Povezani zakoni

Zakon o upravnim pristojbama

pročišćeni tekst zakona

NN 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14

Uživajte...

Baza je ažurirana 06.12.2016. zaključno sa NN 112/16

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom i Tarifom upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: Tarifa), koja je njegov sastavni dio, uređuje plaćanje upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: pristojbe) za spise i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim misijama, konzularnim uredima i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, upravnim i samoupravnim tijelima županije, grada i općine te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

Provedba propisa Europske unije

Članak 1.a

Ovim se Zakonom utvrđuju uvjeti za provedbu:

– Uredbe (EZ) br. 810/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o Zakoniku Zajednice o vizama (Zakonik o vizama) (SL L 243, 15. 9. 2009.),

– Odluke 96/409/ZVSP predstavnika vlada država članica na sastanku Vijeća 25. lipnja 1996. o uspostavi hitne putne isprave (SL L 168, 6. 7. 1996.)

 

1. PRISTOJBENI OBVEZNIK

Članak 2.

(1) Pristojbeni obveznik je osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, odnosno obavljaju radnje za koje je u Tarifi propisano plaćanje pristojbe.

(2) Ako za isti spis ili radnju postoje dva ili više pristojbenih obveznika, njihova je obveza solidarna.

(3) Ako više osoba podnosi zajednički zahtjev, plaća se jedna pristojba.

 

2. PRISTOJBENA OBVEZA

Članak 3.

(1) Pristojbena obveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili druge isprave, odnosno u trenutku podnošenja podneska.

(2) Za zahtjev koji je dostavljen elektroničkim putem pristojbena obveza nastaje u trenutku donošenja odluke o zahtjevu pristojbenog obveznika.

(3) Za spise i radnje iz pojedinih upravnih oblasti za čije je izdavanje ili obavljanje Tarifom upravnih pristojbi propisana posebna pristojba, pristojbena obveza nastaje u trenutku udovoljavanja zahtjevu pristojbenog obveznika.

(4) Ako zahtjevu pristojbenog obveznika ne bude udovoljeno, za spise i radnje iz stavka 2. ovoga članka primjenjuje se Tarifa općih upravnih pristojbi.

Članak 4.

Pristojbe se plaćaju u trenutku nastanka pristojbene obveze ako za pojedine slučajeve nije propisano drukčije.

 

3. PRISTOJBENA OSNOVICA

Članak 5.

(1) Ako je Tarifom propisano da se pristojba plaća prema vrijednosti predmeta, kao osnovica za utvrđivanje pristojbe uzima se vrijednost naznačena u podnesku ili ispravi ili vrijednost utvrđena na način propisan u Tarifi.

(2) Pri obračunavanju pristojbe propisane u postotku, pristojbena osnovica će se zaokružiti na cijele stotine na način da se iznos do 50,00 kuna zaokruži na nižu stotinu, a iznos iznad 50.00 kuna na višu stotinu.

 

II. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PRISTOJBI

 

I. OPĆA OSLOBOĐENJA

Članak 6.

Od plaćanja pristojbi oslobođeni su:

1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti, jedinice lokalne područne(regionalne) samouprave te njihova tijela,

2. ustanove iz oblasti predškolskog uzrasta, prosvjete, znanosti, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi i humanitarne organizacije u obavljanju svoje djelatnosti.

3. invalidske i slične organizacije u obavljanju svoje djelatnosti.

4. građani čiji dohodak, uključujući i dohodak supružnika, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nerektnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani iskaz,

5. invalidi domovinskog rata,

6. supružnici i djeca branitelja poginulih, zatočenih i nestalih u domovinskom ratu,

7. prognanici i izbjeglice,

8. strani državljani za odobrenje za privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, koji kao hrvatski stipendisti dolaze u Republiku Hrvatsku radi školovanja i usavršavanja.

9. stranci koji imaju status žrtve trgovanja ljudima i maloljetnici koji su napušteni ili su žrtve organiziranog kriminala ili su iz drugih razloga ostali bez roditeljske zaštite, skrbništva ili bez pratnje.

 

2. PREDMETNA OSLOBOĐENJA

Članak 7.

(1) Predmetna oslobođenja naplate upravnih pristojbi utvrđuju se za određene spise i radnje pred tijelima koja u okviru svojeg djelokruga i ovlasti vode postupak ili obavljaju upravnu radnju.

(2) Pristojbe se ne plaćaju na sljedeće spise i radnje:

1. predstavke i pritužbe te prijedloge državnim i drugim javnim tijelima,

2. molbe za pomilovanja i rješenja o tim molbama,

3. zahtjeva za naknadu štete osoba neopravdano osuđenih i neosnovano lišenih slobode te rješenja o tim predmetima,

4. spise i radnje u postupku pribavljanja dokaza o slabom imovnom stanju radi oslobođenja od plaćanja pristojbe,

5. spise i radnje u postupku za povrat više plaćenih obveza,

6. spise i radnje u postupku za ispravljanje grešaka u rješenjima, ispravama i službenim očevidnicima,

7. spise i radnje u postupku sastavljanja i ispravljanja popisa birača,

8. spise i radnje za upis u knjigu državljana i državne matice te zahtjeve za izdavanje isprava iz tih knjiga,

9. spise i radnje u postupku usvojenja i postavljanja strategije,

10. sve prijave i prijedloge za utvrđivanje poreza i pristojbi te za korištenje poreznih oslobođenja i olakšica,

11. spise i radnje u postupku vraćanja, odnosno ostvarenja prava naknade za oduzetu imovinu,

12. sve spise i radnje za ostvarivanje prava iz mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te socijalne skrbi,

13. spise i radnje u svezi sa redovnim školovanjem učenika i studenata osim pristojbi za svjedodžbu po završenom školovanju ili diplomu,

14. spise i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanjem prava iz radnog odnosa,

15. spise i radnje u svezi s pomorskim i brodskim knjižicama i sve upise u njih,

16. spise i radnje u svezi s primanjem poklon paketa i darova od dobrotvornih i humanitarnih organizacija iz inozemstva,

17. spise i radnje u svezi s uređivanjem prava i dužnosti s područja obrane,

18. spise i radnje u postupku izdavanja osobne iskaznice hrvatskim državljanima, osobne iskaznice za strance na stalnom boravku, osobne iskaznice za azilante te iskaznice stranaca pod supsidijarnom zaštitom,

19. spise i radnje u svezi sa zaštitom kulturnih dobara i prirode,

20. podneske upućene tijelima za predstavke i pritužbe i državnom odvjetništvu,

21. spise i radnje u postupku za pogreb umrlih osoba,

22. spise i radnje koji se vode po službenoj dužnosti,

23. spise i radnje u postupku za ostvarivanje prava na doplatak za djecu,

24. prijave i odjave prebivališta osoba, boravišta i adrese stanovanja osoba,

25. spise i radnje u postupku prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,

26. uvjerenje o matičnom broju građana,

27. zahtjeve za izdavanje isprava koje se izdaju prema odredbama Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji,

28. u postupku izdavanja isprava koje se izdaju prema odredbama Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu i suradnji,

29. u postupku odobrenja azila, privremene i supsidijarne zaštite,

30. kod odjave oružja vlasnika registriranog oružja, koji to oružje poklanjaju Republici Hrvatskoj,

31. pravne lijekove stranaca protiv odluka o smještaju i produženju smještaja u Prihvatnom centru za strance te pravne lijekove stranaca protiv odluka o određivanju strožeg policijskog nadzora u Prihvatnom centru za strance,

32. pravne lijekove tražitelja azila protiv rješenja o ograničenju kretanja,

33. zahtjeve za izdavanje vize članovima uže obitelji hrvatskog državljanina (bračni drug i djeca),

34. zahtjeve za izdavanje vize za djecu do 12 godina,

35. zahtjeve za izdavanje vize za nositelje diplomatskih i službenih putovnica koji putuju službeno,

36. zahtjeve za izdavanje vize za članove obitelji državljana država članica Europskoga ekonomskog prostora,

37. zahtjeve za produljenje roka valjanosti i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize zbog više sile ili humanitarnih razloga,

38. zahtjeve za izdavanje viza za učenike, studente, studente na poslijediplomskim studijima te nastavnike u njihovoj pratnji koji dolaze u svrhu školovanja, studiranja i stručne izobrazbe,

39. zahtjeve za izdavanje viza za istraživače, državljane trećih država, koji dolaze u svrhu istraživanja kako je određeno Preporukom br. 2005/761/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. rujna 2005. o olakšavanju izdavanja jedinstvenih viza za kratkotrajni boravak od strane država članica za istraživače iz trećih država koji putuju unutar Zajednice u svrhu obavljanja znanstvenog istraživanja (SL L 289, 3. 11. 2005.),

40. zahtjeve za izdavanje viza za predstavnike neprofitnih organizacija u dobi do 25 godina radi sudjelovanja na seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim događanjima u organizaciji neprofitnih organizacija.

(3) Od plaćanja pristojbi na zahtjev za vizu mogu se osloboditi osobe koje u Republiku Hrvatsku dolaze:

– iz humanitarnih razloga,

– radi kulturne, znanstvene ili drugog oblika suradnje sa zemljom čije državljanstvo te osobe imaju ako oslobađanje od pristojbi predlože državna tijela Republike Hrvatske,

– kao sudionici seminara, konferencija, sportskih, kulturnih ili obrazovnih događanja u dobi do 25 godina.

Članak 8.

Strani državljani s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj imaju ista prava i obveze prema propisima o pristojbama kao i hrvatski državljani.

 

III. POVRAT PRISTOJBE

Članak 9.

(1) Osoba koja plati pristojbu koju nije bila obvezna platiti ili je plati u većem iznosu od propisnog ili je plati za radnju koju tijelo nije obavilo ima pravo na povrat plaćene ili više plaćene pristojbe.

(2) Postupak za povrat pristojbe pokreće se na zahtjev stranke.

(3) Zahtjev za povrat pristojbe rješava tijelo za čiji je rad plaćena pristojba.

(4) Zahtjev za povrat pristojbe od pravnih osoba s javnim ovlastima rješava ispostava Porezne uprave prema sjedištu pravne osobe s javnim ovlastima.

 

IV. PRISILNA NAPLATA PRISTOJBE

Članak 10.

(1) Ako pristojbeni obveznik ne plati pristojbu u propisanom roku, neće se postupiti po podnesku za koji nije plaćena pristojba.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka ako je radnja za koju je nadležno tijelo moralo naplatiti pristojbu obavljena, a pristojba nije plaćena, od pristojbenog obveznika pristojba će se naplatiti prisilno, prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.

 

V. ZASTARA

Članak 11.

(1) Pravo na naplatu pristojbe zastarijeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je pristojbu trebalo naplatiti, a pravo na povrat pristojbe zastarijeva za dvije godine nakon isteka godine u kojoj je pristojba više plaćena.

(2) Tijek zastare prava na naplatu pristojbe prekida se svakom službenom radnjom nadležnog tijela izvršenom radi naplate, koja je stavljena do znanja pristojbenom obvezniku.

(3) Tijek zastare prava na povrat pristojbe prekida se svakom radnjom pristojbenog obveznika poduzetom kod nadležnog tijela radi povrata pristojbe.

(4) U svakom slučaju zastara nastupa nakon isteka pet godina od dana kada je prvi put počela teći.

 

VI. NADZOR

Članak 12.

(1) Primjenu propisa o pristojbama i njihovu naplatu nadzire tijelo koje rješava spise i obavlja radnje za koje se plaća pristojba.

(2) Nadzor nad tijelom iz stavka 1. ovoga članka gleda naplate i uplate pristojbi obavlja Ministarstvo financija - Porezna uprava i Financijska policija.

 

VII. PLAĆANJE PRISTOJBI

Članak 13.

(1) Pristojbe se plaćaju u državnim biljezima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pristojba se uplaćuje izravno na propisani račun:

1. ako pristojba iznosi više od 100,00 kuna,

2. ako je pripisano da se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun bez obzira na iznos pristojbe.

Članak 14.

(1) Konzularne pristojbe u inozemstvu plaćaju se na bankovni račun diplomatskih misija ili konzularnih ureda, a iznimno se primaju u gotovini.

(2) Obračun konzularnih pristojbi obavlja se prema prosječnom srednjem tečaju kune za prethodnu godinu Hrvatske narodne banke.

(3) Ako neke od nacionalnih valuta nema u tečajnici iz stavka 2. ovoga članka, za obračun konzularnih pristojbi primjenjuje se tečaj američkog dolara.

(4) Rješenje o povratu konzularnih pristojbi donosi šef diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i izvršava ga na teret tekućih prihoda od konzularnih pristojbi.

Članak 15.

Pristojbeni obveznik koji iz inozemstva traži da mu tijelo uprave Republike Hrvatske obavi radnju za koju se plaća pristojba, pristojbu plaća u stranoj valuti prema srednjem tečaju kune iz tečajnice Narodne banke Hrvatske koja važi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 16.

(1) U rješenju ili drugoj ispravi za koju je plaćena pristojba naznačuje se da je pristojba plaćena, u kojem iznosu, na koji način i prema kojem tarifnom broju.

(2) Poništavanje državnih biljega koji se lijepe na podnesak obavlja tijelo nadležno za prijam podneska, a u ostalim slučajevima tijelo koje donosi ili uručuje stranci rješenje ili drugu ispravu za koju se plaća pristojba.

(3) Državni biljezi poništavaju se pečatom ili na drugi odgovarjući način.

(4) Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, u spisu tijela pred kojim je plaćena pristojba mora biti dokaz o obavljenoj uplati pristojbe.

(5) U ispravama koje se izdaju bez pristojbe mora se naznačiti na osnovi kojih su odredbi ovoga Zakona i drugih propisa oslobođene od plaćanja pristojbe.

Članak 17.

(1) Podnesci i drugi spisi za koje nije plaćena pristojba, ili nije plaćena u dostatnom iznosu, ne primaju se dok stranka ne podnese podnesak za koji je plaćena dostatna pristojba.

(2) Ako podnesak ili drugi spis za koji nije plaćena pristojba, ili nije plaćena u dostatnom iznosu, stigne poštom, tijelo nadležno za odlučivanje po zahtjevu pozvat će pristojbenog obveznika pismenom opomenom da u roku od 15 dana od dana primitka opomene plati redovnu pristojbu i pristojbu za opomenu.

(3) Ako pristojbeni obveznik uplati pristojbu iz stavka 2. ovoga članka smatra se da je pristojba uredno plaćena od početka.

(4) Ako pristojbeni obveznik ne plati dužnu pristojbu, naplata pristojbe obavit će se prije uručenja zatraženog rješenja ili druge isprave, odnosno prije prve obavijesti pristojbenom obvezniku o izvršenju tražene radnje.

 

VIII. PRIPADNOST PRIHODA OD PRISTOJBI

Članak 18.

(1) Prihod ostvaren prodajom državnih biljega zajednički je prihod državnog proračuna, proračuna županija te proračuna općina odnosno gradova na čijem je području obavljena maloprodaja državnih biljega, i to u jednakim dijelovima.

(2) Pristojbe uplaćene izravno na propisani račun za spise i radnje ministarstava i državnih upravnih organizacija, diplomatskih misija,  konzularnih ureda i drugih predstavničkih tijela Republike Hrvatske u inozemstvu prihod su državnog proračuna.

(3) Pristojbe uplaćene izravno na propisani račun za spise i radnje iz samoupravnog djelokruga županijskih ureda, prihod su županije pod čijim je tijelima plaćena pristojba.

(4) Pristojbe uplaćene izravno na propisani račun za spise i radnje pred tijelima jedinica lokalne samouprave, prihod su jedinica lokalne samouprave pred čijim je tijelima plaćena pristojba.

(5) Pristojba uplaćena izravno na propisani račun za spise i radnje pravnih osoba s javnim ovlastima, prihod su državnog proračuna, proračuna županije, te proračuna općine odnosno grada, ovisno o tome na temelju čijeg ovlaštenja pravna osoba s javnim ovlastima obavlja poslove.

 

IX. OVLASTI U PROVEDBI ZAKONA

Članak 19.

Vlada Republike Hrvatske može mijenjati iznose iz Tarife.

Članak 20.

Izdavanje, raspačavanje, povlačenje iz uporabe i zamjenu državnih biljega propisuje ministar financija.

Članak 21.

(1) Maloprodaju državnih biljega mogu obavljati tijela državne uprave, upravne organizacije, jedinice lokalne samouprave i uprave i njihova tijela, sudovi, banke, Zavod za platni promet, Hrvatska pošta i telekomunikacije i javni bilježnici.

(2) Ovlaštenje za maloprodaju državnih biljega ostalim pravnim i fizičkim osobama izdaje ministar financija.

(3) Ministar financija određuje visinu provizije koja pripada prodavatelju državnih biljega.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Za spise i radnje za koje je pristojbena obveza nastala do dana stupanja na snagu ovoga Zakona naplatiti će se pristojba koja je bila propisana u trenutku nastanka pristojbene obveze.

Članak 23.

(1) Do izdavanja i raspačavanja državnih biljega, pristojbe, osim konzularnih plaćaju se u važećim upravnim biljezima emisije Republike Hrvatske, a ako upravna pristojba iznosi više od 100,00 kuna, uplaćuje se izravno na propisani račun. Konzularne pristojbe plaćaju se u stranoj valuti prema sjedištu diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu na način članka 14. ovoga Zakona.

(2) Ovlaštenja za maloprodaju upravnih biljega emisije Republike Hrvatske, izdana do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, vrijede i za maloprodaju državnih biljega.

Članak 24.

Do izdavanja i raspačavanja državnih biljega, prihod od upravnih pristojbi ostvaren prodajom upravnih biljega pripada državnom proračunu, proračunima županija, te proračunima općina, odnosno gradova, na čijem je području obavljena maloprodaja upravnih biljega, i to u jednakim dijelovima.

Članak 25.

Do donošenja propisa iz članka 20. i 21. stavka 3. ovoga Zakona, primjenjuje se Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz uporabe i zamjeni upravnih biljega Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 5/94. i 44/94.) i Naredba o puštanju u tečaj administrativnih biljega i mjeničnih blanketa Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 51/92. i 5/94.).

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 97/93.).

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

 

TARIFA UPRAVNIH PRISTOJBI

 

I. OPĆE PRISTOJBE

Tar. br. 1

Plaća se 20,00 kuna :

Na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga pristojba.                     

Napomena:

Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se naknadne podneske kojima stranka zahtijeva samo brži postupak po ranije podnesenom zahtjevu.

Tar. br. 2.

Za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba 50,00

Napomena:

1. Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više osoba, pristojba po ovom tarifnom broju plaća se onoliko puta koliko ima osoba kojima se uručuje rješenje.

2. Za rješenja donesena po žalbama ne plaća se pristojba.

Tar. br. 3.

Na žalbu protiv rješenja 50,00

Tar. br. 4.

Za uvjerenja, ako nije drukčije propisano 20,00

Tar. br. 5.

(1) Za ovjeru svakog potpisa 30,00

(2) Za ovjeru autentičnosti rukopisa ili za ovjeru prijepisa od svakog poluarka originala 40,00

Napomena:

1. Pod poluarkom podrazumijeva se list papira od dvije stranice normalnoga kancelarijskog formata ili manjeg.

2. Ako je rukopis, odnosno prijepis koji se ovjerava pisan na stranom jeziku, plaća se dvostruka pristojba iz točke 2. ovoga tarifnog broja.

3. Ako se ovjera obavlja na terenu plaća se dvostruka pristojba iz ovog tarifnog broja.

Tar. br. 6.

Za opomenu kojom se netko poziva da plati dužnu pristojbu 20,00

 

2. Pristojbe iz oblasti unutarnjih poslova

Tar. br. 7.

Za izdavanje putne isprave hrvatskih državljana

1. za izdavanje putovnica 50,00

2. za izdavanje putovnica u žurnom postupku 200,00 kn

3. za izdavanje zajedničke putovnice - za svaku osobu 15,00

4. za izdavanje putne isprave umjesto oštećene ili nestale 100,00

Tar. br. 8.

Brisano

Tar. br. 9.

(1) Za izdavanje ili produženje roka važenja putne isprave za stranca (putna isprava za izbjeglice, putna isprava za osobe bez državljanstva i putni list za stranca) 50,00

(2) Za izdavanje putne isprave za stranca umjesto oštećene ili nestale 150,00

Tar. br. 10.

Za izdavanje:                                 plaća se kuna

1. poslovne dozvole                                   800,00

2. odobrenja za privremeni boravak                      500,00

3. odobrenja za stalni boravak                               900,00

4. ovjerenog prijepisa odobrenja za stalni boravak   150,00

5. osobne iskaznice za stranca                              100,00

6. potvrde o prijavi rada                                       150,00.

Tar. br. 10.a

Na zahtjeve za:

1. izdavanje kratkotrajne vize: 60 eura – protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate,

2. produljenje roka valjanosti i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize zbog ozbiljnog osobnog razloga: 30 eura – protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

Tar. br. 11.

Za izdavanje odobrenja na graničnom prijelazu:

1. za granično odobrenje  200,00

2. za odobrenje članu posade za kretanje u mjestu boravka  100,00

3. za odobrenje za prijenos oružja i streljiva preko teritorija Republike Hrvatske  150,00

4. za odobrenje za držanje i nošenje lovačkoga športskog oružja i streljiva za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj  100,00.

Tar. br. 12.

(1) Za rješenje o otpustu iz hrvatskog državljanstva ili odricanja od hrvatskog državljanstva 3.600,00

(2) Za rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo 1.500,00

(3) Za prijepis rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo 150,00

(4) Za prijepis rješenja o otpustu iz hrvatskog državljanstva ili o odricanju od hrvatskog državljanstva 150,00

Napomena:

Ako se rješenje odnosi na istovremeni primitak ili otpust ili odricanje od hrvatskog državljanstva članova iste obitleji ne plaća se pristojba za maloljetne osobe. Upravne pristojbe iz ovoga tarifnog broja mogu naplaćivati i diplomatske misije i konzularni uredi.

Tar. br. 13.

(1) Za izdavanje prometne dozvole i knjižice za vozila na motorni pogon i priključna vozila 15,00

(2) Za produženje važnosti prometne dozvole i knjižice vozila 10,00

(3) Za potvrdu o upotrebi pokusne pločice 10,00

(4) Za odobrenje za utiskivanje broja šasije 15,00

(5) Za izdavanje odobrenja za provođenje programa sigurne vožnje centrima sigurne vožnje   5.000,00

(6) Za izdavanje odobrenja za sigurno upravljanje vozilima u  autoškolama (škola sigurne vožnje)  4.000,00

(7) Za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tehničkog pregleda vozila i odobrenja za osposobljavanje kandidata za vozače i upisa u registar autoškola  3.000,00

(8) Za izdavanje dopuštenja (licencije) ovlaštenog ispitivača  1.000,00

(9) Za izdavanje dopuštenja (licencije) kontrolora tehničke ispravnosti vozila, dopuštenja (licencije) referenta za poslove registracije vozila, dozvole stručnog voditelja autoškole, dozvole predavača u autoškoli i dozvole instruktora vožnje   500,00

(10) Za izdavanje odobrenja za održavanje športskih ili drugih priredbi ili aktivnosti na cestama 150,00

(11) Za izdavanje odobrenja za izdavanje pokusnih pločica 300,00

(12) Za izdavanje odobrenja za korištenje prenosivih pločica   300,00

(13) Za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih, prema stavku 1. točkama 1. i 4. ovoga tarifnog broja 30,00

Napomena:

Za odjavu vozila, radi brisanja iz evidencije, ne plaća se pristojba.

Tar. br. 14.

Za izdavanje ili produženje važnosti vozačke dozvole

1. za vozačku dozvolu 15,00

2. za izdavanje nove vozačke dozvole zbog upisa nove kategorije 15,00

3. za produženje važnosti dozvole prema stavku 1. točka 1. ovog tarifnog broja 15,00

4. za zamjenu inozemne vozačke dozvole 50,00

5. za upis promjene prebivališta ili boravišta u vozačkoj dozvoli 10,00

6. za izdavanje novih umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih dozvola iz ovoga tarifnog broja naplaćuje se pristojba 30,00

Tar. br. 15.

(1) Za odobrenje za nabavu oružja po komadu 25,00

(2) Za odobrenje za nabavu eksplozivnih tvari 250,00

(3) Za izdavanje oružanog lista, odobrenje za držanje oružja, potvrde o prijavi oružja, po komadu ili dozvole za nošenje oružja 50,00

(4) Za odobrenje za sakupljanje oružja 100,00

(5) Za upis rezervnih cijevi u oružani list po komadu 25,00

(6) Za odobrenje za bavljenje djelatnošću proizvodnje oružja, prometa oružja i streljiva, posredovanja u prometu oružjem, popravljanja i prepravljanja oružja, otvaranja civilnog strelišta ili osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja – 250,00 kuna

(7) Za odobrenje za prijevoz oružja i eksplozivnih tvari         750,00.

(8) Za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih ili uništenih, prema stavku 1. točke 1. do 4. ovoga tarifnog broja plaća se pristojba u dvostrukom iznosu.

Tar. br. 16.

Za izdavanje odobrenja ili dozvole:

1. za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju naftovoda, plinovoda, produktovoda, koji prolazi preko područja više općina te odobrenja mjesta za izgradnju objekata, odnosno držanja posuda koje su tehnološki vezani za nove naftovode, plinovode i produktovode koji se koriste kod skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova 500,00

2. za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju naftovoda, plinovoda, produktovoda, rezervoara i drugih objekata te posuda, postojanja i uređaja (objekti i posude) koji se koriste kod skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova 500,00

3. za suglasnost da se djelatnost proizvodnje eksplozivnih tvari može upisati u registar 500,00

4. za odobrenje za obavljanje djelatnošću prometa eksplozivnih tvari (osim streljiva za oružje u maloprodaji) 1.000,00

5. za ispitivanje stabilnih instalacija, uređaja, opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara 100,00

6. za ispitivanje ispravnosti uvezenih uređaja, opreme, sredstava i instalacija namijenjenih gašenju, dojavi i sprečavanju širenja požara te njihove podobnosti za namijenjenu svrhu 100,00

7. za izdavanje ili produženje, odnosno upisa nove kategorje ili proširenje na klase opasnih tvari ADR potvrde (certifikata) 15,00

8. za upis promjene prebivališta ili boravišta u ADR potvrdi (certifikatu) 10,00

8. za izdavanje novih umjesto izgubljenih, uništenih ili oštećenih ADR potvrda (certifikata) 30,00

10. za obavljanje poslova osposobljavanje osoba koje rukuju opasnim tvarima i prevoze opasne tvari 50,00

11. za obavljanje kontrole ispravnosti i servisiranja aparata za gašenje požara 100,00

12. za obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom 50,00

13. za obavljanje poslova osposobljavanja vatrogasnih kadrova 50,00

14. za miniranje 100,00

15. za početak proizvodnje eksplozivnih tvari 1.000,00

16. za obavljanje poslova miniranja 500,00

17. za obavljanje poslova ispitivanja eksplozivnih tvari 1.000,00

18. za stavljanje u promet eksplozivnih tvari uključivo i streljivo 1.000,00

19. za obavljanje poslova izvođenja javnih vatrometa 500,00

20. za odobrenje mjesta za izvedbu javnog vatrometa 200,00

21. za privremena skladišta eksplozivnih tvari    2.500,00

22. za prodavaonice pirotehničkih sredstava       2.000,00

23. odobrenja mjesta (lokacije) na kojoj se proizvode i uporabljuju eksplozivne tvari   2.500,00

24. odobrenja za stručno osposobljavanje osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima   2.500,00

25. odobrenja za istraživanje novih vrsta eksplozivnih tvari  500,00.

Tar. br. 17.

(1) Za izdavanje suglasnosti da se u glavnom projektu predviđene propisane ili posebnim uvjetima građenja tražene mjere zaštite od požara

1. za fizičke osobe 100,00

2. za pravne osobe 500,00

(2) Za izdavanje posebnih uvjeta građenja glede zaštite od požara i eksplozije 100,00

(3) Za izdavanje načelne suglasnosti glede mjera zaštite od požara u postupku izdavanja načelne dozvole

1. za fizičke osobe 100,00

2. za pravne osobe 300,00.

Tar. br. 18.

1. za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti privatne zaštite trgovačkom društvu i podružnici 9.000,00

2. za izdavanje ovlasti za obavljanje detektivskih poslova 1.000,00

3. za izdavanje odobrenja za obavljanje obrta tehničke zaštite 3.000,00

4. za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova čuvara 700,00

5. za izdavanje iskaznice za čuvara, zaštitara i zaštitara – tehničara 50,00

6. za izdavanje detektivske iskaznice 50,00

7. za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova zaštitara 1.000,00

8. za izdavanje odobrenja za početak rada detektivskog ureda 9.000,00

9. za izdavanje odobrenja za početak rada detektivskog obrta 3.000,00

10. za dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara – tehničara 1.000,00

11. za izdavanje suglasnosti na prosudbu ugroženosti  500,00.

 

3. Gospodarske pristojbe

Tar. br. 19.

Za rješenje kojim se odobrava:

1. osnivanje ili obavljanje djelatnosti poduzeća, trgovačkog društva, banke ili osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije u inozemstvu ili otkup osnivačkog uloga poduzeća, banke, osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije u inozemstvu 250,00

2. povećanje osnivačkog uloga poduzeća, trgovačkog društva, banke, osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije u inozemstvu 100,00

3. uvoz u Republiku Hrvatsku u sredstva u naturalnom obliku, stranog porijekla, koja su uložena kao osnivački ulog ili korištenja kao osnovna ili obrtna sredstva poduzeća u inozemstvu 50,00

4. oslobođenje od preuzete obveze godišnjeg transfera određenog postotka dobiti iz poduzeća odnosno trgovačkog društva osnovanog u inozemstvu ili umanjenja te obveze 100,00

5. poduzeću u inozemstvu da može poslovati s gubitkom 1.000,00

6. upis u registar poduzeća, trgovačkog društva, banke, osiguravajuće odnosno reosiguravajuće organizacije iz točke 1. ovoga tarifnog broja 100,00

Tar. br. 20.

Za rješenje kojim se odobrava:

1. ulaganje sredstava u strana poduzeća radi ostvarivanja zajedničkih poslovnih ciljeva u zajedničkoj proizvodnji 150,00

2. dopunsko ulaganje u strano poduzeće iz točke 1. ovoga tarifnog broja 75,00

3. upis ugovora o ulaganju sredstava u strano poduzeće iz točke 1. ovoga tarifnog broja 25,00

Tar. br. 21.

Za upis u registar otvaranja predstavništva odnosno osnivanja poslovnih jedinica (skladišta, servisa i sl.) u inozemstvu 100,00

Tar. br. 22.

(1) Za izdavanje rješenja o upisu u registar ili o brisanju iz registra predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj  1.000,00

(2) Za izdavanje rješenja o izmjenama i dopunama rješenja o upisu u registar predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj 200,00

(3) Za odobrenje stranoj osobi koja ima registrirano predstavništvo u Republici Hrvatskoj da obavi određeni posao ugovorne kontrole kvalitete robe u Republici Hrvatskoj 75,00.

Tar. br. 23.

Za izdavanje dozvola, odobrenja i dodatnih kontingenata za izvoz i uvoz robe 125,00

Tar. br. 24

Za upis u evidenciju ugovora o zastupanju, ugovora o prodaji strane robe s konsignacijskog skladišta, ugovora o obavljanju servisnih usluga za održavanje uvezene opreme i trajnih dobara za osobnu potrošnju 300,00

Tar. br. 25.

Za izdavanje odobrenja za sklapanje ugovora o izvozu robe i usluga koji se naplaćuju uvozom robe i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacijski poslovi s inozemstvom) 300,00

Tar. br. 26.

Za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja u vanjskotrgovinskom prometu 300,00

Tar. br. 27.

(1) Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji 300,00

(2) Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o izvođenju investicijskih radova u inozemstvu i ugovora o ustupanju izvođenja investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj 175,00

(3) Za izdavanje suglasnosti i upis u registar ugovora o pribavljanju i ustupanju prava industrijskog vlasništva i znanja te iskustva (know-how) između domaćih poduzeća i stranih osoba 300,00

Tar. br. 28.

Za uvjerenje (certifikat) o kakvoći poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u uvozu i izvozu 150,00

Tar. br. 28.a

Za izdavanja certifikata za izvoz neobrađenih dijamanata  500,00.

Tar. br. 29.

Za rješenje o odobrenju za obavljanje kontrole kakvoće poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu 150,00

Tar. br. 29.a

(1) Za izdavanje suglasnosti o ispunjavanju posebnih uvjeta za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu vrstu naftnih  derivata  1.000,00

(2) Za izdavanje izmjene suglasnosti iz stavka 1. ovoga tarifnog broja 200,00

(3) Za izdavanje suglasnosti o ispunjavanju posebnih uvjeta za obavljanje  trgovine na malo u određenim vrstama prodavaonica 5.000,00

(4) Za izdavanje izmjene suglasnosti iz stavka 3. ovoga tarifnog broja 1.000,00.

Tar. br. 29.b

(1) Za izdavanje dozvola za obavljanje usluga certificiranja elektroničkih  potpisa s izdavanjem kvalificiranih certifikata i za upis u registar  davatelja takvih usluga

a) na rok od pet godina za pravnu osobu koja je upisana u sudski  registar u Republici Hrvatskoj  50.000,00 i

b) na rok od tri godine za pravnu osobu sa sjedištem u inozemstvu za  koju se dozvola izdaje pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj koja  zastupa odnosno predstavlja tu stranu pravnu osobu 20.000,00

(2) Za izmjenu i dopunu podataka koji su upisani u registar iz stavka 1. ovoga tarifnog broja  5.000,00

(3) Za upis davatelja usluga certificiranja elektroničkih potpisa u evidenciju 2.000,00

(4) Za izmjenu i dopunu podataka iz stavka 3. ovoga tarifnog broja 200,00.

 

4. Pristojbe iz područja ugostiteljstva i turizma

Tar. br. 30.

Za rješenje kojim se:                    Plaća se kuna:

1. Utvrđuju minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte  koji se ne kategoriziraju, i to:

a.  vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane, pripremnica obroka(catering)  200,00

b. vrste: noćni klub, noćni bar, disco klub  800,00

c. vrste: kavana, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet  300,00

d. vrste: objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu ili priključnom vozilu), objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sl. napravama)  200,00

e. vrste: prenoćište, odmaralište, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički ili studentski dom, objekt za robinzonski smještaj  300,00

f. vrste: kampiralište i kamp-odredište 300,00

2. utvrđuju minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju za ugostiteljske objekte:

a. vrste: hotel, aparthotel, hotel baština, turističko naselje, turistički apartmani, pansion

    – do 100 smještajnih jedinica        1.000,00

    – preko 100 smještajnih jedinica     1.500,00

b. vrste: kamp i kamp-naselje

    – do 100 smještajnih jedinica

     (do 300 osoba)                      1.000,00        

    – preko 100 smještajnih jedinica     1.500,00

c. vrste: soba za iznajmljivanje, apartman, studio apartman, kuća za odmor 200,00

3. utvrđuju minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju za objekte:

a. u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu  100,00

b. u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu                                100,00

4. utvrđuju uvjeti za:

a. pružanje usluga putničke agencije       500,00

b. luke nautičkog turizma, i to:

    – sidrišta i privezišta                300,00

    – suhe marine                        1.000,00

    – marine                             1.500,00

c. ostale turističke usluge                100,00

d. kategorizaciju plovnih objekata         300,00.

 

5. Prometne pristojbe

Tar. br. 31.

(1) Za odobrenje za obavljanje međunarodnoga javnoga cestovnog prijevoza 3.000,00

(2) Za odobrenje za obavljanje unutarnjega javnoga cestovnog prijevoza 1.000,00

(3) Za odobrenje za obavljanje kolodvorskih usluga 1.500,00.

Tar. br. 32.

(1) Za dozvolu domaćoj pravnoj ili fizičkoj osobi da na redovnoj liniji može prevoziti putnike ili stvari motornim vozilima u međunarodnom prometu za svaku liniju po 300,00

(2) Za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi da na redovnoj liniji može prevoziti putnike ili stvari motornim vozilima, za svaku liniju u međunarodnom prometu:

1. u bilateralnom prometu 350,00

2. u tranzitnom prometu 350,00

(3) Za ovjeru voznog reda odnosno cjenika redovne linije kojom domaća ili strana pravna ili fizička osoba prevozi putnike ili stvari motornim vozilima u međunarodnom cestovnom prometu 50,00

(4) Za rješenje o odobrenju privremenog ili trajnog prekida prijevoza na liniji za međunarodni prijevoz putnika ili stvari, domaćoj ili stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi 50,00

(5) Za izdavanje dopunskog primjerka isprave iz ovoga tarifnog broja 30,00

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovoga tarifnog broja plaća se pristojba ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.

Tar. br. 33.

(1) Za zahtjeve i izdavanje certifikata za ispitivanje motornih i priključnih vozila, odnosno dijelova uređaja i opreme za ta vozila koja se proizvode serijski ili pojedinačno u pogledu vrijedeće homologacije 1.000,00

(2) Za zahtjev i izdavanje uvjerenja za ispitivanje motornih i priključnih vozila koja se prvi put stavljaju u promet u Republici Hrvatskoj (uvoz) u pogledu provjere vjerodostojnosti vrijedeće homologacije 200,00

Tar. br. 34.

Za dozvolu za obavljanje naizmjeničnih vožnji u međunarodnom slobodnom prijevozu putnika, i to:

1. u bilateralnom prometu 150,00

2. u tranzitnom prometu 200,00

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se pristojba, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.

Tar. br. 35.

Za dozvolu za ulazak u Republiku Hrvatsku praznih autobusa za preuzimanje putnika i za obavljanje ostalih vrsta međunarodnoga slobodnog prijevoza putnika u cestovnom prometu 250,00

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se pristojba, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanja pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.

Tar. br. 36.

(1) Za svaku pojedinu dozvolu za međunarodni cestovni prijevoz tereta po 25,00.

(2) Za dozvolu koju stranom prijevozniku za obavljanje cestovnog prijevoza izdaje Carinska uprava 200,00.

(3) Za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi za prijevoz stvari iz Republike Hrvatske za treću zemlju i obratno 300,00

Napomena:

1. Za spise i radnje iz ovog tarifnog broja plaća se pristojba, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

2. Strana pravna ili fizička osoba oslobađa se plaćanje pristojbe po ovom tarifnom broju uz uvjet reciprociteta.

Tar. br. 37.

Za rješenje o zahtjevu za dozvolu izvanrednog prijevoza stvari u međunarodnom cestovnom prometu, i to:

1. u bilateralnom prijevozu - za prijevoz jednim vučnim vozilom 125,00

2. za svako sljedeće vučno vozilo, odnosno priključno vozilo, po istom rješenju, još po 50,00

3. u tranzitnom prijevozu za prijevoz jednim vučnim vozilom 125,00

4. za svako sljedeće vučno vozilo, odnosno priključno vozilo, po istom rješenju, još po 50,00

Tar. br. 38.

(1) Za dozvolu kojom se stranom prijevozniku odobrava obavljanje  unutarnjeg prijevoza u cestovnom prometu između pojedinih mjesta u Republici Hrvatskoj  5.000,00.

(2) Za odobrenje kojim se stranom brodu odobrava prijevoz putnika i stvari između hrvatskih luka i pristaništa  2.500,00.

(3) Za odobravanje kojim se stranoj jahti ili čamcu odobrava prijevoz putnika uz naknadu između hrvatskih luka 1.875,00

Napomena:

Pristojbe po točki 2. i 3. ovog tarifnog broja naplaćuje se do dana primjene propisa o visini naknade za izdavanje odobravanja stranom plovnom objektu za obavljanje kabotaže u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, koji se donosi u smislu odredbe članka 1043. točke 39. Pomorskog zakonika.

Tar. br. 39.

Za dozvolu kojom se domaćem prijevozniku, odobrava korištenje zakupljenog stranog vozila za međunarodni prijevoz putnika ili stvari 75,00

Tar. br. 40.

Za dozvolu stranoj pravnoj ili fizičkoj osobi za međunarodni cestovni linijski prijevoz stvari:

1. u bilateralnom prometu 750,00

2. u tranzitnom prometu 750,00

Tar. br. 41.

(1) Za dozvolu za postavljanje radijske postaje 500,00

(2) Za dozvolu za radijsku postaju za radio i televiziju 400,00

(3) Za dozvolu za amatersku i građansku (CG) radijsku postaju 100,00

(4) Za dozvolu ostale radijske postaje 200,00

(5) Za privremenu dozvolu za radijsku postaju plaća se 50% od pristojbe iz ovoga tarifnog broja

(6) Za odobrenje za uvoz radijskih postaja:

a) od 1 do 5 radijskih postaja 200,00

b) od 6 do 10 radijskih psotaja 500,00

c) više od 10 radijskih postaja 1.000,00

(7) Za odobrenje za uporabu ili ugradnju ili priključenje objekata i tehničke opreme na telekomunikacjske kapacitete 1.000,00

(8) Za ovlast pravnim i fizičkim osobama u telekomunikacijama 5.000,00

(9) Za rješenje o utvrđivanju postojanja tehničkih uvjeta kako bi koncesionari koristio izgrađenu infrastrukturu telekomunikacijskih objekata u vlasništvu drugih pravnih osoba 5.000,00

Napomena:

Za izdavanje duplikata dozvole, odobrenju ili ovlasti plaća se isti iznos kao za original.

Tar. br. 42.

(1) Za rješenje kojim se odobrava upis plovila u unutarnjoj plovidbi:

1. brodova 560,00

2. plutajućih objekata 300,00

(2) Za rješenje kojim se dodjeljuje ime, oznaka i/ili ENI broj plovila u unutarnjoj plovidbi 375,00

(3) Za rješenje o upisu i brisanju iz registra civilnih zrakoplova 1.000,00

Napomena:

Pristojba po točkama 1. i 2. ovog tarifnog broja ne plaća se za plovne objekte koji služe isključivo za civilnu zaštitu i vatrogasnu službu.

 

6. Pristojbe iz oblasti poljoprivrede, ribarstva, šumarstva i lova

Tar. br. 43.

Za rješenje kojim se:

1. priznaje novostvorena sorta i upisuje u registar novostvorenih sorti poljoprivrednog i šumskog bilja 150,00

2. odobrava uvođenje u proizvodnju strane sorte i upisuje u očevidnik stranih sorti 150,00

3. utvrđuje domaća, strana i udomaćena sorta poljoprivrednog i šumskog bilja i upisuje u popis utvrđenih sorti 150,00

4. briše sorta iz registra, očevidnika, odnosno popisa iz točke 1., 2. i 3. ovoga tarifnog broja 100,00

5. dozvoljava zaštita sorte i upisuje u registar zaštićenih novostvorenih sorti, odnosno u registar zaštićenih stranih sorti poljoprivrednog i šumskog bilja 150,00

6. dozvoljava evidentni upis sorte u registar evidentnih sorti 125,00

7. ugovor o prijenosu prava korištenja zaštićene sorte upisuje u registar iz točke 5. ovoga tarifnog broja 300,00

8. dozvoljava uvoz sjemena i sadnog materijala 75,00

9. dozvoljava prijenos prava korištenja zaštićene sorte 300,00

Tar. br. 44.

Za rješenje o:

1. upisu u registar proizvođača poljoprivrednog sjemena, odnosno registar proizvođača šumskog sjemena 300,00

2. upisu u registar dorađivača poljoprivrednog sjemena, odnosno registar proizvođača šumskog sjemena 300,00

3. upisu u registar proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala, odnosno registar proizvođača šumskog sadnog materijala 300,00

4. upisu u popis osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena, odnosno popis osoba ovlaštenih za obvezni stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sjemena 300,00

5. upisu u popis osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena, odnosno popis osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete šumskog sjemena 300,00

6. upisu u popis osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala, odnosno popis osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom šumskog sadnog materijala 300,00

7. brisanje iz registra i popisa iz točaka 1. do 6. ovoga tarifnog broja 100,00

Tar. br. 45.

Za rješenje kojim se:

1. izdaje stalna dozvola za promet i primjenu sredstava za zaštitu bilja 250,00

2. izdaje privremena dozvola za promet i primjenu sredstava za zaštitu bilja 200,00

3. produžuje važnost dozvole za promet i primjenu sredstava za zaštitu bilja 125,00

4. mijenja ili dopunjuje dozvola za promet i primjenu sredstava za zaštitu bilja 25,00

5. izdaje suglasnost za uvoz uzoraka sredstava za zaštitu bilja 25,00

6. dopušta jednokratni uvoz sredstava za zaštitu bilja za koje nema dozvole za promet i primjenu 125,00

7. izdaje suglasnost za izdavanje dozvole za građenje i rekonstrukciju skladišta i drugih objekata ili prostorija za smještaj bilja 125,00

8. utvrđuje udovoljavanje uvjeta za obavljanje prometa sredstava za zaštitu bilja 125,00

9. utvrđuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje poslova suzbijanja i iskorištavanja štetočina bilja 125,00

10. utvrđuje udovoljavanje uvjetima za pružanje usluga provođenja postupaka za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu 125,00

11. izdaje odobrenje za uvoz pošiljaka sadnog materijala višegodišnjih biljaka koje podliježu karantenskom nadzoru  25,00

12. izdaje odobrenje za uvoz pošiljaka sadnog materijala višegodišnjih biljaka čije je zdravstveno stanje praćeno kod stranog proizvođača 25,00

Tar. br. 46.

Za rješenje o:

1. upisu u registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke 125,00

2. brisanju iz registra proizvođača kvalitetne rasplodne stoke 75,00

3. utvrđivanju da su ispunjeni uvjeti za obavljanje poslova analize i superanalize stočne hrane 150,00

4. davanju suglasnosti na uvoz rasplodne stoke 75,00

Tar. br. 47.

Za rješenje o:

1. upisu u registar mineralnih gnojiva 250,00

2. brisanju iz registra mineralnih gnojiva 125,00

3. utvrđivanju koje osobe ispunjavaju uvjete za izdavanje certifikata, za obavljanje analize i za davanje mišljenja na osnovi kojeg se obavlja upis u registar mineralnih gnojiva 300,00

Tar. br. 48.

(1) Na prijavu za upis u registar proizvođača grožđa i vina za promet 150,00

(2) Za rješenje kojim se:

1. odobrava došećerivanje droždine (masulja) i mošta 125,00

2. dozvoljava označavanje vina sa zaštitom geografskog podrijetla 300,00

3. dozvoljava stavljanje u promet svako godišnje proizvodnje vina sa zaštitom geografskog podrijetla 250,00

Tar. br. 49.

(1) Za rješenje kojim se utvrđuje:

1. ribolovno-gospodarska osnova za unapređenje ribarstva 250,00

2. godišnji plan gospodarenja ribolovnim područjem 150,00

(2) Za rješenje kojim se odobrava:

1. unošenje novih vrsta riba i drugih vodenih životinja u ribolovne vode 125,00

2. izlov matica u otvorenim vodama za vrijeme mrijesta riba 125,00

3. izlovljavanje matice i divlje ribe u otvorenim vodama 150,00

4. pravnoj ili fizičkoj osobi povlastice za obavljanje djelatnosti velikog gospodarskog ribolova 250,00

5. fizičkoj osobi povlastica za obavljanje djelatnosti maloga gospodarskog ribolova 100,00

6. pravnoj ili fizičkoj osobi povlastice za obavljanje djelatnosti kontrolirane reprodukcije i uzgajanja riba i drugih morskih organizama 250,00

7. pravnoj ili fizičkoj osobi izmjena ili dopuna povlastice za veliki gospodarski ribolov, mali gospodarski ribolov ili kontroliranu reprodukciju i uzgoj riba i drugih morskh organizama 100,00

8. pravnoj ili fizičkoj osobi lov nedoraslih riba i drugih morskih organizama na određenom dijelu ribolovnog mora, na određeno vrijeme i određenim ribolovnim alatima u svrhu uzgoja, poribljavanja i istraživanja 250,00

9. pravnoj ili fizičkoj osobi uzgoj alohtonih vrsta riba i drugih morskih organizama 250,00

10. ribolov pravnoj ili fizičkoj osobi, radi pravilnog gospodarenja, u posebnom staništvu, na određeno vrijeme i s određenim ribolovnim alatima 250,00

11. pravnoj osobi da može obavljati lov riba i drugih morskih organizama protivno propisanim uvjetima 250,00

Tar. br. 50.

(1) Na zahtjev za:

1. prestanak važenja odobrenja za stavljanje gotovih lijekova u veterini u promet 150,00

2. obnovu odobrenja za stavljanje gotovog tijeka u veterini u promet 150,00

(2) Za rješenje kojim se:

1. odobrava stavljanje gotovih lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava u veterini u promet 250,00

2. uvozniku odobrava uvoz, izvoz ili provoz gotovih lijekova u veterini i pomoćnih ljekovitih sredstava 250,00

3. daje suglasnost za uvoz gotovih lijekova u veterini i mješavina ljekovitih supstancija radi laboratorijskog ili kliničkog ispitivanja 250,00

Tar. br. 51.

Za rješenje kojim se:

1. utvrđuje da veterinarske stanice, druge pravne i fizičke osobe udovoljavaju uvjetima za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 500,00

2. utvrđuje da objekti, prostorije i oprema iz članka 27. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti udovoljavaju propisima veterinarsko-sanitarnim uvjetima 500,00

3. utvrđuje da klaonica u kojoj se obavlja klanje životinja iz uvoza odgovara propisanim uvjetima 5.000,00

4. utvrđuje da klaonica i drugi objekt u kome se obavlja klanje životinja i proizvodi meso i drugi proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni za javnu (domaću) potrošnju udovoljava propisanim uvjetima 500,00

5. utvrđuje da klaonica i drugi objekti u kome se obavlja klanje životinja i proizvodi meso, proizvodi i sirovine životinjskog podrijetla namijenjeni izvozu udovoljava propisanim uvjetima 500,00

6. utvrđuje da se uzgoj ribe, peradi za priplod i jaja za nasad namijenjenih izvozu obavlja u objektu koji udovoljava propisanim uvjetima 500,00

7. utvrđuje da ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje za uvoz životinja, proizvoda i sirovina životinjskog podrijetla i određuje mjesto karantene, vrste i način ispitivanja i drugi uvjeti držanja u karanteni 1.000,00

8. odobrava obavljanje poslova zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti veterinarskoj stanici, odnosno veterinarskoj ambulanti, veterinarskoj klinici, veterinarskoj ljekarni, dijagnostičkom i analitičkom laboratoriju, specijaliziranoj veterinarskoj ambulanti, objektu specijalizirane stočarske proizvodnje i drugim objektima za obavljanje zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti 500,00

Tar. br. 52.

Za rješenje o:

1. odobravanju šumskogospodarske osnove područja, odnosno revizije šumskogospodarske osnove područja 800,00

2. davanju suglasnosti za osnovu gospodarenja gospodarskom jedinicom, program za gospodarenje šumama, reviziju, odnosno obnovu osnove gospodarenja gospodarskom jedinicom i program za gospodarenje šumama 500,00

3. davanju suglasnosti na programe za proširenu biološku reprodukciju šuma 500,00

4. proglašenju šume s posebnom namjenom za znanstvena istraživanja za nastavu i za potrebe utvrđene posebnim propisima 500,00

5. utvrđivanju da li se neko zemljište obraslo šumskim drvećem smatra šumom odnosno da li se neko zemljište smatra šumskim zemljištem 250,00

6. davanju suglasnosti za izradu tehničke dokumentacije o gradnji objekta u šumi ili na šumskom zemljištu 250,00

Tar. br. 53.

Za rješenje o:

1. dopuštenju za obavljanje rada znanstvenoistraživačkih i znanstvenonastavnih ustanova na vidljivo obilježenim površinama u lovištu ili na površinama izvan lovišta 250,00

2. odobrenju lovnogospodarske osnove za lovište u vlasništvu države 500,00

3. odobrenju programa uzgoja divljači za uzgajališta divljači u vlasništvu države 500,00

4. donošenju programa zaštite divljači na površinama zemljišta izvan lovišta 500,00

5. dopuštenju unošenja nove vrste divljači u lovište ili na površinu izvan lovišta 250,00

6. dopuštanju lova divljači i njihove mladunčadi u vrijeme kada je lov zabranjen 250,00

7. davanju suglasnosti na program za stručno osposobljavanje lovočuvara 250,00

8. skraćenju lovostaje 500,00

9. dozvoli lova u lovostaji 250,00

10. dopuštenju otuđenja vrhunskog trofeja u inozemstvo 250,00

11. davanju suglasnosti na program i način priznavanja lovačkog ispita i ispita za ocjenjivača trofeja 250,00

12. smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači koja čini nerazmjerno veliku štetu 250,00

13. odobrenju odstrela divljači koja je počinila štetu u državnom lovištu u kojem stalno ne živi 250,00

 

7. Pristojbe iz oblasti vodoprivrede

Tar. br. 54.

(1) Za izdavanje:

1. vodoprivrednih uvjeta za izvođenje regionalnih ili detaljnih geoloških istraživanja, za izradu tehničke ili druge dokumentacije za izgradnju objekata te za izvođenje drugih radova koji mogu utjecati na promjene u vodnom režimu 300,00

2. vodoprivrednih suglasnosti za građenje 250,00

3. vodoprivredne suglasnosti za eksploataciju šljunka, pijeska i kamena, za radove na zaštiti od erozija i bujica, hidromelioracijske radove, za organizaciju deponija krutog i tekućeg otpada te druge radove koji se ne smatraju građenjem, a koji mogu utjecati na promjene u vodnom režimu 250,00

4. vodoprivredne dozvole za:

a) korištenje voda iz izvorišta za javnu vodoopskrbu 400,00

b) korištenje voda u energetske i druge pogonske svrhe 600,00

c) za ispuštanje otpadnih voda, voda s promijenjenim svojstvima ili otpadnih tvari 400,00

5. vodoprivredne dozvole za proizvodnju i puštanje u promet kemijskih sredstava koja nakon upotrebe dospijevaju u vode 400,00

(2) Za produženje roka važnosti:

1. vodoprivredne suglasnosti iz točke 3. ovoga tarifnog broja 200,00

2. vodoprivrednih dozvola iz točke 4. ovoga tarifnog broja 300,00

 

8. Katastarske pristojbe

Tar. br. 55.

Za precrtavanje ili kopiranje katastarskih planova, karata, fotomaterijala, skica izmjere, položajnih opisa stalnih geodetskih točaka i drugih sličnih materijala plaća se pristojba po utrošenom satu 20,00

Napomena:

1. Započeti radni sat računa se kao cijeli.

2. Za ove radove plaćaju se i troškovi materijala.

Tar. br. 56.

Za prijepis ili kopiranje podataka iz knjižnog dijela katastarskog operata, zapisnik izmjere i sličnih elaborata plaća se pristojba prema utrošenom satu 45,00

Napomena:

Započeti radni sat računa se kao cijeli.

Tar. br. 57.

Za pregled i ovjeru geodetskih elaborata izrađenih od ovlaštenih organizacija ili osoba plaća se pristojba prema utrošenom satu 45,00

Napomena:

Započeti sat računa se kao cijeli.

 

9. Pristojbe iz oblasti zdravstva

Tar. br. 58.

Za rješenje kojim se odobrava i utvrđuje prestanak obavljanja poslova zdravstvene zaštite zdravstvenom djelatniku u privatnoj praksi 250,00

Tar. br. 59.

Za upis u registar privatne prakse zdravstvenih djelatnika koji obavljaju poslove zdravstvene zaštite 150,00

Tar. br. 60.

(1) Na zahtjev za:

1. izdavanje ili izmjenu odobrenja za stavljanje u promet te za obnovu odobrenja za stavljanje u promet lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava 250,00

2. izdavanje odobrenja za uvoz lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava 250,00

3. izdavanje odobrenja za uvoz-izvoz opojnih droga i prometa opojnih droga na veliko i malo 250,00

4. izdavanje odobrenja za promet na veliko i malo lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava 250,00

5. izdavanje odobrenja za proizvodnju lijekova, opojnih droga i pomoćnih lijekovitih sredstava 250,00

6. izdavanje odobrenja za oslobađanje od plaćanja carine za specifičnu medicinsku opremu, rezervne dijelove i potrošni materijal koji se koristi u zdravstvu 250,00

7. izdavanje odobrenja za provođenje kliničkog ispitivanja 250,00

(2) Na zahtjev za izdavanje odobrenja za uvoz (izvoz ili provoz) namirnica i određenih predmeta opće uporabe te sirovina za njihovu proizvodnju 150,00

(3) Na zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe 150,00

(4) Na zahtjev za:

1. izdavanje odobrenja za uvoz (izvoz ili provoz) otrova 250,00

2. izdavanje odobrenja za promet otrova na veliko i malo i halogenih ugljikovodika 250,00

3. izdavanje odobrenja za stavljanje u promet otrova namijenjenih održavanju javne higijene i za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju 250,00

4. izdavanje odobrenja za uporabu otrova 250,00

5. izdavanje odobrenja za prijevoz otrova 250,00

6. izdavanje odobrenja za proizvodnju otrova 250,00

7. izdavanje odobrenja za razvrstavanje otrova u skupinu otrova 250,00

8. izdavanje odobrenja za toksikološke ocjene otrova ili za davanje ocjene o efikasnosti pojedinih otrova 250,00

9. izdavanje obavijesti o otrovima u prometu otrovima koji se koriste u industrijskoj proizvodnji, isporuci izvoza ionizirajućih zračenja, ozračenosti pučansta i osoba koje su pri radu izložene djelovanju ionizirajućih zračenja 100,00

(5) Na zahtjev za:

1. izdavanje odobrenja za uvoz (izvoz ili provoz) izvora ionizirajućih zračenja 250,00

2. izdavanje odobrenja za promet izvora ionizirajućih zračenja 250,00

3. izdavanje odobrenja za uporabu ili proizvodnju izvora ionizirajućih zračenja 250,00

4. izdavanje odobrenja za prijevoz, za skidanje, zamjenu ili novo postavljanje izvora ionizirajućih zračenja 250,00

5. izdavanje odobrenja za obavljanje pojedinih poslova iz oblasti zaštite od ionizirajućih zračenja 150,00

6. obavljanje zdravstvenih pregleda i kontrolnih zdravstvenih pregleda osoba koje rade s izvorima ionizirajućih zračenja 150,00

(6) Na zahtjev za utvrđivanje uvjeta za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika u željezničkom prometu i osoba na stručnoj izobrazbi za djelatnika ili uvjeta za obavljanje zdravstvenih pregleda i kontrolnih zdravstvenih pregleda vozača motornih vozila ili zdravstvenih pregleda i imunizacije članova posade plovila unutarnje plovidbe 150,00

(7) Na zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjerenja i predviđanja buke u sredini u kojoj čovjek radi i boravi 250,00

 

10. Građevinske pristojbe

Tar. br. 61.

Za rješenje o utvrđivanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u poslovnim prostorijama 400,00.

Tar. br. 62. (NN 40/14)

(1) Za izdavanje lokacijske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole i lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine za:

1. obuhvat zahvata u prostoru do 1 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine do 1 km       10.000,00

2. obuhvat zahvata u prostoru od 1 do 5 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine od 1 do 5 km    15.000,00

3. obuhvat zahvata u prostoru od 5 do 10 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine od 5 do 10 km               20.000,00

4. obuhvat zahvata u prostoru preko 10 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine preko 10 km      25.000,00

(2) Za izdavanje građevinske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole, osim u pogledu promjene imena, odnosno tvrtke investitora i građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine:

1. skupine – građevine planirane Državnim planom prostornog razvoja od procijenjenih troškova građenja            0,25‰

                s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 20.000,00 kuna           

2. skupine – građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu od procijenjenih troškova građenja   0,25‰

                s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 16.000,00 kuna           

3. skupine – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti od procijenjenih troškova građenja      0,25‰

                s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.000,00 kuna             

4. skupine – građevine za koje se utvrđuju uvjeti priključenja, a ne utvrđuju se drugi posebni uvjeti           800,00

5. skupine – građevine koje nisu razvrstane u 1., 2., 3. i 4. skupinu        600,00

(3) Za izdavanje uporabne dozvole za građevinu:

1. skupine – građevine planirane Državnim planom prostornog razvoja od procijenjenih troškova građenja            0,25‰

                s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 20.000,00 kuna           

2. skupine – građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu od procijenjenih troškova građenja   0,25‰

                s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 16.000,00 kuna           

3. skupine – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti od procijenjenih troškova građenja      0,25‰

                s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.000,00 kuna             

4. skupine – građevine za koje se utvrđuju uvjeti priključenja, a ne utvrđuju se drugi posebni uvjeti           800,00

5. skupine – građevine koje nisu razvrstane u 1., 2., 3. i 4. skupinu        600,00

 (4) Za izdavanje privremene uporabne dozvole i uporabne dozvole za dio građevine iz određene skupine iz stavka 3. točaka 1., 2. i 3. ovoga Tarifnog broja plaća se 25% iznosa propisanog u stavku 3. ovoga Tarifnog broja za tu skupinu.

(5) Za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju glavnog projekta i uporabne dozvole za određene građevine 600,00

Napomena:

Ako je zahtjev za izdavanje akata iz stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Tarifnog broja podnesen elektroničkim putem, te je isti ispunjen sukladno naputku koji se donosi na temelju zakona kojim se uređuje upravno područje prostornoga uređenja, odnosno gradnje, iznos propisan ovim Tarifnim brojem za njihovo izdavanje umanjuje se za 15%.

Tar. br. 63. (NN 40/14)

Brisan.

Tar. br. 64.

Za izdavanje sanitarne suglasnosti na projekte tehničke dokumentacije za građevine za koje je izdavanje ove suglasnosti predviđeno u lokacijskoj dozvoli 50,00

 

11. Pristojbe iz oblasti prosvjete i kulture

Tar. br. 65.

(1) Za rješenje iz oblasti prosvjete i kulture 200,00

(2) Za žalbu ili prigovor protiv rješenja iz stavka 1. ovoga tarifnog broja 250,00

(3) Za rješenje o odobrenju udžbenika ili priručnika 2.500,00

(4) Za rješenje o odobrenju rada privatne škole  3.000,00

(5) Za rješenje o odobrenju rada u programu obrazovanja odraslih 2.000,00

(6) Briše se.

(7) Za uvjerenje iz područja prosvjete, kulture i športa, prijepis uvjerenja ili  rješenja te duplikat isprave iz toga područja  100,00

(8) Za stručno mišljenje iz područja prosvjete, kulture i športa 50,00.

 

12. Pristojbe za obavljanje djelatnosti

Tar. br. 66.

(1) Za upis u obrtni registar i za izdavanje obrtnice 250,00

(2) Za upis u registar povlastica i za izdavanje povlastice 250,00

(3) Za upis promjena u obrtnom registru 150,00

(4) Za upis promjena u registru povlastica 150,00

(5) Za izdavanje novih isprava umjesto oštećenih ili nestalih 500,00

 

13. Briše se.


 

14. Pristojbe iz oblasti vanjskih poslova

Tarifni broj 74. (NN 69/14)

(1) Za zahtjev za:

1. primitak u hrvatsko državljanstvo ili zahtjev za ponovno stjecanje hrvatskog državljanstva   2.000,00 kuna

2. za utvrđivanje hrvatskog državljanstva   500,00 kuna

3. za prijavu rođenja djeteta u državne matice i knjigu državljana u Republici Hrvatskoj             0,00 kuna

4. za prijavu sklapanja braka pred inozemnim tijelom ili prijavu smrti nastale u inozemstvu        0,00 kuna

(2) Za druge zahtjeve, molbe i podneske stranaka kod diplomatsko-konzularnih predstavništava

Republike Hrvatske u inozemstvu kojima se traži izvršenje određene konzularne radnje               100,00 kuna

(3) Za svaki sljedeći podnesak upućen diplomatsko-konzularnom predstavništvu po istoj stvari,

ako nije potrebno novo samostalno rješenje               50,00 kuna.

Napomena:

1. Pristojba iz stavka 2. ovoga Tarifnog broja plaća se i za zahtjeve koji su izjavljeni usmeno na zapisnik ili su na drugi način primljeni u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu.

2. Pristojba iz stavka 2. ovoga Tarifnog broja plaća se i za svaku upravnu radnju na zahtjev stranke, ako za tu radnju nije propisana posebna pristojba.

3. Za podnesak kojim se osoba iz inozemstva putem diplomatske misije ili konzularnog ureda obraća neposredno nadležnom tijelu Republike Hrvatske plaća se pristojba iz stavka 2. ovoga Tarifnog broja.

4. Za podnesak kojim se osoba iz Republike Hrvatske neposredno obraća diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu plaća se pristojba iz stavka 2. ovoga Tarifnog broja.

5. Šef diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske može osobu iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Tarifnog broja, koja je slabog imovnog stanja, osloboditi plaćanja pristojbe iz ovoga Tarifnog broja.

6. U državama u kojima je nacionalni dohodak po podacima Ujedinjenih naroda niži od nacionalnog dohotka u Republici Hrvatskoj, šef diplomatske misije ili konzularnog ureda ima pravo naplaćivati pristojbu iz stavka 1. točaka 1.i 2. ovoga Tarifnog broja u iznosu od 50% od propisanog iznosa.

Tarifni broj 74.b (NN 69/14)

Za zahtjeve za pribavljanje isprava i podataka od nadležnih inozemnih tijela

1. iz europskih zemalja           50,00 kuna

2. iz ostalih zemalja               100,00 kuna.

Napomena:

Kad nadležno inozemno tijelo naplaćuje posebnu pristojbu za dostavu isprave ili podataka, iznosi iz točaka 1. i 2. povećavaju se za iznos te pristojbe.

Tar. br. 74.c (NN 69/14)

Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova     80,00 kuna.

Tar. br. 75. (NN 69/14)

Za dostavu pismenih molbi stranaka nadležnim tijelima Republike Hrvatske ili za dostavu rješenja, zaključaka i drugih pismenih nadležnih tijela Republike Hrvatske strankama kao i za dostavu rješenja stranih tijela zainteresiranim osobama, ako nije drukčije propisano:

1. za dostave u europskim zemljama              80,00 kuna

2. za dostave u izvaneuropskim zemljama      120,00 kuna.

Napomena:

1. Ako diplomatska misija i konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu izvrši dostavljanje zrakoplovnom poštom, pristojbeni obveznik plaća i troškove zrakoplovne poštarine za dostavu i odgovor.

2. Dostava poziva stranih tijela vrši se bez naplate pristojbe.

3. Konzularna pristojba po ovom Tarifnom broju naplaćuje se i za dostavu obavijesti o zaključenom braku u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.

Tar. br. 76. (NN 69/14)

Za putne isprave koje izdaju veleposlanstva i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu i tijelo nadležno za vanjske poslove:

1. Putovnica

a) za izdavanje putovnice osobama starijim od 21 godine      800,00 kuna

b) za izdavanje putovnice osobama mlađim od 21 godine     600,00 kuna

2. Putni list           

a) za izdavanje putnog lista             350,00 kuna.

Napomena:

1. Za zahtjev kojim se traži izdavanje putovnice ili putnog lista ne naplaćuje se posebna pristojba.

2. Šef diplomatske misije ili konzularnog ureda može podnositelja zahtjeva za izdavanje putnog lista, s obzirom na imovno stanje i druge okolnosti, osloboditi plaćanja pristojbe za izdavanje putnog lista.

3. Šef diplomatske misije ili konzularnog ureda može izuzetno podnositelja zahtjeva za izdavanje putovnice osloboditi plaćanja pristojbe za izdavanje putovnice, s obzirom na imovno stanje i druge okolnosti.

4. U državama u kojima je nacionalni dohodak po podacima Organizacije ujedinjenih naroda niži od nacionalnog dohotka u Republici Hrvatskoj, šef diplomatske misije ili konzularnog ureda ima pravo utvrditi naplatu pristojbe iz ovoga Tarifnog broja u 50% manjem iznosu od propisanog.

5. Pristojba iz Tarifnog broja 76. točke 3. ne naplaćuje se za izdavanje diplomatskih i službenih putovnica za potrebe tijela nadležnog za vanjske poslove.

Tar. br. 77. (NN 69/14)

Za izdavanje putne isprave, odnosno putnog lista strancu u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu  350,00.

Tar. br. 78.

Na zahtjeve za vize koje izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu plaća se kuna:

1. za zrakoplovno – tranzitnu vizu – 460,00

2. za kratkotrajnu vizu – 460,00.

Tar. br. 78.a

Za pohranu izvornika jamstvenog pisma fizičke i pravne osobe u ministarstvu nadležnom za vanjske poslove, po primjerku – 200,00 kuna.

Tar.br. 78.b

Za žalbu na odluku o odbijanju, poništenju ili ukidanju vize ili na odluku o odbijanju produljenja i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize – 260,00 kuna.

Tar.br. 78.c (NN 69/14)

Na zahtjeve za izdavanje odobrenja privremenog boravka, odnosno dozvole za boravak i rad koje izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu:

1. za odobrenje privremenog boravka          600,00 kuna

2. za izdavanje dozvole za boravak i rad       900,00 kuna.

Tar.br. 78.d (NN 69/14)

Na zahtjeve za izdavanje hitne putne isprave koje državljanima država članica Europske unije
izdaju diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu 350,00 kuna.

Tar. br. 79. (NN 69/14)

Za uvjerenje, potvrde, izvatke iz državnih matica, sprovodnice za prijevoz posmrtnih ostataka ili rješenja koje izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu               200,00 kuna.

Tar. br. 80. (NN 69/14)

Za izdavanje potvrde koje se koriste u svrhu reguliranja carinskih formalnosti prilikom povratka iz inozemstva na stalni boravak u Republiku Hrvatsku, ili prilikom uvoza stvari koje su naslijeđene u inozemstvu   450,00

Tar. br. 81. (NN 69/14)

Za sastavljanje oporuke:,

1. u uredu predstavništva                                           500,00 kuna

2. izvan ureda predstavništva                                      700,00 kuna

3. za sastavljanje akta o opozivu ili dopuni oporuke        500,00 kuna

Tar. br. 82. (NN 69/14)

Za sastavljanje ugovora u uredu predstavništva    500,00 kuna

Napomena:

Za molbu kojom se traži sastavljanje ugovora ne plaća se pristojba.

Tar. br. 83. (NN 69/14)

Za sastavljanje punomoći    150,00 kuna

Napomena:

Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga Tarifnog broja ne plaća se pristojba.

Tar. br. 84. (NN 69/14)

Za sastavljanje drugih isprava na molbu zainteresirane osobe, ako ovom Tarifom
nije drukčije propisano    300,00 kn

Napomena:

Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga tarifnog broja ne plaća se pristojba.

Tar. br. 85. (NN 69/14)

Za svaki prijepis ili fotokopiju, sačinjenu u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, s ovjerom:

1. za prvu stranicu                           100,00 kuna

2. za svaku sljedeću stranicu po         80,00 kuna

Napomena:

1. Za više primjeraka istog prijepisa s ovjerom, plaća se puna pristojba samo za prvi primjerak, a za svaki sljedeći primjerak plaća se polovica pristojbe predviđene ovim Tarifnim brojem.

2. Za ovjeru prijepisa koje je stranka sama sačinila plaća se pristojba umanjena za 50% od pristojbe navedene u ovom Tarifnom broju.

3. Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga Tarifnog broja ne plaća se pristojba.

Tar. br. 86. (NN 69/14)

Za ovjeru uvjerenja o zdravstvenoj ispravnosti poslane robe 200,00 kn

Tar. br. 87. (NN 69/14)

Za ovjeru uvjerenja o porijeklu robe, za ovjeru fakture ili neke druge isprave kojom se dokazuje porijeklo robe ili se dokazuje pravo da neka roba uživa posebnu zaštitu porijekla ili naziva   350,00

Tar. br. 88. (NN 69/14)

Za ovjeru potpisa građanina na ispravi     100,00 kuna.

Napomena:

1. Pristojba po ovom Tarifnom broju plaća se za ovjeru svakog potpisa na ispravi.

2. Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga Tarifnog broja ne plaća se pristojba.

Tar. br. 89. (NN 69/14)

Za zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva (otpustom ili odricanjem)     4.500,00 kuna.

Napomena:

Ovom pristojbom obuhvaćene su sve upravne i konzularne radnje u postupku prestanka hrvatskog državljanstva.

Tar. br. 90. (NN 69/14)

Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi 150,00

Tar. br. 91. (NN 69/14)

Za ovjeru službenog potpisa i pečata na ispravi kojom se potvrđuje posjedovanje stranog državljanstva ili se daje jamstvo da će određena osoba biti primljena u strano državljanstvo 1.000,00

Tar. br. 92. (NN 69/14)

Za ovjeru prijevoda sa stranog jezika na hrvatski jezik i obratno:

1. do jedne stranice                    100,00 kuna

2. za svaku sljedeću stranicu        60,00 kuna

3. za prijevod s hrvatskog na strani jezik ili obratno sačinjen i ovjeren u predstavništvu:

a) do jedne stranice                   250,00 kuna

b) za svaku sljedeću stranicu      250,00 kuna.

Napomena:

Na molbu kojom se traži usluga iz ovoga Tarifnog broja ne plaća se pristojba.

Tar. br. 93. (NN 69/14)

Za deponiranje potpisa i pečata notara kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu 1.000,00 kn.

Tar. br. 94. (NN 69/14)

Za radnje u ostavinskim predmetima:

1. za sastavljanje zapisnika u prostorijama diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu:

a) za prvu stranicu zapisnika 250,00 kuna

b) za svaku daljnju stranicu zapisnika po 100,00 kuna

2. za službene radnje izvan prostorija predstavništva (zastupanje pred lokalnim organima, 
sudjelovanje u njihovim službenim poslovima i dr.), ako u ovoj Tarifi nije drukčije propisano, 
za svaki dan službenog rada   600,00

3. za popis ostavinske mase, s procjenom i navođenjem predmeta, za svaku procjenu ili za svaki stvarni nalaz ili nalaz vještaka:

a) za svaki dan službenog rada    700,00 kuna

b) osim toga, od cjelokupne vrijednosti popisanih i procijenjenih predmeta    1%

4. Za upravljanje ostavinom nakon provedbe ostavinske rasprave ili za upravljanje drugom imovinom koja ne potječe iz ostavine, od čistog prihoda (mjesečno ili godišnje)     6%

Napomena:

1. Za popis ostavinske mase, ili za nalaz procjene, ili bez navođenja vrijednosti plaća se samo pristojba iz točke 3. pod a) ovoga Tarifnog broja.

2. kao dan smatra se vrijeme od najviše šest sati. Svaki započeti dio ovog vremena računa se kao polovica dana.

Tar. br. 95.

(1) Za dostavu novca, papira od vrijednosti, štednih knjižica i drugih predmeta od vrijednosti, od iznosa koji se dostavlja ili od vrijednosti predmeta koji se dostavlja 3%

(2) Za dostavu novca i drugih vrijednosti koje potječu iz realizirane ostavine:

1. za ostavine do 2.000,00 kuna, preračunatih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 3%

2. za ostavine preko 2.000,00 do 4.000,00 kuna preračunanih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 5%

3. za ostavine preko 4.000,00 kuna preračunatih u nacionalnoj valuti zemlje prijema 6%

Napomena:

1. Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se, kada se zbog prometne ili neke druge nesreće, novac i druge vrijednosti za mornare predaju diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.

2. Za molbu kojom se trži izvršenje usluga po ovom tarifnom broju ne plaća se pristojba.

Tar. br. 96. (NN 69/14)

Za čuvanje depozita:

1. za akt kojim se potvrđuje prijem depozita na čuvanje     150,00 kuna

2. za čuvanje i izdavanje novca, papira od vrijednosti, štednih knjižica i predmeta od vrijednosti:

a) za prvu godinu ili dio toga vremena, od ukupne vrijednosti     5%

b) za svaku daljnju godinu ili dio tog vremena od ukupne vrijednosti     4%

3. Za čuvanje oporuke ili drugih isprava u interesu fizičke ili pravne osobe     350,00 kuna.

Napomena:

Pristojba po ovom Tarifnom broju ne plaća se za sljedeće depozite: novčane iznose položene unaprijed radi pokrića pristojbi, troškova i sličnih potraživanja diplomatskog, odnosno konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu, zarade i stvari hrvatskih državljana, novac položen na ime naknade štete hrvatskih državljana po raznim osnovama, kao i u slučaju bolesti, uhićenja i dr.

Tar. br. 97. (NN 69/14)

Za upisivanje u popis posade, podataka o ukrcaju ili iskrcaju članova posade     100,00 kuna.

Napomena:

Za akt kojim se odobrava ukrcaj stranoga državljanina kao člana posade na brod hrvatske trgovačke mornarice, plaća se pristojba u istom iznosu.

Tar. br. 98 (NN 69/14)

1. Za ovjeru brodskog dnevnika i drugih brodskih knjiga i isprava i za potvrdu svakog upisa u te knjige     100,00 kuna

2. Za izdavanje privremenog plovidbenog lista      350,00 kuna

Tar. br. 99. (NN 69/14)

Za izdavanje i ovjeru izvoda iz brodskog dnevnika:

1. za prvu stranicu     120,00 kuna

2. za svaku daljnju započetu stranicu 50% od tarife iz točke 1. ovoga Tarifnog broja.

Tar. br. 100. (NN 69/14)

1. Za posredovanje diplomatsko ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu da se brodu izda ili produži važenje bilo koje isprave glede sigurnosti plovidbe, pored efektivnih troškova          350,00 kuna

2. Za svako drugo posredovanje kod stranih nadležnih tijela na zahtjev zapovjednika broda, za koje nije propisana posebna pristojba                300,00 kuna.

Tar. br. 101. (NN 69/14)

Za radnje vezane uz sklapanje braka u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu:

1. za sastavljanje zapisnika prijave o sklapanju braka     150,00 kuna

2. za sklapanje braka         300,00 kuna

 

14.a Pristojbe u postupcima stjecanja nekretnina

Tar. br. 101.a

1. za podnošenje zahtjeva za stjecanje nekretnina  50,00

2. za svaku dopunu zahtjeva iz točke 1. ovoga Tarifnog broja  20,00

3. za rješenje o stjecanju nekretnina  100,00.

 

15. Pristojbe pri sklapanju braka i životnog partnerstva

Tar. br. 102.

Za radnje vezane uz sklapanje braka i sklapanje životnog partnerstva pred nadležnim tijelima Republike Hrvatske:

1. za sastavljanje zapisnika prijave namjere sklapanja braka i za sastavljanje zapisnika prijave namjere sklapanja životnog  partnerstva     100,00 kuna

2. za sklapanje braka i za sklapanje životnog partnerstva        200,00 kuna

 

16. Pristojbe za zaštitu okoliša

Tar. br. 103.

Za rješenje o:

1. uvozu otpada                     2.000,00

2. izvozu otpada                    2.000,00

3. provozu otpada                   2.000,00

4. provozu opasnog otpada           5.000,00

5. udovoljavanju uvjeta o tehničko-tehnološkoj suradnji, opremljenosti prostora, opreme i građevina za skladištenje, obrađivanje ili odlaganje otpada    1.000,00

17. Pristojbe za zaštitu kulturne i prirodne baštine

Tar. br. 104.

Za izdavanje dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u dijelovima unutarnjeg mora i teritorijalnih voda Republike Hrvatske, koji su zaštićeni kao kulturno dobro, kao i kod posebno zaštićenih podmorskih lokaliteta  2.000,00.

18. Pristojbe za zaštitu tržišnog natjecanja

Tar. br. 105.

Za zahtjev za pokretanje postupka nadzora provedbe državne potpore na prijedlog pravne ili fizičke osobe iz članka 15. stavka 1. Zakona o državnim potporama 1.000,00

Tar. br. 106.

1. Za zahtjev:

1. za davanje stručnog mišljenja    1.000,00

2. za produljenje roka kreditnim ili drugim financijskim institucijama investicijskim fondovima ili društvima za osiguranje iz članka 15. stavka 5. točke 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: ZZTN)          5.000,00

3. sudionika koncentracije za ukidanje rješenja Agencije o dopuštenosti koncentracije iz članka 23. stavka 1. ZZTN 5.000,00

4. sudionika koncentracije za izmjenu rješenja Agencije o dopuštenosti koncentracije iz članka 23. stavka 3. ZZTN            5.000,00

2. Za prijavu ocjene dopuštenosti namjere provedbe koncentracije poduzetnika iz članka 17. ZZTN i za prijavu ocjene dopuštenosti namjere provedbe koncentracije poduzetnika po posebnim propisima kada je ispunjen uvjet ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda poduzetnika – sudionika koncentracije iz članka 17. stavka 1. ZZTN 10.000,00

3. Za prijavu ocjene dopuštenosti namjere provedbe koncentracije poduzetnika po posebnim propisima kada nije ispunjen uvjet ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda poduzetnika – sudionika koncentracije iz članka 17. stavka 1. ZZTN  5.000,00

4. Za prijedlog stranke u postupku za preuzimanje obveze izvršenja određenih mjera i uvjeta, te rokova u svrhu otklanjanja negativnih učinaka njenog postupanja ili propuštanja postupanja na tržišno natjecanje iz članka 49. stavka 1. ZZTN  5.000,00

Tar. br. 107.

Za rješenje:

1. o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika iz članka 22. stavka 7. ZZTN (II. razina ocjene)         150.000,00

2. o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika u smislu članka 22. stavka 7. ZZTN kada se obveza podnošenja prijave koncentracije temelji na posebnim propisima, i kada je ispunjen uvjet ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda poduzetnika – sudionika koncentracije iz članka 17. stavka 1. ZZTN (II. razina ocjene)            150.000,00

3. o ocjeni dopuštenosti koncentracije poduzetnika u smislu članka 22. stavka 7. ZZTN kada se obveza podnošenja prijave koncentracije temelji na posebnim propisima, i kada nije ispunjen uvjet ukupno ostvarenog godišnjeg prihoda poduzetnika – sudionika koncentracije iz članka 17. stavka 1. ZZTN (II. razina ocjene) 15.000,00       

4. o ukidanju rješenja Agencije o ocjeni dopuštenosti koncentracije na zahtjev sudionika koncentracije iz članka 23. stavka 1. ZZTN                15.000,00

5. o izmjeni rješenja Agencije o ocjeni dopuštenosti koncentracije na zahtjev sudionika koncentracije iz članka 23. stavka 3. ZZTN                15.000,00

6. o produljenju roka kreditnim ili drugim financijskim institucijama, investicijskim fondovima ili društvima za osiguranje iz članka 15. stavka 5. točke 1. ZZTN   10.000,00

7. o prihvaćanju predloženih mjera, uvjeta i rokova koji postaju obvezni za predlagatelja u smislu članka 49. stavaka 2. i 3. ZZTN                30.000,00

Tar. br. 108.

Za zaključak o odbacivanju prijave za ocjenu dopuštenosti koncentracije jer ne postoje zakonske pretpostavke za tu ocjenu u smislu članka 58. stavka 2.točke 5. ZZTN, vezano uz članke 15., 17. i 19. ZZTN 5.000,00.


 

Copyright © Ante Borić