Povezani zakoni

Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN 163/03, 82/04, 41/08

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.10.2018. zaključno sa NN 92/18

 I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom osniva Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Fond), te propisuje djelatnost, svrha i njegov ustroj.

Članak 2.

Osnivačka prava i dužnosti u ime Republike Hrvatske obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Fond ima Upravni odbor.

Imovinu Fonda čine dionice, odnosno udjeli trgovačkih društava rezervirani za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji iz privatizacije pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske kao i donacije.

Fond je po svojoj naravi otvoreni investicijski fond i nema svojstvo pravne osobe.

Članak 4.

Sve poslove vezane uz vrijednosne papire iz svog portfelja Fond obvezno obavlja na burzi ili uređenom tržištu kapitala putem kotacije ili javnom dražbom i drugim načinom priznatim od Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske.

Članak 5.

Fond ima statut kojim se uređuje:

– status Fonda te uloga i odnos Upravnog odbora i Društva za upravljanje,

– vrsta imovine u koju se sredstva Fonda mogu ulagati,

– uvjeti pod kojima će Fond stjecati vrijednosne papire,

– osnovnica za izračunavanje naknade Društva za uprav ljanje Fondom koja će se platiti iz imovine Fonda,

– osnovica za izračunavanje naknade depozitne banke koja će se platiti iz imovine Fonda,

– poslovna godina Fonda, računovodstveni sustav, izvješ ći vanje o razvitku i portfelju Fonda, te mjesto i način objavljivanja tih činjenica,

– druga pitanja važna za Fond.

Članak 6.

Članovi Fonda su:

– hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,

– hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata,

– članovi obitelji poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovi obitelji umrloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

– članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja,

– članovi obitelji hrvatskog branitelja koji je od rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske umro nakon 31. prosinca 1996., odnosno nakon 31. prosinca 1997. ukoliko je smrt posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili suicida.

Članovi Fonda postaju vlasnici udjela istog dodjelom protuvrijednosti određenog udjela u Fondu.

Statutom propisat će se oblik, sadržaj i način raspolaganja udjelima Fonda.

Cijena udjela u Fondu izražava se kunama, odnosno protuvrijednosti eura po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.


 

II. UPRAVNI ODBOR FONDA

Članak 7.

Upravni odbor ima 7 članova koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske s tim što je ministar nadležan za pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata po položaju predsjednik Upravnog odbora.

U Upravni odbor imenuju se predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo, predstavnik iz radnog tijela Hrvatskoga sabora matičnog za pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te četiri predstavnika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Vlasnici udjela u Fondu imaju glasačka prava koja se definiraju Statutom fonda.

O načinu izbora predstavnika hrvatskih branitelja u Upravni odbor Fonda registrirane Udruge branitelja iz Domovinskog rata postići će sporazum kojeg će dostaviti Ministarstvu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

U slučaju da sporazum iz prethodnog stavka ne bude donesen u propisanom roku isti će biti zamijenjen odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Članovima Upravnog odbora mandat traje 4 godine. Član može biti opozvan i prije isteka mandata.

O sazivanju sjednica, glasovanju i drugim pitanjima bitnim za njegov rad Upravni odbor donosi poseban poslovnik.

Članak 8.

Upravni odbor:

– donosi statut Fonda, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

– odobrava sve ugovore i sporazume koje Društvo za upravljanje Fondom sklapa za račun Fonda,

– bira i sklapa ugovor s Društvom za upravljanje Fondom,

– odobrava godišnji program rada i plan prihoda i rashoda Fonda koje predlaže Društvo za upravljanje Fondom,

– odabire i sklapa potrebne ugovore i druge sporazume s Društvom za upravljanje Fondom,

– donosi odluku o izboru revizora poslovanja Fonda,

– daje druge suglasnosti i odobrenja kada je to određeno ovim Zakonom,

– podnosi izvješće o poslovanju Fonda Hrvatskom saboru na prvoj sjednici u tekućoj godini za proteklu kalendarsku godinu.

 

III. IMOVINA FONDA

Članak 9.

Imovina Fonda može se ulagati u skladu s odredbama ovoga Zakona sa svrhom povećanja ukupnog prinosa od ulaganja u korist članova uz uvažavanje sljedećih načela:

– sigurnost ulaganja imovine,

– raznolikost ulaganja,

– održavanje odgovarajuće likvidnosti.

Načela ulaganja osobito sadrže:

– vrstu imovine u koju se imovina Fonda može ulagati,

– način na koji će se udovoljiti odredbi iz stavka 1. ovoga članka,

– postupke za donošenje odluka o ulaganjima i izvršenjima tih ulaganja kao i,

– način izmjene načela ulaganja.

Statutom Fonda utvrdit će se način izmjene ograničenja načela ulaganja u slučaju iz članka 12. ovoga Zakona.

Članak 10.

Imovina Fonda ulaže se u sljedećim omjerima:

»- bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, država članica Europske unije ili država članica zemalja Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD) ili za koje jamči Republika Hrvatska, država članica Europske unije ili OECD-a, (stupa na snagu nakon stapanja RH u EU)

– do 40% sredstva Fonda u depozite kod financijskih institucija, ali ne više od 5 % ukupne imovine Fonda u jednu financijsku instituciju s tim da taj iznos ne prelazi 5 % jamstvenog kapitala te financijske institucije,

– do 40% u dužničke vrijednosne papire s kojim se trguje na burzi ili drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj.

Članak 11.

Imovina Fonda ne može biti uložena u:

1. dionice, obveznice i ostale vrijednosne papire koji ne kotiraju na burzi ili se njima ne trguje na organiziranim tržištima, osim nekotirajućih vrijednosnih papira pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske na temelju članka 13. Zakona o privatizaciji,

2. imovinu koja je po zakonu neotuđiva,

3. materijalnu imovinu kojom se ne trguje na organiziranim tržištima i čija se vrijednost ne može sa sigurnošću utvrditi uključujući, primjerice aktikvitete, umjetnička djela i motorna vozila,

4. dionice, obveznice ili ostale vrijednosne papire izdane od:

– depozitne banke Fonda,

– bilo koje osobe koja je povezana s osobama iz Društva za upravljanje Fondom i/ili Upravnog odbora ili depozitnom bankom Fonda.

5. nekretnine.

Članak 12.

Odstupanja od ograničenja propisanih u članku 10. i 11. ovoga Zakona moguća su radi:

– promjene tržišnih cijena koje predstavljaju osnovicu za procjenu vrijednosti imovine i obveza Fonda,

– promjene tečaja,

– promjene organizacijskih ili ekonomskih odnosa među subjektima u koje je ulagana imovina Fonda.

Društvo za upravljanje Fondom ima obvezu poduzeti mjere da se aktivnosti ulaganja imovine Fonda usklade sa zakonskim odredbama.

Statutom Fonda utvrđuje se rok za usklađivanje aktivnosti ulaganja iz stavka 2. ovoga članka koji ne smije biti duži od 12 mjeseci.

Članak 12.a

Imovina Fonda, odnosno dokumenti o broju udjela u Fondu, kao ni imovina koja proizlazi iz vlasništva nad udjelima (uključujući i dividendu), ne mogu biti predmet zaloga i ovrhe.

Imovina Fonda ne može biti predmet stečajne mase.

Članak 13.

Brisan.

 

IV. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOM

Članak 14.

Društvo za upravljanje Fondom je trgovačko društvo u smislu Zakona o trgovačkim društvima osnovano u pravnom obliku kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću.

Temeljni kapital Društva za upravljanje Fondom mora iznositi najmanje 5.000.000,00 kuna i to prilikom javljanja na natječaj za izbor društva. Temeljni kapital mora biti uplaćen u novcu, ne smije potjecati iz zajmova i kredita i ne smije biti opterećen na bilo koji način. Visina temeljnog kapitala u propisanom iznosu mora se održavati kroz cijelo razdoblje upravljanja Fondom.

Statusno vlasničke i kapitalne promjene Društvo za upravljanje Fondom mora prethodno prijaviti Upravnom odboru. U suprotnom promjene su ništavne.

Članak 15.

Društvo za upravljanje Fondom obvezno je svoje poslovanje sredstvima Fonda voditi s pozornošću savjesnog gospodarstvenika uz uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika ulaganjem u vrijednosne papire, te u depozite u financijskim institucijama.

Društvo za upravljanje Fondom mora pohranjivati sve isprave i ostale spise koje se odnose na Fond.

Članak 16.

Društvo za upravljanje Fondom može biti izabrano samo između onih društava koja imaju iskustva te s uspjehom upravljaju imovinom.

Upravni odbor utvrdit će dodatne kriterije za odabir Društva za upravljanje Fondom posebnim pravilnikom.

Prilikom donošenja odluke o izboru Društva za upravljanje Fondom kao odlučujući kriteriji uzimaju se stručni, kadrovski te poslovni rezultati prijavljenih kandidata, odnosno s njima povezanih društava ostvareni u razdoblju od najmanje dvije godine prije donošenja odluke o izboru.

Društvo za upravljanje Fondom vodi vlastito računovodstvo i računovodstvo Fonda.

Ako Društvo za upravljanje Fondom izgubi pravo na upravljanje Fondom, Upravni odbor raspisuje novi natječaj.

Članak 17.

Odluka Upravnog odbora o izboru Društva za upravljanje Fondom može se pobijati u postupku pred redovnim sudom samo u slučaju da su prilikom provođenja izbora povrijeđena pravila natječajnog postupka.

Članak 18.

Društvu za upravljanje Fondom zabranjeno je prodavati, kupovati imovinu Fonda i davati kredite ili jamstva:

– bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja je dioničar ili vlasnik

– udjela u Društvu za upravljanje Fondom,

– bilo kojoj fizičkoj osobi koja je član Uprave ili Nadzornog odbora Društva za upravljanje Fondom i članovima Upravnog odbora Fonda.

Članak 19.

Društvo za upravljanje Fondom može prenijeti ovlast upravljanja sredstvima Fonda koja se nalazi izvan Republike Hrvatske upravitelju ili upraviteljima koji su, prema propisima države u kojoj se nalazi imovina, ovlašteni upravljati tuđim vrijednosnim papirima na temelju odobrenja i koji imaju dozvolu za bavljenje takvim poslovima.

Društvo za upravljanje Fondom može prenijeti ovlast upravljanja sredstvima Fonda iz stavka 1. ovoga članka pod uvjetom i na način utvrđen statutom.

Društvo za upravljanje Fondom ne može prenositi ovlast za donošenje odluka koje se odnose na investicijsku strategiju Fonda u Republici Hrvatskoj, niti odgovornost za poštivanje izjave o investicijskim načelima.

Članak 20.

Društvo za upravljanje Fondom ne može u ime i za račun Fonda uzimati kredite izuzev kod repo poslova koji se odnose na ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji kao i na ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira.

Repo poslovi iz stavka 1. ovoga članka mogu se koristiti samo u svrhu iskupa udjela u Fondu, najviše do 15% neto vrijednosti imovine Fonda.

Članak 21.

Društvo za upravljanje Fondom je odgovorno za obavljanje djelatnosti upravljanja Fondom u skladu s odredbama ovoga Zakona i odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Društvo za upravljanje Fondom odgovara za počinjenu štetu vlasnicima udjela prouzročenu svojim djelovanjem protivno Zakonu i statutu Fonda i dobrim poslovnim običajima.

Članak 22.

Društvo za upravljanje Fondom ne smije stjecati udjele Fonda dok njime upravlja.

Društvo za upravljanje Fondom ima status financijske organizacije kada sudjeluje na tržištu novca i vrijednosnih papira.

Članak 23.

Godišnja naknada Društvu za upravljanje Fondom može iznositi najviše 0,5% od ukupne vrijednosti imovine Fonda, a računa se sukladno Statutu.

Društvo za upravljanje Fondom će iz naknade za upravljanje pokriti sve troškove upravljanja Fondom.

 

V. DEPOZITNA BANKA

Članak 24.

Depozitna banka je ona banka koju izabere Društvo za upravljanje Fondom, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora Fonda, i po čijem nalogu obavlja poslove i to pozornošću savjesnog gospodarstvenika.

Banka koja posredno ili neposredno drži dionice ili udjele Društva za upravljanje Fondom ne može biti depozitna banka

Depozitna banka odgovara Društvu za upravljanje Fondom za pričinjenu štetu ako povjerene poslove ne obavlja ili te poslove obavlja nepravilno.

Depozitna banka i Društvo za upravljanje Fondom propisuju ugovorom svoje međusobne obveze i prava.

Članak 25.

Vrijednost imovine Fonda depozitna banka izračunava i utvrđuje dnevno.

Komisija će donijeti Pravilnik o vrednovanju imovine Fonda.

Sredstva se vode na računu Fonda i koriste se radi ostvarivanja vlastite djelatnosti.

 

VI. OBVEZE IZVJEŠĆIVANJA I PRIOPĆAVANJA O OBVEZAMA

Članak 26.

Društvo za upravljanje Fondom će najkasnije do 31. ožujka svake godine izdati informativni prospekt Fonda s informacijama do 31. prosinca prethodne godine.

Informativni prospekt Fonda sadržava osobito:

1. podatke o Fondu,

2. datum osnivanja Fonda,

3. portfelj Fonda,

4. podatke o Društvu za upravljanje Fondom,

5. podatke o načinu obračunavanja troškova upravljanja Fondom,

6. godišnja financijska izvješća Društva za upravljanje Fondom revidirana od strane ovlaštenog revizora,

7. načela i strategija ulaganja,

8. i druge informacije.

Pod podacima o Društvu za upravljanje Fondom u smislu stavka 2. točke 4. ovoga članka podrazumijevaju se sljedeći podaci:

1. tvrtka, pravni oblik i sjedište,

2. ime i prezime te dužnosti članova Uprave i Nadzornog odbora,

3. pobliže određivanje odgovornosti kod donošenja investicijskih odluka,

4. visina temeljnog kapitala te imena i adresa vlasnika udjela i veličina njihovog udjela,

5. godišnja financijska izvješća revidirana od strane ovlaštenog revizora,

6. načela i strategija ulaganja.

Informacije se objavljuju u »Narodnim novinama« i u najmanje dva dnevna lista koja se prodaju na teritoriju cijele Repub like Hrvatske.

Članak 27.

Dobit ostvarena poslovanjem Fonda oporezuje se sukladno poreznim propisima Republike Hrvatske

Članak 28.

Računovodstvo mora biti u skladu sa zakonima i drugim propisima te s među narodnim računovodstvenim standardima, a vodi ga i organizira Društvo za upravljanje Fondom.

Članak 29.

Neto dobit od ulaganja dijelit će se članovima Fonda sukladno veličini njihovih udjela do trećine neto dobiti od ulaganja Fonda.

Trećina neto dobiti od ulaganja namijenjena je za razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Upravni odbor će u suglasnosti s Vladom Republike Hrvatske posebnom odlukom utvrditi namjenu ovog dijela dobiti.

Trećina neto dobiti od ulaganja reinvestira se u Fond. Dan raspodjele i reinvestiranja neto dobiti od ulaganja odredit će Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske.

 

VII. NADZOR

Članak 30.

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske vrši nadzor nad poslovanjem Fonda.

Društvo za upravljanje Fondom dužno je tromjesečno slati izvješće Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske.

 

VIII. LIKVIDACIJA FONDA

Članak 31.

U slučaju da se tijekom djelatnosti Fonda, a ne prije proteka roka od tri godine od dana njegova osnivanja, prema objektivnim tržišnim i gospodarskim pokazateljima ispostavi da se ne povećava vrijednost imovine Fonda i da se cilj Fonda najefikasnije postiže prijenosom sredstava Fonda na članove, Vlada Republike Hrvatske može donijeti odluku o prijenosu njegove imovine na članove Fonda i likvidaciji Fonda.

Ukoliko neto imovina Fonda u roku od šest mjeseci nakon isteka roka od tri godine padne ispod pedeset posto od utvrđene neto imovine na zadnji dan treće godine, Vlada Republike Hrvatske će u svakom slučaju donijeti odluku o prijenosu imovine Fonda na članove Fonda i likvidaciji Fonda.

Likvidacija Fonda provest će se sukladno odredbama Zakona o investicijskim fondovima.

 

IX. PREOBLIKOVANJE FONDA

Članak 32.

Fond se ne može preoblikovati u zatvoreni investicijski fond ili u bilo koju drugu pravnu osobu.

Članak 33.

Brisan.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Fond započinje s obavljanjem djelatnosti prijenosom vlasništva nad sredstvima ili dijelom sredstava u skladu sa člankom 3. ovoga Zakona.

Članak 35.

Broj udjela pojedinačno po članu Fonda bit će utvrđena sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka bit će donesena u roku 90 dana po stupanju na snagu ovoga Zakona.

Članak 35.a

Članovi Fonda će u roku od šest mjeseci od dana osnivanja Fonda dobiti dokument o broju udjela u Fondu, pod uvjetom da Vlada Republike Hrvatske dostavi Društvu za upravljanje Fondom konačni broj članova Fonda sukladno članku 6. ovoga Zakona. Rok za utvrđivanje konačnog broja članova ne može biti dulji od šest mjeseci računajući od dana osnivanja Fonda.

Članak 36.

Upravni odbor dužan je, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, započeti natječajni postupak za izbor društva za upravljanje Fondom te ga završiti u roku 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, kao i donijeti statut Fonda.

Članak 37.

U ime Fonda na glavnim skupštinama trgovačkih društava glasovat će Društvo za upravljanje Fondom prema uputi Upravnog odbora Fonda.

Društvo za upravljanje Fondom u svojoj redovnoj djelatnosti pridržavat će se odredbi ovoga Zakona, a supsidijarno primjenjivat će Zakon o investicijskim fondovima i Zakon o privatizacijskim investicijskim fondovima.

Članak 38.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić