršna, žalba nije dopuštena već protiv nje nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor.

(6) Odluke Agencije, iz stavka 4. ovoga članka javno se objavljuju.

Članak 8.

(1) Agencija je u uspostavi i provođenju sustava regulacije željezničkih usluga, koje se obavljaju prema načelima tržišnog poslovanja, dužna primjenjivati pravila i sustav mjera za zaštitu tržišnog natjecanja, za pitanja iz isključive nadležnosti Agencije.
(2) Za pitanja u vezi s obavljanjem željezničkih usluga na tržištu, koja nisu uređena ovim Zakonom, a odnose se na sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja primjenjuje se Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, a Agencija je dužna pružiti tehničku pomoć u obliku stručnih mišljenja i analiza Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja.

Članak 9.

Agencija razmjenjuje informacije sa željezničkim regulatornim tijelima drugih država sa svrhom usuglašavanja principa i prakse donošenja odluka.

Članak 10.

Agencija je samostalna u poduzimanju svih organizacijskih i drugih mjera potrebnih za nesmetano obavljanje poslova i ispunjavanje obveza u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima kojima je regulirano obavljanje željezničkih usluga.

Članak 11.

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće od tri člana, od kojih je jedan predsjednik Upravnog vijeća.
(2) Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, na vrijeme od pet godina, s mogućnošću ponovnog imenovanja.
(3) Upravno vijeće odlučuje po pitanjima iz članka 6. i 7. ovoga Zakona, donosi akte potrebne za rad i poslovanje Agencije, programe rada i razvoja Agencije, nadzire njihovo provođenje te donosi financijski plan i utvrđuje godišnja poslovna i druga izvješća.
(4) Radom Upravnog vijeća rukovodi predsjednik Upravnog vijeća.

Članak 12.

(1) Predsjednik Upravnog vijeća upravlja Agencijom, predstavlja i zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije, organizira, vodi i odgovara za stručni rad i poslovanje Agencije i odgovara za zakonitost rada Agencije.

(2) U odsutnosti predsjednika Upravnog vijeća poslove iz stavka 1. obavlja član Upravnog vijeća kojeg ovlasti predsjednik Upravnog vijeća

Članak 13.

(1) Članom Upravnog vijeća može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji posjeduje stručno znanje, sposobnost i odgovarajuće radno iskustvo iz tehničkih, pravnih ili ekonomskih djelatnosti u području prometa, posebno željeznica, te poznavanjem barem jednog svjetskog jezika.
(2) Članom Upravnog vijeća ne može biti imenovana osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo koje je čini nedostojnom obavljanja dužnosti člana Upravnog vijeća, koja obnaša dužnost zastupnika Hrvatskoga sabora ili člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ili područne (regionalne) samouprave i izvršne vlasti ili koja je u radnom odnosu u pravnom subjektu na kojeg se primjenjuju odredbe ovoga Zakona.
(3) Funkcija predsjednika Upravnog vijeća obavlja se kao jedino zanimanje, dok funkcija člana Upravnog vijeća ne mora biti jedino zanimanje.

(4) Predsjednik Upravnog vijeća i/ili članovi Upravnog vijeća Agencije, ako obavljaju funkciju člana Upravnog vijeća kao jedino zanimanje, za vrijeme obnašanja dužnosti imaju pravo na plaću koja se utvrđuje odlukom Vlade Republike Hrvatske te na druga materijalna prava u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Agencije.

(5) Ukoliko član Upravnog vijeća svoju funkciju člana Upravnog vijeća Agencije, ne obavlja kao jedino zanimanje, ima pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad. Visinu iznosa mjesečne naknade članova Upravnog vijeća određuje odlukom Vlada Republike Hrvatske.

(6) Prava iz radnog odnosa predsjednika Upravnog vijeća Agencije, članova Upravnog vijeća kad funkciju u Upravnom vijeću obavljaju profesionalno, te drugih zaposlenika Agencije, uređuju se općim aktima Agencije, u skladu s općim propisima o radu.

Članak 14.

Član Upravnog vijeća i članovi njegove uže obitelji ne mogu biti vlasnici, dioničari ili imatelji udjela u subjektima na tržištu željezničkih usluga, članovi uprave ili nadzornih odbora ili bilo kojih drugih tijela u tim subjektima, te im nije dopušteno imati materijalni interes u području željezničkih usluga.

Članak 15.

(1) Hrvatski sabor će razriješiti dužnosti člana Upravnog vijeća prije isteka razdoblja na koje je imenovan, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, iz sljedećih razloga:
1. ako član Upravnog vijeća to sam zatraži,
2. zbog teže povrede dužnosti utvrđene Statutom Agencije,
3. u slučaju nemogućnosti urednog obavljanja dužnosti dulje od šest mjeseci,
4. u slučaju trajnog gubitka sposobnosti za obavljanje dužnosti,
5. pravomoćne osude za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja dužnosti,
6. u slučaju nastupa okolnosti koje upućuju na sukob interesa iz članka 13. stavka 2. i članka 14 ovoga Zakona.
(2) O postojanju razloga za razrješenje člana Upravnog vijeća prije isteka razdoblja na koje je imenovan, Upravno vijeće je obvezno obavijestiti Vladu Republike Hrvatske.
(3) Predsjednik Upravnog vijeća i članovi Upravnog vijeća koji su obavljali funkciju člana Upravnog vijeća kao jedino zanimanje, nakon razrješenja s dužnosti, osim u slučajevima razrješenja iz stavka 1. točke 2., 5. i 6. ovoga članka pa sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ostvarivanja prava na mirovinu u skladu s općim propisima, a najdulje godinu dana od dana razrješenja s dužnosti, imaju pravo na naknadu u visini posljednje plaće isplaćene u mjesecu prije razrješenja s dužnosti.

Članak 16.

(1) Upravno vijeće odlučuje na sjednicama koje saziva predsjednik Vijeća.
(2) Sjednice Upravnog vijeća su javne. Iznimno, Upravno vijeće može odlučiti da će sjednica ili rasprava o pojedinoj točki biti zatvorena za javnost.
(3) Upravno vijeće odlučuje većinom glasova svih članova Upravnog vijeća.
(4) Na ostala pitanja u vezi s osnivanjem i ustrojstvom Agencije koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama, a na sve postupke koji su predmet ovoga Zakona primjenjivat će se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 17.

Upravno vijeće Agencije ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu ili sklopiti drugi pravni posao u vrijednosti većoj od polovice proračuna Agencije.

Članak 18.

(1) Sredstva za rad Agencije za prve tri godine rada osiguravaju se u državnom proračunu RH.
(2) Agencija ima vlastiti prihod od naknade za obavljanje poslova regulacije tržišta željezničkih usluga.
(3) Upravno vijeće Agencije donosi financijski plan za sljedeću godinu, uz prethodno pribavljeno mišljenje Vlade Republike Hrvatske.
(4) Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o visini naknada iz stavka 2. ovoga članka na prijedlog Upravnog vijeća, koje je prethodno pribavilo mišljenje Ministarstva financija.

Članak 19.

(1) Agencija je dužna podnositi Hrvatskom saboru godišnje izvješće o svom radu koje obuhvaća ukupno stanje u djelatnosti Agencije te izvješće o financijskom poslovanju Agencije.
(2) Na zahtjev Hrvatskoga sabora ili Vlade Republike Hrvatske, Agencija je dužna podnijeti izvješća o svom stručnom i financijskom poslovanju te izvješća o pojedinim specifičnim pitanjima iz svoje djelatnosti i za razdoblja kraća od godine dana.

Članak 20.

(1) Stručne poslove iz djelatnosti Agencije obavljaju zaposlenici Agencije.
(2) Na zaposlenike Agencije primjenjuju se opći propisi o radu.
(3) Za zaposlenike Agencije vrijede uvjeti iz članka 13. stavka 1. i 2. ovoga Zakona.

Članak 21.

(1) Agencija je ovlaštena od subjekata na tržištu željezničkih usluga zatražiti podatke, izvješća i druge potrebne dokumente koji su nužni za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije na temelju ovoga Zakona i zakona kojima se uređuje obavljanje usluga u željezničkom prometu.
(2) Subjekti iz stavka 1. ovoga članka dužni su odgovoriti na zahtjev Agencije i dostaviti zatražene podatke, izvješća ili drugu dokumentaciju u skladu sa zahtjevom Agencije i propisima.
(3) Ako subjekti iz stavka 1. ovoga članka ne postupe po zahtjevu Agencije, Agencija je ovlaštena za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Članak 21.a

(1) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Agencije i njezini zaposlenici dužni su čuvati kao poslovnu tajnu isprave i podatke za koje saznaju u obavljanju svoje dužnosti i poslova, a čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi štetilo ugledu i interesima Agencije.

(2) Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka članstva u Upravnom vijeću ili radnog odnosa u Agenciji

Članak 22.

(1) Nad poslovanjem Agencije nadzor obavlja nadležno tijelo državne uprave odnosno pravna osoba koja za to ima javnu ovlast.
(2) Na nadzor nad općim i pojedinačnim pravnim aktima te drugim poslovima koji se u Agenciji obavljaju na temelju javne ovlasti primjenjuju se propisi kojima se uređuje sustav državne uprave.

 

III. KAZNENE ODREDBE

Članak 23.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 2.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj subjekt na tržištu željezničkih usluga ako ne postupi prema zahtjevu Agencije (članak 21. stavak 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 50.000,00 kuna.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

(1) Vlada Republike Hrvatske će predložiti članove Upravnog vijeća u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Imenovani članovi Upravnog vijeća dužni su konstituirati Upravno vijeće u roku od 30 dana od dana imenovanja.
(3) Vlada Republike Hrvatske imenuje privremenoga stručnog voditelja Agencije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona koji je ovlašten poduzeti radnje i obaviti pripreme za početak rada Agencije.

Članak 25.

(1) Upravno vijeće dužno je donijeti i Vladi Republike Hrvatske dostaviti Statut Agencije na suglasnost u roku od 60 dana od dana konstituiranja Upravnoga vijeća.

(2) Agencija počinje s radom danom davanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na Statut Agencije.

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-01/07-01/02
Zagreb, 13. srpnja 2007.

HRVATSKI SABOR

Copyright © Ante Borić