Povezani zakoni

Zakon o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu

pročišćeni tekst zakona

NN 33/02, 92/10, 73/13, 82/15

 

Baza je ažurirana 22.01.2019. zaključno sa NN 06/19

Nakon novog Zakona o obrani (NN 73/13 čl. 126), od 26.06.2013. ovaj zakon je prestao važiti u odnosu na Oružane snage RH.

 

 I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje postupak upućivanja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u inozemstvo radi sudjelovanja u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima, postupak njihova povlačenja iz mirovnih operacija i drugih aktivnosti u inozemstvu te način financiranja takvih operacija i aktivnosti.

Članak 2.

U smislu odredbi ovoga Zakona mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu smatraju se:

1. aktivnosti za postizanje i očuvanje mira,

2. aktivnosti u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija,

3. sudjelovanje u vježbama i obuci,

4. pružanje humanitarne pomoći,

5. aktivnosti za poticanje razvoja demokracije, pravne sigurnosti i zaštite ljudskih prava u okviru međunarodnih organizacija i saveza,

6. druge aktivnosti na koje se Republika Hrvatska obvezala na temelju posebnoga međunarodnog ugovora.

Pod pružanjem humanitarne pomoći u smislu odredaba ovoga Zakona smatra se i pružanje pomoći u slučaju prirodnih, tehničko-tehnoloških ili ekoloških događaja koji opsegom ili intenzitetom ili neočekivanošću ugroze zdravlje ili ljudske živote ili imovinu veće vrijednosti ili okoliš, a čiji nastanak nije moguće spriječiti ili posljedice otkloniti redovitim djelovanjem nadležnih tijela područja na kojem je događaj nastao, te pružanje pomoći u slučaju ratnih razaranja i terorizma.

Članak 3.

Pripadnici policije, civilne zaštite te državni službenici i namještenici upućuju se u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu na temelju odluke nadležnog ministra, odnosno ravnatelja državne upravne organizacije donesene u skladu s ovim Zakonom.

Članak 4.

Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim operacijama i dugim aktivnostima u inozemstvu, prelasku državne granice i njihovom djelovanju u inozemstvu donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Predsjednik Republike).

Pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvo na temelju odluke Hrvatskoga sabora upućuje Predsjednik Republike, kao vrhovni zapovjednik.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Hrvatski sabor može donijeti odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim operacijama i dugim aktivnostima u inozemstvu, prelasku državne granice i njihovom djelovanju u inozemstvu i bez prethodne suglasnosti Predsjednika Republike uz uvjete utvrđene Ustavom Republike Hrvatske.

Članak 4.a

Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u vježbama i obuci u inozemstvu u okviru međunarodnih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora te radi pružanja humanitarne pomoći donosi Vlada Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike.

 

II.  POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE O UPUĆIVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVO ZBOG SUDJELOVANJA U MIROVNIM OPERACIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA

1. Upućivanje na temelju odluke Hrvatskoga sabora

Članak 5.

Kada je, u skladu s odredbama Ustava Republike Hrvatske i ovoga Zakona, za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u inozemstvu, prelasku državne granice i njihovom djelovanju u inozemstvu potrebna odluka Hrvatskog sabora, Hrvatski sabor odluku donosi na prijedlog Vlade Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Hrvatski sabor može donijeti odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u inozemstvu, prelasku državne granice i njihovom djelovanju u inozemstvu i bez prethodne suglasnosti Predsjednika Republike uz uvjete utvrđene Ustavom Republike Hrvatske.

Članak 6.

Prijedlog odluke Hrvatskoga sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu Vlada Republike Hrvatske podnosi na temelju prijedloga nadležnog ministra na koji je suglasnost dao ministar nadležan za vanjske poslove.

2. Upućivanje radi pružanja humanitarne pomoći

Članak 7.

Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u inozemstvu radi pružanja humanitarne pomoći donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za vanjske poslove i uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike.

Odluku o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u inozemstvo radi pružanja humanitarne pomoći na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske donosi Predsjednik Republike, kao vrhovni zapovjednik.

3. Upućivanje na vježbe i obuku

Članak 8.

Odluku o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u inozemstvo radi sudjelovanja u vježbama i obuci u okviru međunarodnih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora donosi Predsjednik Republike, kao vrhovni zapovjednik.

4. Upućivanje za vrijeme ratnog stanja

Članak 9.

Ako se Hrvatski sabor ne može sastati zbog ratnog stanja, o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u inozemstvo, prelasku državne granice i njihovu sudjelovanju u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu Predsjednik Republike odlučuje uredbama na temelju svojih ustavnih ovlasti.

Uredbe iz stavka 1. ovoga članka Predsjednik Republike podnijet će na potvrdu Hrvatskome saboru čim se Hrvatski sabor sastane.

Hrvatski sabor može prilikom utvrđivanja ratnog stanja donijeti prethodnu odluku o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u inozemstvo, prelasku državne granice i njihovu djelovanju u inozemstvu.

5. Upućivanje u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti,  jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske

Članak 10.

Ako se Hrvatski sabor ne može sastati zbog neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u inozemstvo, prelasku državne granice i njihovu sudjelovanju u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu Predsjednik Republike odlučuje uredbama, na temelju svojih ustavnih ovlasti, na prijedlog predsjednika Vlade i uz njegov supotpis.

Uredbe iz stavka 1. ovoga članka Predsjednik Republike podnijet će na potvrdu Hrvatskom saboru čim se Hrvatski sabor sastane.

6. Promjena mandata i povlačenje u slučaju izvanrednih okolnosti

Članak 11.

U slučaju nepredviđene promjene mandata za provedbu mirovne operacije i drugih aktivnosti u inozemstvu radi potrebe za primjenom sile ili prijetnje silom, prethodnu odluku o nastavku sudjelovanja, odnosno o potrebi povlačenja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske donosi Hrvatski sabor, samoinicijativno ili na prijedlog Predsjednika Republike ili Vlade Republike Hrvatske.

Na temelju prethodne odluke Hrvatskoga sabora iz stavka 1. ovoga članka Predsjednik Republike donosi odluku o povlačenju.

Ako su pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske u inozemstvu izloženi pogibelji, Predsjednik Republike može donijeti odluku o njihovu trenutačnom povlačenju.

Odluku iz stavka 3. ovoga članka Predsjednik Republike podnijet će na potvrdu Hrvatskom saboru na prvom sljedećem zasjedanju.

 

III. DONOŠENJE ODLUKE O UPUĆIVANJU PRIPADNIKA POLICIJE I CIVILNE ZAŠTITE TE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U INOZEMSTVO ZBOG SUDJELOVANJA U MIROVNIM OPERACIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA

Članak 12. (NN 82/15)

Prestao važiti.

Članak 13. (NN 82/15)

Prestao važiti.

 

IV. IZVJEŠTAVANJE

Članak 14.

Predsjednik Republike i Vlada Republike Hrvatske u okviru svoga djelokruga podnose Hrvatskome saboru godišnja izvješća o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije i civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu.

 

V. OVLASTI ZA PROVEDBU ODLUKE

Članak 15.

Ministarstva, odnosno državne upravne organizacije pružaju stručnu pomoć iz svoga djelokruga u postupku upućivanja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije i civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u inozemstvo, prelaska državne granice, praćenja njihova rada i boravka u inozemstvu te povlačenja iz inozemstva i njihova povratka u Republiku Hrvatsku.

Članak 16.

Ovlašćuju se nadležni ministri, odnosno ravnatelji državnih upravnih organizacija da donesu potonje propise za provedbu ovoga Zakona.

Članak 17.

U svezi s donošenjem ili provedbom odluka donesenih u skladu s ovim Zakonom za potpis međunarodnih akta koji se sklapaju radi provedbe međunarodnih ugovora ili im prethode, ako tim međunarodnim aktima Republika Hrvatska ne preuzima nove međunarodno-pravne obveze, ovlašteni su nadležni ministri i ravnatelji državnih upravnih organizacija.

 

VI. SUDIONICI U MIROVNIM OPERACIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOZEMSTVU

Članak 18.

U mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu mogu se upućivati samo obučeni i prethodno pripremljeni pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije i civilne zaštite te državni službenici i namještenici.

Članak 19.

Pripadnici djelatnog sastava Oružanih snaga Republike Hrvatske i policije mogu biti upućeni u inozemstvo zbog sudjelovanja u svim vrstama mirovnih operacija i drugih aktivnosti u inozemstvu iz članka 2. ovoga Zakona.

Pripadnici pričuvnog sastava Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije i civilne zaštite mogu biti upućeni u inozemstvo samo radi pružanja humanitarne pomoći te sudjelovanja u vježbama i obuci na temelju međunarodnih ugovora.

U mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu iz članka 2. ovoga Zakona dužni su sudjelovati oni pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije i civilne zaštite koji su se na to posebno obvezali ugovorom.

Kod utvrđivanja prijedloga o upućivanju pripadnika policije i civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u inozemstvo zbog sudjelovanja u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima na odgovarajući će se način uključiti Hrvatski crveni križ, Crveni polumjesec i ostale humanitarne organizacije.

U mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu ne mogu biti upućeni pripadnici ročnog sastava Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Članak 20.

Državni službenici i namještenici mogu biti upućeni u inozemstvo radi obavljanja civilnih i nenaoružanih poslova i zadaća u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu iz članka 2. ovoga Zakona, isključivo uz osobnu suglasnost.

 

VII. NAKNADA ŠTETE U SLUČAJEVIMA OZLJEDA, RANJAVANJA ILI SMRTI

Članak 21.

U slučajevima ozljeda, ranjavanja ili smrti za vrijeme sudjelovanja u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu primjenjuju se propisi o naknadi štete međunarodne organizacije pod čijim se pokroviteljstvom provodi mirovna operacija ili druga aktivnost u inozemstvu. Republika Hrvatska jamči ostvarivanje prava na naknadu štete najmanje u iznosima pred viđenim općim propisima obveznog prava Republike Hrvatske.

 

VIII. FINANCIRANJE

Članak 22.

Sredstva potrebna za financiranje priprema, opremanja, upućivanja i sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije i civilne zaštite te državnih službenika i namještenika i njihova povlačenja iz mirovnih operacija i drugih aktivnosti u inozemstvu iz članka 2. ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu.

 

IX. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 004-01/01-01/14

Zagreb, 19. ožujka 2002.

HRVATSKI SABOR

 

 

Copyright © Ante Borić